Zece linii de fonduri pentru firme mici și mijlocii românești — LISTA 2019

0
424

Zece linii de fon­duri pen­tru fir­me mici și mij­lo­cii româ­nești — LISTA 2019.

Antre­pre­no­rii români cu fir­me mici și mij­lo­cii (IMM) vor putea obține și în anul 2019 o serie întrea­gă de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le euro­pe­ne și națio­na­le, inves­ti­ții de la fon­duri de capi­tal de risc și împru­mu­turi ban­ca­re cro­ite spe­cial pen­tru mici­le afa­ceri. StartupCafe.ro vă pre­zin­tă o lis­tă de 10 oport­u­ni­tăți de finan­ța­re pen­tru afa­ce­ri­le mici din Româ­nia, de la IT până la pro­du­se ali­men­ta­re. Aten­ție la peri­oa­de­le de înscri­e­re!

1. Fon­duri euro­pe­ne pen­tru fir­me IT. Microîn­tre­prin­de­ri­le și fir­me­le mici și mij­lo­cii (IMM) din dome­ni­ul teh­no­lo­gi­ei infor­ma­ți­ei (IT) pot obține fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de câte 500.000 de euro — 3,5 mili­oa­ne de euro fie­ca­re, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te — POC 2014–2020, Acțiu­nea 2.2.1 — Spri­ji­ni­rea creș­te­rii valo­rii adă­u­ga­te gene­ra­te de sec­to­rul TIC și a ino­vă­rii în dome­niu prin dezvol­ta­rea de clus­te­re. Fir­me­le inte­re­sa­te vor putea depu­ne pro­iec­te în sis­te­mul elec­tro­nic MyS­MIS 2014, în mod con­ti­nuu, în peri­oa­da 14.01.2019 ora 09:00  — 11.03.2019 ora 17:00. Ape­lul de pro­iec­te este ges­tio­nat de Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și Minis­te­rul Comu­ni­ca­ți­i­lor.

2. Fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le în pro­duc­ție agro-ali­men­ta­ră. Antre­pre­no­rii care fac afa­ceri în pro­duc­ția de bere arti­za­na­lă, pâi­ne, pră­ji­turi și alte­le ase­me­nea pot obține fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de câte 200.000 — 2,5 mili­oa­ne de euro pe pro­iect. Agen­ția pen­tru Finan­ța­rea Inves­ti­ți­i­lor Rura­le (AFIR) din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii a lan­sat o sesiu­ne de pri­mi­re a pro­iec­te­lor de inves­ti­ții în pro­ce­sa­rea și mar­ke­tin­gul pro­du­se­lor agri­co­le în vede­rea obți­ne­rii de pro­du­se nea­gri­co­le, prin inter­me­di­ul sche­mei GBER afe­ren­te sub­mă­su­rii 4.2 din cadrul Pro­gra­mu­lui Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă (PNDR) 2014- 2020, pe peri­oa­da 21 decem­brie 2018, ora 9:00 – 30 iunie 2019, ora 16:00.

3. Start-Up Nation. Sta­tul pro­mi­te că va oferi fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de maxi­mum 200.000 (43.000 euro) fie­ca­re unui număr de 10.000 de microîn­tre­prin­deri și fir­me mici și mij­lo­cii (IMM). Înscri­e­ri­le au înce­put pe 27 decem­brie 2018 și durea­ză până pe 12 febru­a­rie 2019, ora 20.00. Pot par­ti­ci­pa IMM-uri înfi­in­ța­te după data de 31 ianu­a­rie 2017, în dome­nii non-agri­co­le. Înscri­eri onli­ne, AICI.

4. Alte pro­gra­me de stat pen­tru IMM. Și anul aces­ta sunt șanse să se orga­ni­ze­ze pro­gra­me de finan­ța­re a fir­me­lor mici și mij­lo­cii cu bani de la stat, dar pen­tru asta e nevo­ie să li se alo­ce buget, iar până acum nu a aprut nici măcar pro­iec­tul de buget de stat pe anul 2019 de la Minis­te­rul Finan­țe­lor. Anul tre­cut, Minis­te­rul pen­tru Mediu de Afa­ceri a acor­dat unor mici fir­me pri­va­te fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de maxi­mum 450.000 lei în pro­gra­mul Micro­in­dus­tria­li­za­re, 250.000 lei în pro­gra­mul Comerț și 25.000 de lei în pro­gra­mul Inter­națio­na­li­za­re.

5. Start-Up City. Pen­tru că la Start-Up Nation 2018 bucu­reș­te­nii au fost depunc­tați masiv, Pri­mă­ria Capi­ta­lei a anun­țat că pune în joc 10 mili­oa­ne de euro din buge­tul Bucu­rești­u­lui pen­tru acor­da­rea de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de câte 50.000 de euro unor mici afa­ceri în oraș. Deo­cam­da­tă nu s‑a anun­țat nicio peri­oa­dă de înscri­eri și nici pro­ce­du­ra.

6. Fon­duri euro­pe­ne de max. 5 mili­oa­ne Euro fie­ca­re. Microîn­tre­prin­de­ri­le și fir­me­le mici și mij­lo­cii (IMM) româ­nești vor putea obține fon­duri euro­pe­ne de câte 1 mili­on — 5 mili­oa­ne de euro fie­ca­re, în anu­mi­te con­di­ții, pe pro­iec­te în dome­nii de afa­ceri diver­se, de la pro­duc­ție de pro­gra­me IT și jocuri video până la tex­ti­le și ali­men­ta­ție, printr‑o nouă linie de finan­ța­re 2.2 IMM în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Regio­nal (POR) care urmea­ză să fie acti­va­tă în anul 2019. Patro­nii IMM au pro­tes­tat față de pra­gul îna­lt, de 1 mili­on de euro, sta­bi­lit în pro­iec­tul de Ghid al soli­ci­tan­tu­lui pen­tru aceas­tă linie de bani euro­peni, iar minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne a anun­țat că e de acord cu redu­ce­rea la 500.000 de euro a sumei mini­me care va putea fi acce­sa­tă. Microîn­tre­prin­de­ri­le au nevo­ie de aport pro­priu de cel puțin 55% la aces­te finan­țări, bani greu de pro­cu­rat în con­di­ți­i­le unui prag prea ridi­cat al inves­ti­ți­ei mini­me.

7. Cre­di­te cu garan­ții UE. Fir­me­le mici și mij­lo­cii pot obține cre­di­te ban­ca­re în con­di­ții avan­ta­joa­se, cu aju­to­rul unor garan­ții de la Uniu­nea Euro­pea­nă, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal (POR), axa des­ti­na­tă Ini­ția­ti­vei pen­tru IMM-uri. Aceas­tă linie de finan­ța­re are dis­po­ni­bili în total 250 mili­oa­ne euro. Banii pot fi acce­sați direct de la băn­ci­le care au sem­nat acor­duri cu Fon­dul Euro­pean de Inves­ti­ții, una din­tre aces­tea fiind Ban­ca Transil­va­nia.

8. Finan­ța­re pen­tru afa­ceri mici. Fir­me­le mici pot obține cre­di­te ban­ca­re de maxi­mum 116.000 de lei fie­ca­re de la BT Mic, com­pa­nie din cadrul Gru­pu­lui Finan­ci­ar Ban­ca Transil­va­nia, des­ti­na­tă cre­di­tă­rii mici­lor afa­ceri. Fir­me­le soli­ci­tan­te tre­bu­ie să înde­pli­neas­că o serie de con­di­ții, prin­tre care vechi­mea de cel puțin 3 luni de acti­vi­ta­te. Cre­di­te­le sunt acor­da­te cu garan­ții publi­ce, prin pro­gra­mul EaSI al Uniu­nii Euro­pe­ne. Se apli­că onli­ne, pe site-ul BT Mic.

9. Fon­duri de inves­ti­ții româ­nești. Antre­pre­no­rii români pot ape­la la fon­duri de inves­ti­ții pen­tru finan­țări de capi­tal de risc. Pe scurt, fon­dul de inves­ti­ții ofe­ră fir­mei bene­fi­ci­a­re o finan­ța­re și pri­meș­te în schimb un pachet mino­ri­tar de păr­ți soci­a­le. În ulti­mul an, cel puțin 3 fon­duri de inves­ti­ții româ­nești sus­ți­nu­te de Uniu­nea Euro­pea­nă au apă­rut pe pia­ță ofe­rind finan­țări de la 25.000 de euro la 5 mili­oa­ne de euro: Gap­Min­der, Ear­ly Game Ven­tu­re, Mor­pho­sis Capi­tal.

10. Fon­duri Goo­gle. Com­pa­nia ame­ri­ca­nă Goo­gle pune per­ma­nent la băta­ie o serie întrea­gă de fon­duri pen­tru antre­pre­nori din toa­tă lumea. Două exem­ple sunt Goo­gle Digi­tal News Inno­va­tion Fund (DNI Fund), prin care se ofe­ră 50.000 — 1 mili­on de euro pen­tru pro­iec­te media, și pro­gra­mul VR pen­tru cre­a­to­rii pe You­Tu­be.

Lis­ta rămâ­ne des­chi­să. Mai mult, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply