Zidul imens din Oceanul Atlantic, care împarte planeta în două. Descoperirea făcută cu Google Earth, înfierbântă mințile pasionaților de paranormal [VIDEO]

  0
  1421

  Zidul imens din Ocea­nul Atlan­tic, care împar­te pla­ne­ta în două. Des­co­pe­ri­rea făcu­tă cu Goo­gle Ear­th, înfi­er­bân­tă min­ți­le pasio­na­ți­lor de para­nor­mal.

  Un vide­o­clip mis­te­ri­os pos­tat pe You­Tu­be (îl vezi mai jos) pre­tin­de că exis­tă un zid super­ma­siv situ­at pe fun­dul ocea­ne­lor Pămân­tu­lui, care cuprin­de întrea­ga pla­ne­tă. Acest zid mis­te­ri­os, care tra­ver­sea­ză întreg Ocea­nul Atlan­tic, de la Polul Nord la Polul Sud, care a fost găsit de un uti­li­za­tor You­Tu­be „Flat Ear­th Ara­bic“, ar avea mii de kilo­me­tri situ­ați sub ocean. Aceas­tă des­co­pe­ri­re fas­ci­nan­tă ridi­că nume­roa­se între­bări cu pri­vi­re la isto­ria înde­păr­ta­tă a pla­ne­tei noas­tre și cu pri­vi­re la cei care au locuit‑o în vre­muri demult apu­se.

  Aceas­tă des­co­pe­ri­re a fost rea­li­za­tă cu aju­to­rul pro­gra­mu­lui Goo­gle Ear­th și este de‑a drep­tul fas­ci­nan­tă. Bine­în­țe­les că nume­roa­se sem­ne de între­ba­re s‑au năs­cut oda­tă ce des­co­pe­ri­rea a fost rea­li­za­tă. Cine a con­stru­it acest zid și cu ce scop?

  Susţi­ne­rea uti­li­za­to­ru­lui You­Tu­be „Flat Ear­th Ara­bic“ între­ce ori­ce ima­gi­na­ție, dacă ar fi vor­ba de aşa ceva. Chiar o fi vor­ba de un zid? Dacă da, atunci aces­ta nu pare a fi deloc o for­ma­țiu­ne natu­ra­lă. Cine ar fi putut con­strui aşa ceva şi când? Care a fost sco­pul pen­tru care a fost con­stru­it? O civi­li­za­ție ome­neas­că necu­nos­cu­tă sau extra­te­reş­trii? Din ce în ce mulți oameni sunt con­vinși că, dato­ri­tă nume­roa­se­lor des­co­pe­riri făcu­te în întrea­ga lume, care con­tra­zic com­plet isto­ria așa cum am fost învă­țați la școa­lă, lucruri de genul aces­ta ar fi posi­bi­le.

  Chiar dacă căr­ți­le de isto­rie cuprind doar o mică par­te a isto­ri­ei pla­ne­tei, oda­tă ce ase­me­nea des­co­pe­riri fabu­loa­se se rea­li­zea­ză, putem să ne dăm sea­ma că pla­ne­ta noas­tră a avut via­ță inte­li­gen­tă încă de la înce­pu­turi.

  Acest zid subac­va­tic gene­rea­ză două teo­rii. Fie a fost ridi­cat pen­tru a împăr­ți Ter­ra în două, sau pen­tru a mar­ca o gra­ni­ță extrem de fină, care putea fi văzu­tă din spa­țiu.

  Ima­gi­ni­le sur­prin­de cu aju­to­rul Goo­gle Ear­th sunt gră­i­toa­re. Zidul subac­va­tic este de dimen­siuni extrem de mari, dacă el se obser­vă atât de bine din sate­lit. Între­ba­rea este de ce nu a fost văzut până acum? Este posi­bil ca agen­ți­i­le spe­cia­li­za­te să cunoas­că acest aspect, dar nu l‑au făcut public nici­o­da­tă până acum pen­tru a nu crea între­bări inu­ti­le în rân­dul oame­ni­lor. Dacă veţi intro­du­ce coor­do­na­te­le indi­ca­te în video şi veţi mări ima­gi­nea, veţi vedea foar­te clar o struc­tu­ră masi­vă.

  Mai mult, pe stiinta-mister.ro/zid-subacvatic


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply