Consilierul juridic — icoană de pus pe perete, sau preș la ușa administrației publice? [OPINII]

0
257
Booking.com

Con­si­li­e­rul juri­dic — icoa­nă de pus pe pere­te, sau preș la ușa admi­nis­tra­ți­ei publi­ce? [OPINII]

Legea 514/2003 pri­vind orga­ni­za­rea și exer­ci­ta­rea pro­fe­si­ei de con­si­li­er juri­dic, a con­sti­tu­it la momen­tul apa­ri­ți­ei sale, cadrul legal care urma să dea un nou sta­tut unei pro­fe­sii juri­di­ce con­si­de­ra­tă până atunci un fel de paria între sura­te­le sale și anu­me ace­ea de con­si­li­er juri­dic. Multi au cre­zut că urmea­ză o peri­oa­dă de pros­pe­ri­ta­te inte­lec­tu­a­lă și mate­ria­lă pen­tru aceas­tă pro­fe­sie.

Am spus un nou sta­tut și nu o nouă pro­fe­sie, deo­a­re­ce cate­go­ria pro­fe­sio­na­lă de jurist­con­sult / con­si­li­er juri­dic a fost regle­men­ta­tă ante­ri­or, prin D143/1955, după cum știți, abro­gat prin Legea nr 514/2003.

Până la urmă, degea­ba a fost pri­vi­tă strâmb de alte cate­go­rii pro­fe­sio­na­le de natu­ră juri­di­că, deo­a­re­ce con­si­li­e­rul juri­dic nu a fost inven­tat prin aceas­tă lege,  ea urma doar să dea o nouă stră­lu­ci­re aces­tei pro­fe­sii, în con­cor­dan­ță, atât cu noi­le ide­a­luri post-decem­bris­te cât și cu sta­tu­tul pe care Româ­nia și-l dorea, ace­la de stat mem­bru UE.

In carie­ra mea de aproa­pe 25 de ani de acti­vi­ta­te juri­di­că, am numit ade­sea con­si­li­e­rul juri­dic un „rău nece­sar”, asta pen­tru că am auzit de mul­te ori spu­nân­du-se că nu se poa­te nici cu el, nici fără el.

Vă intre­bați desi­gur, ce m-a deter­mi­nat să scriu toa­te astea, și mai cu sea­mă ce legă­tu­ră exis­tă între cele spu­se și titlul aces­tui arti­col! Până la urmă, legea exis­tă, se apli­că (pe alo­curi), deci ce pro­ble­ma am? Sunt sigu­ră că, după ce o să citiți ceea ce am de spus, mulți veți con­si­de­ra că e și pro­ble­ma voas­tră.

Din punc­tul meu de vede­re, Româ­nia mai are mult până să dea stra­lu­ci­rea care se cuvi­ne aces­tei pro­fe­sii, pe care eu o con­si­der nobi­lă, cu atât mai mult cu cât acum e stat mem­bru cu drep­turi depli­ne al UE.

Am vrut să văd cum e regle­men­ta­tă acti­vi­ta­tea de con­sul­tan­ță și repre­zen­ta­re juri­di­că în une­le sta­te mem­bre UE cu vechi tra­di­ții demo­cra­ti­ce și am aflat că:

- In Marea Bri­ta­nie, exis­tă avo­cați ple­danți și jurist­con­sulți auto­ri­zati, în cor­puri pro­fe­sio­na­le dis­tinc­te.

- In Ger­ma­nia, exis­tă numai avo­cați obli­gați să facă par­te din­tr-un barou.

- In Fin­lan­da, nu sunt dife­ren­țe între juristi si avo­cati, in ceea ce pri­ves­te drep­tul de a oferi con­sul­ta­ță sau repre­zen­ta­re, toti fiind con­si­de­rati „avo­cati”. Nici macar nu e nece­sa­ra inscri­e­rea intr-un barou.

- In Sue­dia, exis­ta numai avo­cati.

- In Fran­ta, exis­ta avo­cati si con­si­li­eri juri­dici, pri­mii avind mono­pol in ofe­ri­rea de con­sul­tan­ta juri­di­ca.

- In Bel­gia, exis­ta numai avo­cati.

- In Aus­tria, exis­ta o sin­gu­ra cate­go­rie de pro­fe­si­o­nisti in dome­ni­ul drep­tu­lui, titlul de avo­cat fiind pro­te­jat de lege.

In Româ­nia, exis­tă avo­cati si con­si­li­eri juri­dici, si unii si altii inscri­si in baro­uri cu sta­tu­te clar defi­ni­te prin legi spe­ci­a­le de func­tio­na­re si nu am să fac nicio refe­ri­re sau vreo com­pa­ra­tie între avo­cat si con­si­li­er juri­dic, pen­tru că nu ăsta este sco­pul mesa­ju­lui meu.

Eu con­si­der că nu tre­bu­ie să exis­te con­cu­ren­ță între pro­fe­sia de  avo­cat și ace­ea de con­si­li­er juri­dic, din moment ce una are sta­tut de pro­fe­sie libe­ra­lă iar cea­lal­tă are sta­tut de anga­jat.

Din ratiuni poli­ti­ce, din inte­re­se de grup, ori din diver­se alte moti­ve ocul­te, se încear­că de câti­va ani dis­tru­ge­rea nejus­ti­fi­ca­ta si nedreap­ta a ima­gi­nii sta­tu­tu­lui de con­si­li­er juri­dic, in spe­cial in insti­tu­ti­i­le publi­ce, in care con­si­li­e­rii juri­dici au sta­tut de func­tio­nar public.

Imi vine in min­te o recla­ma la un anu­mit lap­te de țară, in care o doam­na pe post de vataf, le tot gaseste anga­ja­ti­lor cusu­ruri: ”prea plin”, ”prea gras”, ”prea târ­ziu”, întoc­mai ca anu­mi­ti con­du­ca­tori de insti­tu­ții publi­ce care se cred „stă­pâ­nii de pe mosia lor” si le spun con­si­li­e­ri­lor juri­dici: ”prea prost”, ”prea nesu­pus”, ”prea slab”…

Mi-aș dori să tra­iesc momen­tul in care un con­du­ca­tor spu­ne unui con­si­li­er juri­dic: „prea bun” (chiar și de la țară!), ”prea prost plătit”, ”prea dis­ci­pli­nat”, ”prea con­struc­tiv în idei”.… si exem­ple­le ar putea con­ti­nua.

Con­si­li­e­rul juri­dic cu sta­tut de func­tio­nar public nu e nici pe depar­te „avo­ca­tul” insti­tu­ti­ei, per­soa­na cu stu­dii juri­di­ce care sa emi­ta pareri si solu­tii con­form expe­rien­tei si cre­zu­lui pro­fe­sio­nal, ci un func­tio­na­ras care nu are voie sa sufle in fața supe­ri­o­ri­lor, pen­tru că el nu are numai un șef, ci o mul­ti­me de șefi si nu se sub­or­do­nea­ză nici pe depar­te numai repre­zen­tan­tu­lui legal.

Cu sigu­ran­ță vă intre­bati ce i se poa­te intâm­pla, dacă nu se supu­ne??!! Păi,  ar putea fi mar­gi­na­li­zat, dis­cre­di­tat, res­truc­tu­rat, ame­nin­tat cu comi­sia de dis­ci­pli­nă si chiar jude­cat în aceast comi­sie de supe­ri­o­rii săi, func­tio­nari publici care nu sunt de pro­fe­sie juri­di­că.

Con­si­li­e­rii publici din admi­nis­tra­tie nu mai sunt demult avo­ca­tii insti­tu­ti­i­lor publi­ce, ci sim­plii scri­bi, care nu au voie să aibă opi­nii juri­di­ce, ci doar să pună pe hâr­tie dorin­țe­le poli­ti­ce ale par­ti­de­lor care se perin­dă pe la guver­na­re, in func­tie de inte­re­se­le aces­to­ra lega­te de insti­tu­tia res­pec­ti­vă.

Am con­si­de­rat mereu că unui con­si­li­er juri­dic, nimeni nu tre­bu­ie să îi spu­nă ce să facă, ci el este cel care spu­ne celor­lalti ce si cum să facă, pe diver­se­le pro­ble­me juri­di­ce cu care se con­frun­tă. Mai mult, con­si­der că, dacă un con­si­li­er juri­dic nu e capa­bil să-și ape­re pro­pri­i­le inte­re­se, nu va putea nici­o­da­tă să le ape­re pe ale alto­ra sau pe ale insti­tu­ti­ei.

Sunt con­vin­să că mulți din cei care citiți aces­te rân­duri îmi dați drep­ta­te, dar vă con­si­de­rati nepu­ti­cio­si în fața celor care vin ”în gaș­că” și plea­că ”în gaș­că”, atunci când se schim­bă guver­ne­le. Tineti cont că voi rămâ­neți si aveti un sta­tut si o ima­gi­ne de apă­rat! Voi nu sun­teti sim­pli func­tio­nari publici, ci oame­nii legii! Mă întreb dacă rea­li­zați câtă pute­re aveți!

Expri­mân­du-mă figu­ra­tiv, pro­fe­sia de con­si­li­er juri­dic tre­bu­ie să fie icoa­na de dea­su­pra ușii, la care con­du­că­to­rul insti­tu­ți­ei publi­ce (indi­fe­rent de natu­ra ei), se închi­nă dimi­nea­ța, pen­tru a fi pro­te­jat și nu pre­șul pe care își șter­ge picioa­re­le, când intră în insti­tu­ție, con­si­de­rând că are spa­te­le asi­gu­rat, prin avi­ze­le voas­tre.

Eu nu îndemn la nesu­pu­ne­re, ci la păs­tra­rea dem­ni­tă­ții uma­ne și pro­fe­sio­na­le!

Să aveți zile fru­moa­se!”

M.N., Bucu­rești, febru­a­rie 2019.


Man­ga­lia News, 11.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele