Ajută copiii din Centre de plasament să ajungă MARI! Dăruiești timp, primești bucurie!

0
115
Booking.com

Aju­tă copi­ii din Cen­tre de pla­sa­ment să ajun­gă MARI! Dăru­iești timp, pri­mești bucu­rie!

Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal Ajun­gem MARI dă star­tul înscri­e­ri­lor într-un nou modul de volun­ta­ri­at în Cen­tre­le de pla­sa­ment din Bucu­rești și 24 de jude­țe. 1000 de volun­tari noi sunt aștep­tați să se impli­ce dăru­ind 3 ore/ săp­tămâ­nă unor copii și ado­les­cenți care au mare nevo­ie de men­tori dor­nici să-i aju­te la teme și să împar­tă cu ei din cunoș­tin­țe­le lor.

Sepa­rați de fami­li­i­le lor, acești copii minu­nați sunt foar­te vul­ne­ra­bili și au mare nevo­ie de pri­e­te­ni și men­tori care să le ofe­re aten­ție, curaj și un model pen­tru o via­ță mai bună. Fie­ca­re din­tre noi poa­te aju­ta un copil să mear­gă mai depar­te și să devi­nă un adult feri­cit, res­pon­sa­bil și sănă­tos. Copi­ii au un poten­ți­al fan­tas­tic, dar e nevo­ie de impli­ca­re din par­tea noas­tră, a tutu­ror, ca ei să își des­co­pe­re dru­mul.” – Iari­na Taban, direc­tor exe­cu­tiv și fon­da­tor Ajun­gem MARI.

Până pe 28 febru­a­rie Ajun­gem MARI cau­tă volun­tari care să mear­gă săp­tămâ­nal, pen­tru o peri­oa­dă de cel puțin 6 luni, în cen­tre­le de pla­sa­ment, pen­tru a sus­ți­ne ședin­țe inte­rac­ti­ve de pre­gă­ti­re șco­la­ră, ate­li­e­re cre­a­ti­ve sau de cul­tu­ră gene­ra­lă, punand mult accent pe încu­ra­ja­rea copi­i­lor. Fie­ca­re volun­tar trans­mi­te copi­i­lor cunoș­tin­țe­le lui, în func­ție de pasiuni și abi­li­tăți, de la româ­nă, mate­ma­ti­că și engle­ză, până la infor­ma­ti­că, muzi­că, tea­tru, arte plas­ti­ce, edu­ca­ție pen­tru sănă­ta­te sau finan­ci­a­ră. Nu este nevo­ie de expe­rien­ță în lucrul cu copi­ii – volun­ta­rii  par­ti­ci­pă la un trai­ning ini­țial și sunt con­si­li­ați pe par­curs. Sunt cău­tați volun­tari adulți, dar și tineri pes­te 16 ani, din ori­ce dome­niu, care să cre­a­dă în poten­ți­a­lul copi­i­lor, să îi înțe­lea­gă și să îi ascul­te.

Pro­gra­mul se deru­lea­ză de aproa­pe 5 ani, iar până acum s-au impli­cat pes­te 6.000 de per­soa­ne. Volun­ta­rii spun că înva­ță, și ei, de la copii și pri­mesc mai mult decât ofe­ră:

Sunt atâ­ția copii care au nevo­ie de o îmbră­ți­șa­re, de o vor­bă cal­dă, de cine­va pe care să îl aibă ca model. Doar prin a fi pre­zenți lân­gă ei, deja facem o schim­ba­re! E cel mai fru­mos sen­ti­ment să oferi fără să aștepți nimic îna­poi.” — Andre­ea Miha­e­la Bara­boi, volun­ta­ră Ajun­gem Mari în Târ­gu Mureș.

De la copii am învă­țat mul­te lucruri și învăț con­stant. M-au învă­țat să zâm­besc și să mă joc din nou, să sper și să con­ti­nui mereu, chiar dacă dru­mul e greu. M-au învă­țat că, până la urmă, rezul­ta­te­le mun­cii tale vor apă­rea de unde te aștepți mai puțin” — Ște­fa­na Băni­că, volun­ta­ră Ajun­gem Mari în Iași.

Acest modul de volun­ta­ri­at înce­pe în mai 2019 și durea­ză 6 luni. Între timp, au loc înscri­e­ri­le, peri­oa­da de trai­ning și repar­ti­za­rea volun­ta­ri­lor la cen­tre în func­ție de zonă, pro­gram și dis­po­ni­bi­li­ta­te. Volun­ta­rii merg în echi­pe de câte 2 la ace­eași gru­pă de copii, pen­tru o ședin­ță de 2 ore sta­bi­li­tă de comun acord, în tim­pul săp­tămâ­nii sau în wee­kend.

Înscri­e­rea se face prin inter­me­di­ul unui for­mu­lar onli­ne până pe 28 febru­a­rie. Deta­lii des­pre pro­gram și înscri­eri sunt dis­po­ni­bi­le pe site-ul www.ajungemmari.ro, în sec­țiu­nea Devi­no volun­tar  http://www.ajungemmari.ro/devino-voluntar/

Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal al Aso­ci­a­ți­ei Lin­den­feld se des­fă­șoa­ră în Bucu­rești și 24 de jude­țe: Arad, Argeş, Bacău, Brăi­la, Bihor, Botoşani, Bra­şov, Buzău, Con­stanţa, Cluj, Dâm­bo­vi­ţa, Dolj, Gala­ţi, Hune­doa­ra, Gorj, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Pra­ho­va, Sibiu, Sucea­va, Timiş, Vran­cea.

____________________________________________________

Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal Ajun­gem Mari – Aso­ci­a­ția Lin­den­feld

Aso­ci­a­ția Lin­den­feld este o orga­ni­za­ție non-guver­na­men­ta­lă ce are ca obiec­tiv faci­li­ta­rea acce­su­lui gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le la dome­nii che­ie ale soci­e­tă­tii.

Ajun­gem MARI este prin­ci­pa­lul pro­gram al Aso­ci­a­ți­ei Lin­den­feld și sus­ți­ne edu­ca­ția a pes­te 2000 de copii din Cen­tre de pla­sa­ment și medii defa­vo­ri­za­te din Bucu­rești și 24 de jude­țe prin mai mul­te pro­iec­te, cel mai impor­tant fiind cel de pre­gă­ti­re șco­la­ră într-un mod inte­rac­tiv, ală­tu­ri de pes­te 1300 de volun­tari. Alte pro­iec­te includ cur­suri voca­țio­na­le, ieșiri recre­a­ti­ve și edu­ca­ti­ve, excur­sii, tabe­re, edu­ca­ție finan­ci­a­ră, antre­pren­po­ri­a­lă și pen­tru sănă­ta­te, con­si­li­e­re voca­țio­na­lă și vizi­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, toa­te cu rolul de a le da copi­i­lor încre­de­re în ei și a le for­ma abi­li­tăți pen­tru a deve­ni adulți res­pon­sa­bili și inde­pen­denți.

Per­soa­nă de con­tact:
Iari­na Taban,
Direc­tor exe­cu­tiv & fon­da­tor Ajun­gem Mari.
0753192263 / iarina@ajungemmari.ro
www.ajungemmari.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele