Brâncuși, brand de țară. Cum va fi sărbătorit de Institutul Cultural Român în 2019

0
476

Brân­cuși, brand de țară. Cum va fi săr­bă­to­rit de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român în 2019.

Con­stan­tin Brân­cuși este cele­brat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român pe 19 febru­a­rie, ziua naș­te­rii sale, decla­ra­tă Ziua Brân­cuși și zi de săr­bă­toa­re naţio­na­lă a Româ­ni­ei.

Ope­rei și per­so­na­li­tă­ții mare­lui artist român îi va fi dedi­ca­tă o serie de eve­ni­men­te de anver­gu­ră în cadrul urmă­toa­rei edi­ții a Fes­ti­va­lu­lui Euro­pa­lia, des­fă­șu­ra­tă în peri­oa­da octom­brie 2019 — ianu­a­rie 2020, edi­ție la care Româ­nia are sta­tu­tul de țară invi­ta­tă de onoa­re. Pre­zenţa Româ­ni­ei la acest impor­tant fes­ti­val euro­pean este coor­do­na­tă de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român, în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui. Eve­ni­men­te­le con­sa­cra­te ope­rei lui Brân­cuși vor avea loc la Pala­tul Arte­lor Fru­moa­se BOZAR din Bru­xe­l­les și în alte muzee pres­ti­gi­oa­se din Bel­gia.

Un con­cept în care cred şi pe care încer­căm să îl apli­căm în stra­te­gia Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român este ace­la de diplo­ma­ţie a artei. Arta poa­te fi un instru­ment de comu­ni­ca­re uni­ver­sal între artiști, între cre­a­tori și public, dar și între nații, în ansam­blul lor. Brân­cuși este un nume care ține de ceea ce se chea­mă astăzi « brand de țară ». Opțiu­nea de a‑i con­sa­cra ope­rei sale o pozi­ție cen­tra­lă la Euro­pa­lia s‑a impus, așa­dar, de la sine. Așa cum o facem mereu, că e vor­ba de figuri de refe­rin­ță sau de artiști emer­genți, ne stră­duim ca eve­ni­men­te­le pe care le vom orga­ni­za să fie în spi­ri­tul ope­rei: vii, auten­ti­ce, de impact. Euro­pa­lia va fi, pen­tru ICR, par­te aunui ade­vă­rat mara­ton cul­tu­ral, a unei serii de pro­vo­cări fără pre­ce­dent în exis­ten­ța sa, serie care a mai inclus Sezo­nul Româ­nia Fran­ța, Pre­șe­din­ția româ­nă la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne și Cen­te­na­rul Marii Uniri“, spu­ne doam­na Lili­a­na Țuro­iu, pre­șe­din­te­le Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român.

****

EUROPALIA, unul din­tre cele mai impor­tan­te fes­ti­va­luri inter­națio­na­le de artă, este con­si­de­rat mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă de cea mai mare amploa­re din Bel­gia. Fes­ti­va­lul este orga­ni­zat o dată la doi ani, sub patro­na­jul Fami­li­ei Rega­le a Bel­gi­ei, în Bel­gia și în țări înve­ci­na­te – Fran­ța, Olan­da, Luxem­bu­rg și Ger­ma­nia sau Marea Bri­ta­nie.

Pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Artă Euro­pa­lia a avut loc în 1969. Fes­ti­va­lul are un carac­ter mul­ti­dis­ci­pli­nar: arte vizu­a­le, arte­le spec­ta­co­lu­lui, muzi­că, film, lite­ra­tu­ră, edu­ca­ție cul­tu­ra­lă.

Publi­cul celor mai ample edi­ții de până acum ale fes­ti­va­lu­lui a ajuns la apro­xi­ma­tiv 1–1,5 mili­oa­ne de vizi­ta­tori, majo­ri­ta­tea veniți din afa­ra Bel­gi­ei. Prin­tre ţări­le invi­ta­te de onoa­re la edi­ţi­i­le pre­ce­den­te s‑au numă­rat: Ita­lia (1969 şi 2003), Franţa (1975), Spa­nia (1985), Por­tu­ga­lia (1991), Repu­bli­ca Cehă (1998), Polo­nia (2001), Fede­ra­ţia Rusă (2005), R.P. Chi­ne­ză (2009), Bra­zi­lia (2011), India (2013), Tur­cia (2015), Indo­ne­zia (2017).


Man­ga­lia News, 21.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply