APEL PUBLIC: Nu mai vrem școli în care profesorii să se teamă să meargă din cauza violenței!

0
1073

FSLI Româ­nia — APEL PUBLIC: Nu mai vrem școli în care pro­fe­so­rii să se tea­mă să mear­gă din cau­za vio­len­ței!

Comu­ni­cat de pre­să

Avem școli în Româ­nia în care pro­fe­so­rii sunt umi­liți, jig­niți, scui­pați sau loviți, unii din­tre ei răniți grav. Numă­rul cazu­ri­lor de vio­len­ță, de ori­ce tip, la adre­sa cadre­lor didac­ti­ce, este în creș­te­re, iar noi, cu toții, stăm nepu­tin­cioși în fața unui feno­men care ia amploa­re, pen­tru că legi­le nu se apli­că sau pen­tru că exis­tă lacu­ne în sis­te­mul legi­sla­tiv.

Unde vom ajun­ge în aceas­tă situ­a­ție? Într‑o sta­re per­pe­tuă de peri­col în care se vor afla cadre­le didac­ti­ce, dar și ele­vii. Sun­tem deja cu un pas aco­lo – cadre­le didac­ti­ce au înce­put să se tea­mă să își des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea pen­tru că în uni­tă­ți­le de învă­țământ poa­te ori­când să pătrun­dă un agre­sor, care să facă rău anga­ja­ți­lor din învă­țământ sau ele­vi­lor.

Ținând cont de aceas­tă situ­a­ție, Fede­ra­ţia Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­ţământ soli­ci­tă con­du­ce­rii Sena­tu­lui Româ­ni­ei să intro­du­că urgent în cir­cu­i­tul de avi­za­re și apro­ba­re pro­iec­tul de Lege pri­vind măsu­ri­le de pro­tec­ție a per­so­na­lu­lui didac­tic, de con­du­ce­re, îndru­ma­re și con­trol în înde­pli­ni­rea atri­bu­ți­i­lor spe­ci­fi­ce func­ți­ei. Soli­ci­tăm acest lucru pen­tru că, după ce a tre­cut tacit de Came­ra Depu­ta­ți­lor, acest pro­iect de lege este blo­cat, de pes­te doi ani, la Senat.

Potri­vit pro­iec­tu­lui de lege,

Per­so­na­lul didac­tic, de con­du­ce­re, de îndru­ma­re şi con­trol din învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar bene­fi­ci­a­ză, în exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce fun­cţi­ei, de pro­te­cţia acor­da­tă simi­lar fun­cţi­i­lor de auto­ri­ta­te publi­că.

Art. 2. În apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor art.1, per­so­na­lul didac­tic, de con­du­ce­re, de îndru­ma­re şi con­trol se bucu­ră de:

a) res­pect și con­si­de­ra­ție față de per­soa­na sa şi față de pro­fe­sie din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor pri­mari, secun­dari şi terţi­ari ai edu­ca­ţi­ei, pre­cum şi din par­tea celorlal’i sala­ri­ați ai uni­tă­ții;

b) un cli­mat de ordi­ne, dis­ci­pli­nă și res­pect, în tim­pul desfă­şu­ră­rii actu­lui edu­ca­ţio­nal în con­tex­te for­ma­le, non­for­ma­le şi infor­ma­le;

c) auto­ri­ta­tea de a lua deci­zii oport­u­ne, care să îi per­mi­tă să men­ți­nă un mediu adec­vat în tim­pul pro­ce­su­lui de pre­da­re-învă­ţa­re-eva­lu­a­re, dar și pe par­cur­sul des­fă­șu­ră­rii de acti­vi­tăți extraș­co­la­re;

d) sus­ți­ne­rea părin­ți­lor sau repre­zen­tan­ți­lor legali ai bene­fi­ci­a­ri­lor pri­mari ai edu­ca­ți­ei, în rea­li­za­rea actu­lui edu­ca­ţio­nal;

e) drep­tul de a apli­ca san­cţiuni dis­ci­pli­na­re bene­fi­ci­a­ri­lor pri­mari, con­form regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re al uni­tă­ţii de învă­ţământ;

f) pro­tec­ție juri­di­că adec­va­tă pen­tru înde­pli­ni­rea sar­ci­ni­lor;

g) spri­jin și impli­ca­re din par­tea auto­ri­tă­ți­lor, inclu­siv a celor care au atri­bu­ții în dome­ni­ul învă­țămân­tu­lui, pen­tru asi­gu­ra­rea tra­ta­men­tu­lui, con­si­de­ra­ţi­ei şi res­pec­tu­lui cuve­nit func­ți­ei, în raport cu impor­tan­ța soci­a­lă și sar­ci­ni­le spe­ci­fi­ce;

h) bene­fi­ci­ul cam­pa­ni­i­lor desfă­şu­ra­te la nivel națio­nal și local, de către auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce, pen­tru creș­te­rea con­si­de­ra­ţi­ei și pres­ti­gi­u­lui soci­al.”

Aceas­tă lege, după apro­ba­re, va deve­ni un scut de pro­tec­ție pen­tru cole­gii noș­tri, iar spa­ți­ul șco­lar va fi unul sigur, în care să se pres­te­ze un act edu­ca­țio­nal de cali­ta­te.

Soli­ci­tăm tutu­ror par­la­men­ta­ri­lor Româ­ni­ei să tra­te­ze cu seri­o­zi­ta­te maxi­mă aceas­tă pro­ble­mă a sigu­ran­ței din școli! Mulți din­tre d‑voastră sun­teți părinți sau chiar bunici. Vreți școli în care exis­tă peri­col, vio­len­ță, abuz psi­hic, ame­nin­țări, lim­baj nea­dec­vat? Noi cre­dem că nu! Faceți ceva, pen­tru că aveți toa­te pre­ro­ga­ti­ve­le prin care puteți schim­ba rea­li­ta­tea, ofe­rind o solu­ție aces­tei pro­ble­me gra­ve cu care se con­frun­tă cadre­le didac­ti­ce!

Dacă nu faceți nimic, vă dați acor­dul, domni­lor par­la­men­tari, pen­tru o sin­gu­ră pre­mi­să: Ace­ea în care cadre­le didac­ti­ce și ele­vii vor mer­ge cu tea­mă la școa­lă! Spa­ți­ul în care are loc actul edu­ca­țio­nal tre­bu­ie să fie unul al sigu­ran­ței, al încre­de­rii și al dezvol­tă­rii.

Dacă va fi nevo­ie, Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ va ini­ția o cam­pa­nie de strân­ge­re de sem­nă­turi în toa­te uni­tă­ți­le șco­la­re din țară, pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tui pro­iect de lege. Con­si­de­răm, de ase­me­nea, că în aceas­tă situ­a­ție este nevo­ie de soli­da­ri­ta­te și uni­ta­te în Par­la­ment, fără să mai exis­te con­cep­tul de “Pute­re” sau “Opo­zi­ție”. În lup­ta împo­tri­va vio­len­ței asu­pra cadre­lor didac­ti­ce tre­bu­ie să fim toți de ace­eași par­te!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply