Top 5 greșeli pe care le fac românii, atunci când își amenajează locuința

0
427

Top 5 gre­șeli pe care le fac româ­nii, atunci când își ame­na­jea­ză locu­in­ța.

Ame­na­ja­rea unei case sau a unui apar­ta­ment nu este deloc usoa­ra. In pri­mul rand, pe lan­ga resur­se­le fina­ci­a­re de care tre­bu­ie sa bene­fi­ciezi, ima­gi­na­tia, inven­ti­vi­ta­tea sunt des­tul de impor­tan­te pen­tru a crea un spa­tiu cofor­ta­bil si care sa se potri­veas­ca per­so­na­li­ta­tii tale. Cu toa­te aces­tea, oame­nii comit anu­mi­te gre­seli sau omit une­le lucruri ce duc la cre­a­rea unui design nu toc­mai pla­cut sau util.

Des­co­pe­ra Top 5 gre­seli in ame­na­ja­rea locu­in­tei facu­te de catre romani!

  1. Nu tin cont de dimen­siu­nea came­re­lor

Una din­tre cele mai des intal­ni­te gre­seli pe care le comit oame­nii este ace­ea ca nu iau in con­si­de­ra­re acest cri­te­riu, desi este unul din­tre cele mai impor­tan­te. Iar pen­tru ca omit acest deta­liu, rezul­ta­tul final nu este cel astep­tat, ci dim­po­tri­va, obtin o locu­in­ta ce are un efect vizu­al nu toc­mai pla­cut si care isi pier­de din uti­li­ta­te si prac­ti­ci­ta­te. Spre exem­plu, atunci cand te ocupi de ame­na­ja­rea buca­ta­ri­ei, nu uita sa tii cont de spa­tia­li­ta­tea inca­pe­rii si sa alegi mobi­la, ele­men­te­le de fini­saj, culo­ri­le si cele­lal­te ele­men­te in func­tie de acest cri­te­riu. Mai ales in cazul in care buca­ta­ria ta este una de dimen­siuni redu­se, ar tre­bui sa acorzi impor­tan­ta aces­tui cri­te­riu.

2. Nu ame­na­jea­za intrea­ga locu­in­ta in ace­la­si stil

Pen­tru a crea o ima­gi­ne de ansam­blu uni­ta­ra, spe­cia­lis­tii reco­man­da sa iti alegi un design de ame­na­ja­re (sau maxi­mum 2, atunci cand au ace­lea­si influ­en­te) si sa incerci sa res­pecti ace­ea­si tema­ti­ca pen­tru intrea­ga locu­in­ta. Chiar daca ame­na­ja­rea locu­in­tei repre­zin­ta o deci­zie subiec­ti­va, ar tre­bui totu­si sa fii obiec­tiv in anu­mi­te pri­vin­te, ast­fel incat rezul­ta­tul final sa fie unul carac­te­ri­zat de bun gust, ele­gan­ta si sim­pli­ta­te.  De ase­me­nea, daca iti dores­ti sa ai mai o surs de inspi­ra­tie in plus si alte per­spec­ti­ve, des­co­pe­ra mai mul­te aici si ame­na­jea­za-ti locu­in­ta con­form star­dar­de­lor actu­a­le.

3.  Aleg prea mul­te deco­ra­tiuni

Majo­ri­ta­tea roma­ni­lor sunt de pare­re ca o casa ar tre­bu­ie sa le poar­te ampren­ta pana in cel mai mic punct, ale­gand ast­fel o mul­ti­tu­di­ne de ele­men­te de decor. Aceas­ta per­spec­ti­va este una total gre­si­ta! Intr-ade­var, un camin ar tre­bui sa te repre­zin­te si sa vor­beas­ca des­pre sti­lul tau de via­ta, des­pre per­so­na­li­ta­tea ta, insa nu ar tre­bui sa aglo­me­rezi spa­ti­ul cu prea mul­te deco­ra­tiuni sau cel putin ar tre­bui sa pas­trezi ace­ea­si tema­ti­ca.

4.  Achi­zi­tio­nea­za prea mul­te elec­tro­ni­ce si elec­tro­ca­s­ni­ce pe care nu le folo­sesc

Un alt aspect la fel de impor­tant este achi­zi­tio­na­rea si dota­rea locu­in­tei cu apa­ra­tu­ra nece­sa­ra. Si la acest capi­tol se pare ca roma­nii inte­leg gre­sit ide­ea de con­fort spo­rit, intru­cat ajung sa inves­teas­ca prea multi bani in elec­tro­ni­ce si in elec­tro­ca­s­ni­ce, fie nepo­tri­vi­te ca dimen­siu­ne, fie pe care nu le folo­sesc. Incear­ca sa te limi­tezi la usten­si­le­le care iti sunt real­men­te nece­sa­re si sa nu iti risi­pes­ti resur­se­le pe lucruri inu­ti­le.

5.  Nu bene­fi­ci­a­za si nu pun in valoa­re fie­ca­re spa­tiu

In ace­ea­si masu­ra, majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor se plang ca nu au sufi­cient spa­tiu de depo­zi­ta­re, spre exem­plu, dar in ace­la­si timp, nu pro­fi­ta de ori­ce col­ti­sor pe care l‑ar putea folo­si cu acest scop, pre­cum deba­ra­ua, bal­co­nul. Daca iti dores­ti sa te bucuri de mai mult loc, ale­ge pie­se de mobi­li­er care sa ofe­re, pe lan­ga un aspect inte­re­sat si pla­cut si spa­tii sufi­cien­te pen­tru sto­ca­rea lucru­ri­lor marun­te, dar folo­si­toa­re intr‑o casa.

Aces­tea sunt doar 5 din­tre gre­se­li­le pe care ar tre­bui sa le evi­ti atunci cand te pre­ga­tes­ti sa iti ame­na­jezi locu­in­ta. Tu pe care le faceai pana acum?


Man­ga­lia News, 9 ianu­a­rie 2019 ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele