Casa Română de Comerţ Agroalimentar „Unirea”, un competitor autohton care va elimina intermediarii

0
395
Booking.com

Casa Româ­nă de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea”, un com­pe­ti­tor autoh­ton care va eli­mi­na inter­me­di­a­rii.

Potri­vit afir­ma­ți­i­lor minis­tru­lui Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le, Petre Daea, apa­ri­ția în pia­ță a Casei Româ­ne de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea” repre­zin­tă un lucru pozi­tiv, prin apa­ri­ția unui com­pe­ti­tor nou, dar mai ales a unu­ia autoh­ton.

În plus, cu oca­zia unei con­fe­rin­țe de pre­să care a avut loc luni, 18 febru­a­rie 2019, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii, aces­ta a pre­ci­zat că buge­tul pe anul 2019 cuprin­de și finan­ța­rea acti­vi­tă­ții aces­tei case de comerț.

Bine că este un com­pe­ti­tor (n.r. — al tra­de­ri­lor). Și bine că este un com­pe­ti­tor român. Și bine că este com­pe­ti­ție. Bra­vo că aceas­tă com­pe­ti­ție va defini dru­mul corect pe care tre­bu­ie să mear­gă fie­ca­re. Sigur, vom face și maga­zi­ne. Am fost ieri în teren. Am ple­cat de la Pia­ța Obor și m‑am dus la Buzău. Am luat‑o prin sate. M‑am dus la oameni la care am văzut aco­pe­ri­șuri cu folie de poli­e­ti­le­nă (n.r. — deți­nă­tori de sola­rii), să văd ce fac aco­lo. Unul era la poar­tă cu mere, altul, cu porumb. Am aflat că se vin­de kilo­gra­mul de mere cu 1,5 lei; niș­te mere extra­or­di­na­re. Am cum­pă­rat 20 de kilo­gra­me de la el. Apoi, am aflat că pri­mul, cu banii de pe mere, a cum­pă­rat porumb. Lucru­ri­le aces­tea tre­bu­ie să le avem în vede­re. Să luăm pro­du­se­le de la oame­nii aceștia.

Am aflat de la o legu­mi­cul­toa­re că nu mai poa­te umbla prin pie­țe cu pro­duc­ția. O dor genun­chii de la stat în solar la repi­cat, la câr­nit, la copi­lit, tăi­at, pali­sat, cules, ales, sor­tat, amba­lat. M‑a între­bat dacă n‑ar fi bine să vină cine­va și să‑i ia mar­fa. Eu i‑am răs­puns că da. Spu­nem acest lucru de mult, însă, din nefe­ri­ci­re, nu s‑a făcut până acum. N‑a fost aceas­tă struc­tu­ră. Bine că am făcut‑o, este bine s‑o for­ti­fi­căm și să intre pe pia­ță și să ia pro­du­se­le de la fer­mi­eri, mari sau mici, și să le valo­ri­fi­ce”, a măr­tu­ri­sit șeful de la Agri­cul­tu­ră.

Și «Uni­rea» este prin­să în buge­tul pe 2019. Toa­te sunt prin­se. Noi nu vor­bim aici des­pre posi­bi­le acțiuni. Noi spu­nem de lucruri foar­te cla­re, de buge­te foar­te cla­re, noi ne sta­bi­lim pro­gra­me­le foar­te clar. Nu exis­tă nicio cifră în buget fără să nu fie pro­iect în spa­te­le ei. Nu exis­tă pro­iect care să nu aibă cores­pon­den­ță în buget”.

Tot în acest con­text, Daea a adă­u­gat că aceas­tă came­ră de comerț „va scoa­te afa­ră inter­me­di­a­rii care fal­si­fi­că pre­țul și depre­cia­ză pro­du­sul”.

Valo­ri­fi­ca­rea inte­gra­tă şi inte­gra­lă a potenţi­a­lu­lui agri­col

Exe­cu­ti­vul de la Bucu­rești apro­ba, joi, 29 noiem­brie 2018, înfi­inţa­rea Casei Româ­ne de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea”, o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă prin care se va crea un meca­nism naţio­nal ce va asi­gu­ra achi­zi­ţia, sor­ta­rea, pro­ce­sa­rea pri­ma­ră, stan­dar­di­za­rea şi dis­tri­bu­ţia către reţe­le comer­ci­a­le inter­ne sau de export.

Noua enti­ta­te este meni­tă să con­tri­bu­ie proac­tiv la imple­men­ta­rea poli­ti­cii agri­co­le naţio­na­le, prin valo­ri­fi­ca­rea inte­gra­tă şi inte­gra­lă a potenţi­a­lu­lui agri­col de care dis­pu­ne Româ­nia, res­pec­tând dire­cţi­i­le stra­te­gi­ce ale Poli­ti­cii Agri­co­le Comu­ne (PAC) a Uniu­nii Euro­pe­ne (UE) şi pre­ve­de­ri­le Pro­gra­mu­lui de Guver­na­re.

Casa de Come­rţ Agroa­li­men­tar se bazea­ză pe trei piloni de struc­tu­ra­re şi dezvol­ta­re: o reţea naţio­na­lă în pro­fil teri­to­ri­al de clus­te­re agri­co­le, care va inte­gra, la nive­lul une­ia sau al mai mul­tor Uni­tă­ţi Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­le (UAT), resur­se­le loca­le de pro­du­cţie agri­co­lă şi ser­vi­cii spe­ci­fi­ce având în struc­tu­ră cel puţin un cen­tru de colectare/distribuţie a pro­du­se­lor.

Fun­cţia de bază a clus­te­ru­lui local este de a asi­gu­ra inpu­turi de cali­ta­te fer­mi­e­ri­lor (mate­ri­al semin­cer, răsa­duri, rase ani­ma­li­ere, pro­du­se agro­chi­mi­ce, ser­vi­cii de meca­ni­za­re, resur­se uma­ne şi finan­ci­a­re etc.), dar şi de a asi­gu­ra achi­zi­ţio­na­rea pe loc şi la preţul corect al pieţei toa­te pro­du­se­le agri­co­le rezul­ta­te”, se menţio­nea­ză în comu­ni­ca­tul de pre­să remis la redac­ție de minis­te­rul de resort.

Un alt pilon este repre­zen­tat de o reţea de cen­tre regio­na­le de însi­lo­za­re, depo­zi­ta­re şi pro­ce­sa­re indus­tri­a­lă, fun­cţia de bază a unui ase­me­nea cen­tru fiind cea de a asi­gu­ra sor­ta­rea, amba­la­rea şi depo­zi­ta­rea în con­di­ţii cores­pun­ză­toa­re a pro­du­se­lor agri­co­le con­stând în can­ti­tă­ţi, sor­ti­men­te şi la cali­ta­tea nece­sa­re pro­mo­vă­rii lor rit­mi­ce în reţe­le­le comer­ci­a­le inter­ne, dar şi con­tin­gen­ta­rea pen­tru ope­ra­ţiuni impor­tan­te de export. În aces­te cen­tre se va urmări atât apro­vi­zio­na­rea pieţei cu pro­du­se proas­pe­te de cali­ta­te, dar şi cre­ş­te­rea valo­rii adă­u­ga­te a pro­du­se­lor prin pro­ce­sa­re indus­tri­a­lă, con­ser­va­re etc.

Tot­o­da­tă, se are în vede­re cre­a­rea unei reţe­le naţio­na­le de maga­zi­ne, dezvol­ta­tă în spe­cial în cen­tre­le de mare con­sum, capa­bi­lă să asi­gu­re pia­ţa inter­nă cu pro­du­se agroa­li­men­ta­re proas­pe­te şi pro­ce­sa­te de ori­gi­ne autoh­to­nă care să con­tri­bu­ie, între alte­le, şi la echi­li­bra­rea balanţei comer­ci­a­le sec­to­ri­a­le.

Casa Româ­nă de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea” va pro­mo­va orien­tări stra­te­gi­ce, cum sunt: inte­gra­rea inten­să în toa­te pro­ce­se­le a rezul­ta­te­lor cer­ce­tă­rii, ino­vă­rii şi bune­lor prac­tici, inclu­siv valo­ri­fi­ca­rea boga­tei tra­di­ţii româ­neşti în acest dome­niu; atra­ge­rea în cir­cu­i­tul eco­no­mic regle­men­tat şi fis­ca­li­zat a fer­mi­e­ri­lor şi sti­mu­la­rea medi­i­lor aso­ci­a­ti­ve; infor­ma­ti­za­rea inte­gra­lă a pro­ce­se­lor de la pro­du­cţie la mana­ge­ment, inclu­siv imple­men­ta­rea unui sis­tem fun­cţio­nal de asi­gu­ra­re a tra­sa­bi­li­tă­ţii pro­du­se­lor spe­ci­fi­ce; cre­ş­te­rea nive­lu­lui de cali­fi­ca­re şi spe­cia­li­za­re în dome­ni­ul pro­du­cţi­ei şi pro­ce­să­rii agroa­li­men­ta­re, con­tri­bu­ind la dezvol­ta­rea pieţei mun­cii sec­to­ri­a­le.

În plus, prin intra­rea în cir­cu­i­tul eco­no­mic a soci­e­tă­ţii, se poa­te asi­gu­ra cre­ş­te­rea efi­cienţei şi efi­ca­ci­tă­ţii acti­vi­tă­ţi­lor de susţi­ne­re a fer­mi­e­ri­lor şi a fer­me­lor româ­neşti pe pieţe­le exter­ne, dar şi de satis­fa­ce­re a cere­rii pieţei inter­ne, notea­ză MADR.

sur­sa: revistafermierului.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele