Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară, pe data de­­ 28.02.2019 [CONVOCATOR]

0
474

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, con­vo­cat în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­ 28.02.2019.

C O N V O C A T O R

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­voa­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­ 28.02.2019, ora 13,00 în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa pe anul 2018.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Muze­u­lui de Artă Con­stanţa pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui pen­tru Copii şi Tine­ret „Călu­ţul de Mare” con­stanţa pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Bibli­o­te­cii Judeţe­ne „I.N.Roman” Con­stanţa pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da” pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea HCJ Con­stanţa nr. 24/30.01.2019 pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

7. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui final al con­cur­su­lui, pro­iec­tul de mana­ge­ment câş­ti­gă­tor şi dura­ta con­trac­tu­lui de mana­ge­ment la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Comu­nei Chir­no­geni în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către SC RAJA SA.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

9. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Nico­lae Băl­ces­cu în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa în vede­rea con­stru­i­rii a 3(trei) locu­inţe pro­te­ja­te şi un cen­tru de zi cu o capa­ci­ta­te de minim 30 de locuri.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

10. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea punc­tu­lui 5 din ane­xa nr.1 la HCJ nr.13/30.01.2019 pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Chir­no­geni în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa în vede­rea con­stru­i­rii a 4 locu­inţe pro­te­ja­te şi a unui cen­tru de zi.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui de Cola­bo­ra­re între Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa şi Dire­cţia Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor Con­stanţa pri­vind moda­li­ta­tea de coo­pe­ra­re inte­rin­sti­tu­ţio­na­lă, în vede­rea imple­men­tă­rii Ordo­nanţei Guver­nu­lui nr. 24/2016, actu­a­li­za­tă.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12.  Pro­iect de hotă­râre pen­tru apro­ba­rea Pla­nu­lui anu­al de acţiu­ne pri­vind ser­vi­ci­i­le soci­a­le admi­nis­tra­te şi finanţa­te din buge­tul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, pen­tru anul 2019.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Ane­xei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 pri­vind repar­ti­za­rea spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţia de biro­uri, pre­cum şi a locu­inţe­lor de ser­vi­ciu, din imo­bi­lul bloc L4, situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Al. Mag­no­li­ei nr.2, apro­ba­rea cri­te­ri­i­lor de repar­ti­za­re, a chi­ri­ei, pre­cum şi a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind înce­ta­rea apli­că­rii pre­ve­de­ri­lor Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.168/17.08.2016 pri­vind con­sti­tu­i­rea Comi­si­ei de ana­li­ză a soli­ci­tă­ri­lor uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le în vede­rea repar­ti­ză­rii sume­lor defal­ca­te din une­le sur­se de la buge­tul de stat.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui cu S.C. Tra­con S.R.L Brăi­la în vede­rea inte­gră­rii infras­truc­tu­rii deţi­nu­te de aceas­ta în cadrul Sis­te­mu­lui de mana­ge­ment Inte­grat al Deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui cu S.C. Iri­dex Gro­up Salu­bri­za­re S.R.L. Cos­ti­neşti în vede­rea inte­gră­rii infras­truc­tu­rii deţi­nu­te de aceas­ta în cadrul Sis­te­mu­lui de Mana­ge­ment Inte­grat al Deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2018 al Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2018 al Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

PREŞEDINTE, ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, 25.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele