Conducerea CJC, despre introducerea subvenției de transport pentru elevi: ”Partidul Național Liberal ar putea să găsească o strategie mult mai coerentă și chiar realizabilă, dacă scopul lor este strict electoral”

0
451

Con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța con­si­de­ră că Par­ti­du­lui Națio­nal Libe­ral, prin sus­ți­ne­rea pro­iec­tu­lui ce vizea­ză intro­du­ce­rea sub­ven­ți­ei de trans­port pen­tru elevi, în for­mu­la pro­pu­să de Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța, acțio­nea­ză impru­dent.

Potri­vit con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, aso­ci­e­rea din­tre for­ma­țiu­nea poli­ti­că și orga­ni­za­ția non-guver­na­men­ta­lă este evi­den­tă, fapt ce demon­strea­ză că miș­că­ri­le de pro­test orga­ni­za­te în fața insti­tu­ți­ei publi­ce în urmă cu o săp­tămâ­nă, nu au fost spon­ta­ne și au avut carac­ter poli­tic.

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța face pre­ci­zarea că în pre­zent exis­tă un pro­ces în instan­ță pri­vind intro­du­ce­rea aces­tei faci­li­tăți, motiv pen­tru care o deci­zie în acest sens nu poa­te fi adop­ta­tă, în ter­meni legali. Spe­ța se regă­seș­te la Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, Sec­ția Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv, numa­rul de dosar fiind 5125/118/2018.  Potri­vit con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, auto­ri­tă­ți­le publi­ce sunt obli­ga­te să res­pec­te legi­sla­ția în vigoa­re.

Este ini­ma­gi­na­bil ca o for­ma­țiu­ne poli­ti­că cu o repre­zen­ta­re atât de nume­roa­să în cadrul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța se impli­că în ast­fel de ini­ția­ti­ve impru­den­te. Con­si­li­e­rii jude­țeni ai aces­tui par­tid nu numai că nu cunosc acti­vi­ta­tea insti­tu­ți­ei pe care o repre­zin­tă, dar nici nu cunosc legi­sla­ția țării. NU vom încăl­ca legea, chiar dacă la nive­lul opi­ni­ei publi­ce am putea să pier­dem din sim­pa­tie. Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral ar putea să găseas­că o stra­te­gie mult mai coe­ren­tă și chiar rea­li­za­bi­lă, dacă sco­pul lor este strict elec­to­ral. Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral tre­bu­ie să înțe­lea­gă că noi con­ști­en­ti­zăm per­fect fap­tul că aceas­tă sub­ven­ție, în măsu­ra în care va întruni toa­te ele­men­te­le lega­le, se va adre­sa tutu­ror copi­i­lor din județ, indi­fe­rent de sim­pa­ti­i­le poli­ti­ce ale părin­ți­lor”, decla­ră con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța

Con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța a demon­strat trans­pa­ren­ță și a orga­ni­zat mai mul­te sesiuni de lucru pri­vind solu­țio­na­rea aces­tei situ­a­ții. La întâl­niri au par­ti­ci­pat atât repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean pre­cum și cei ai Aso­ci­a­ți­ei Ele­vi­lor din Con­stan­ta. Ca urma­re a aces­tor întâl­niri, s‑a decis ca Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța să pre­zin­te o situ­a­ție cla­ră pri­vind numă­rul de elevi care ar bene­fi­cia de o posi­bi­lă sub­ven­ție. În plus, exis­tă obli­ga­ti­vi­ta­tea de a res­pec­ta ter­me­ne­le pre­vă­zu­te în Legea 328/2018, pen­tru înce­pe­rea pro­ce­du­rii de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de dele­ga­re de ges­tiu­ne ope­ra­to­ri­lor de trans­port.


Man­ga­lia News, 08.02.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply