Un oraș în căutarea unui Consiliu Local [OPINII]

0
325

Un oraș în cău­ta­rea unui Con­si­liu Local.

Cu toții am asis­tat, direct sau indi­rect, la ședin­țe­le de Con­si­liu Local, gra­ție teh­no­lo­gi­ei. Mul­tă vor­bă­rie, diva­ga­rea de la subiect și afron­turi între tabe­re, sunt con­stan­te ale aces­tor ședin­țe. Cu greu poți să înțe­legi, la final, ce și cum s‑a votat, ce este legal și ce nu.

Cum ar ară­ta un con­si­li­er local ide­al? Ce con­di­ții ar tre­bui să înde­pli­neas­că?

1. Să nu fie șan­ta­ja­bil. Să nu intre în poli­ti­că pen­tru a‑și pro­te­ja afa­ce­ri­le, sau pen­tru a se căpă­tui.

2. Să fie cu ade­vă­rat pre­zent în spa­ți­ul public, nu numai la depus coroa­ne, și să se inte­re­se­ze de nevo­i­le cetă­țe­ni­lor care l‑au ales.

3. Să nu facă jocul pri­ma­ru­lui sau al par­ti­du­lui ce l‑a pro­pul­sat.

4. Să fie recep­tiv la păre­ri­le celor­lalți și să știe să vote­ze ce e mai bine pen­tru ora­șul nos­tru. Nu mai vrem con­si­li­eri care votea­ză meca­nic ceea ce le dic­tea­ză pri­ma­rul sau par­ti­dul.

5. Să nu aibă afa­ceri cu Pri­mă­ria. Ast­fel votul său nu va fi con­di­țio­nat de rela­ți­i­le de afa­ceri, pen­tru că de aici por­neș­te totul.

6. Să fie rezo­na­bil, modest, nu în chip fan­tas­ma­goric, ajuns în Con­si­li­ul Local să lase impre­sia că se pri­ce­pe la toa­te. În schimb, să aibă totuși o serie de com­pe­ten­țe, nu doar că să ara­te că este fidel par­ti­du­lui sau pri­ma­ru­lui.

7. Să se impli­ce în pro­iec­te, de la înce­pu­tul man­da­tu­lui, pen­tru că pri­ma­rii au acest „obi­cei”, de a ini­ția pro­iec­te mari doar spre fina­lul man­da­tu­lui.

8. Nu cre­a­rea unei ima­gini este rolul unui con­si­li­er local, ci impli­ca­rea în pro­ble­me­le loca­li­tă­ții și rezol­va­rea lor.

Kon­tes­to, ianu­a­rie 2019.


Man­ga­lia News, Luni, 28.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele