UZPR: 11 ianuarie 1919 — 11 ianuarie 2019. De o sută de ani, Împreună, scriem istoria clipei!

0
427

11 ianu­a­rie 1919 — 11 ianu­a­rie 2019: 

UZPR: 11 ianu­a­rie 1919 — 11 ianu­a­rie 2019. De o sută de ani, împre­u­nă, scri­em isto­ria cli­pei! Săr­bă­toa­rea jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist din Româ­nia!

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia cele­brea­ză un secol de la înfi­in­ța­rea sa

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia a orga­ni­zat un eve­ni­ment de mare însem­nă­ta­te, prin care a mar­cat împli­ni­rea unui secol de acti­vi­ta­te neîn­tre­rup­tă a orga­ni­za­ți­ei: Dezve­li­rea, în ziua de 11 ianu­a­rie a.c., ora 11.00, a unei plăci oma­gi­a­le pe clă­di­rea care a găz­du­it, în urmă cu 100 de ani, înfi­in­ța­rea pri­mei orga­ni­za­ții a zia­riș­ti­lor pro­fe­si­o­niști din Româ­nia reîn­tre­gi­tă. Acest lucru se întâm­pla sub imbol­dul entu­zi­as­mu­lui con­fe­rit de Marea Uni­re de la Alba Iulia.

Au fost pre­zenți  nume­roși mem­bri ai Uniu­nii, și nu numai, care au săr­bă­to­rit momen­tul ani­ver­sar ală­tu­ri de con­du­ce­rea UZPR, pe str. Con­stan­tin Mil­le nr.4 (fos­tă Sărin­dar), clă­di­rea fos­tei beră­rii Ber­lin (astăzi loca­lul Alt-Shift și clu­bul Con­trol).

Dezve­li­rea plă­cii oma­gi­a­le a dat star­tul unei serii de mani­fes­tări prin care UZPR doreș­te să mar­che­ze o peri­oa­dă de săr­bă­toa­re pen­tru întreg jur­na­lis­mul pro­fe­si­o­nist din Româ­nia și care va inclu­de întâl­niri, Con­vor­biri Jur­na­lis­ti­ce și dez­ba­teri, vizând per­spec­ti­ve­le pre­sei pre­zen­te și vii­toa­re, acțiuni în pes­te 35 de fili­a­le ale UZPR din toa­tă țara și din dias­po­ra.

Toa­te aces­tea vor avea ca punct cul­mi­nant – Cele­bra­rea  Cen­te­na­ru­lui printr‑o amplă mani­fes­ta­re la Ate­ne­ul Român, pro­gra­ma­tă pen­tru a doua jumă­ta­te a lunii mar­tie.

LA MULȚI ANI, JURNALIȘTI PATRIOȚI! LA MULȚI ANI, UZPR!


Man­ga­lia News, 11 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply