CRONICA.RO: GUVERNUL A APROBAT BUGETUL PE 2019

0
160
https://www.mangalianews.ro/

CRONICA.RO: GUVERNUL A APROBAT BUGETUL PE 2019

1. Guver­nul a apro­bat pro­iec­tul de buget pen­tru acest an, care pre­ve­de o cre­ş­te­re eco­no­mi­că de 5,5%, un câş­tig sala­ri­al mediu brut de 5.163 lei, un defi­cit buge­tar în scă­de­re la 2,55% şi atin­ge­rea unui număr al sala­ri­a­ţi­lor de 5,282 mili­oa­ne. (News.ro)

2. Româ­nia îl recu­noa­ş­te pe Juan Guai­dó în cali­ta­tea de Preşe­din­te inte­ri­mar al Vene­zu­e­lei, deci­zia fiind lua­tă de preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, după ce a pri­mit Memo­ran­du­mul MAE cu tema „Pozi­ţia Româ­ni­ei cu pri­vi­re la situ­a­ţia din Vene­zu­e­la”, avi­zat de către prim-minis­trul Viori­ca Dăn­ci­lă. (News.ro)

3. Cazu­ri­le de ruje­o­lă s‑au tri­plat în Euro­pa, în 2018, ajun­gând la 82.592, cel mai mare număr înre­gis­trat în ulti­mul dece­niu, cu 1.087 înre­gis­tra­te în Româ­nia, potri­vit Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii. Ucrai­na a avut cele mai mul­te cazuri de ruje­o­lă anul tre­cut, 53.218, de aproa­pe 10 ori mai mul­te decât urmă­toa­rea cla­sa­tă, Ser­bia, 5.076. Pes­te 90% din­tre cazuri au fost înre­gis­tra­te în 10 ţări, între care Franţa, Ita­lia, Gre­cia, Rusia şi Româ­nia. Ţara noas­tră s‑a cla­sat pe locul al zece­lea în cla­sa­men­tul OMS. (News.ro)

4. Agen­ția Națio­na­lă de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții din Marea Bri­ta­nie a pus popri­re pe 3 con­turi ban­ca­re ale lui Vlad Luca Filat (22 de ani), fiul fos­tu­lui pre­mi­er al Repu­bli­cii Mol­do­va, Vlad Filat, după ce tână­rul, aflat la stu­dii, a plătit un avans de 390.000 de lire ster­li­ne pen­tru a închi­ria un pen­tho­u­se în Kni­ght­sbri­d­ge, una din­tre cele mai scum­pe zone rezi­den­ți­a­le și comer­ci­a­le din Lon­dra. Popri­rea a fost dic­ta­tă în baza sus­pi­ciu­nii că fon­du­ri­le pro­vin din acti­vi­tă­ție ile­ga­le ale tată­lui său. Vlad Filat, fos­tul pre­mi­er al Repu­bli­cii Mol­do­va, a fost con­dam­nat în 2016 la 9 ani de închi­soa­re pen­tru impli­ca­rea sa în deva­li­za­rea a trei din­tre cele mai impor­tan­te bănci de pes­te Prut, cu pre­ju­di­cii de pes­te 1 mili­ard de dolari, echi­va­len­tul a pes­te 12% din PIB-ul țării. (Profit.ro)

5. Uber Eats și‑a cres­cut cota de pia­ță, în Sta­te­le Uni­te, pe seg­men­tul livră­ri­lor de mân­ca­re de la 3% în 2016, la 24% anul tre­cut. (For­bes)

6. Spo­ti­fy a anun­țat că va inclu­de în Ter­me­nii Ser­vi­ci­u­lui reguli spe­ci­a­le care vor inter­zi­ce blo­ca­rea recla­me­lor sau dis­tri­bu­i­rea instru­men­te­lor de tip adblo­c­ker. Noul regu­la­ment, care va intra în vigoa­re de la 1 mar­tie, va per­mi­te Spo­ti­fy să închi­dă ime­di­at con­tu­ri­le celor care încal­că aces­te reguli, fără vreo aver­ti­za­re ante­ri­oa­ră. (Profit.ro)

7. Goo­gle aver­ti­zea­ză site-uri­le de ştiri din Euro­pa că ar putea pier­de 45% din tra­fi­cul orga­nic ca urma­re a direc­ti­vei pen­tru drep­turi de autor. Goo­gle încear­că prin aceas­tă aver­ti­za­re să pună pre­siu­ne pe legiu­i­to­rii euro­peni prin inter­me­di­ul medi­ei, căre­ia îi trans­mi­te că “taxa pe link” nu va face alt­ce­va decât să‑i redu­că dras­tic tra­fi­cul din moto­rul de cău­ta­re al com­pa­niei. (News.ro)

8. Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea din Mary­land au cre­at o țesă­tu­ră care poa­te regla în mod auto­mat can­ti­ta­tea de căl­du­ră care tre­ce prin ea. Când cor­pul e încă­l­zit și transpi­ră, țesă­tu­ră per­mi­te căl­du­rii să trea­că, iar când tem­pe­ra­tu­ra sca­de, țesă­tu­ră reți­ne căl­du­ră. (Psys)

9. Tem­pe­ra­tu­ra în sudul Gro­en­lan­dei, în peri­oa­da când insu­la a fost ocu­pa­tă de vikingi, între 985 și 1450, a fost în jurul a 10 gra­de Cel­si­us, mult pes­te ceea ce se cre­dea pana acum. Des­co­pe­ri­rea schim­bă per­cep­ția des­pre vikingi și des­pre felul în care ară­tau, îmbră­cați în blă­nuri groa­se care ar fi tre­bu­it să le țină de cald pen­tru a rezis­ta la tem­pe­ra­tu­ri­le cu minus. Astăzi, în Gro­en­lan­da se înre­gis­trea­ză, în luni­le de iar­nă, tem­pe­ra­turi până la minus 45 gra­de Cel­si­us. (Link)

10. Bri­tish Coun­cil și‑a cerut scu­ze în fața lui Geor­ge Orwe­ll pen­tru că i‑a res­pins, în 1946, lucra­rea “Bri­tish Coo­ke­ry”. Auto­rul “Fer­mei Ani­ma­le­lor” a murit în 1950. (BBC)

Numă­rul serii: $68 de mili­oa­ne, drept des­pă­gu­biri, cere Woo­dy Allen de la Ama­zon pen­tru că l‑a con­ce­di­at fără motiv. (News.ro)

Mai mult, pe CRONICA.RO


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele