Teren gratuit pentru tineri 2019. Cum poți obține teren gratuit de la Primărie și ce trebuie să faci

0
585
https://www.mangalianews.ro/

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Cum poți obține teren gra­tu­it de la Pri­mă­rie și ce tre­bu­ie să faci.

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Anul aces­ta, tine­rii care vor să își con­stru­ias­că oca­să, pot pri­mi aju­tor de la stat, prin acor­da­rea, la cere­re, a unui teren gra­tu­it.

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Pen­tru a putea bene­fi­cia de un teren gra­tu­it de la Pri­mă­rie, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re, soli­ci­tanţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că anu­mi­te con­di­ţii.

De men­țio­nat este și fap­tul că nu ori­ce loca­li­ta­te are tere­nuri dis­po­ni­bi­le, ast­fel că soli­ci­tan­ții ar tre­bui să se inte­re­se­ze direct la pri­mă­rie.

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Regu­li­le din 2019 pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de teren pen­tru con­stru­i­rea unei case sunt inclu­se în Legea nr. 15/2003 pri­vind spri­ji­nul acor­dat tine­ri­lor pen­tru con­stru­i­rea unei locu­inţe pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă.

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Cui se adre­sea­ză

Potri­vit legii, soli­ci­tan­ții care au o vâr­stă cuprin­să între 18 şi 35 de ani au posi­bi­li­ta­tea de a cere auto­ri­tă­ţi­lor loca­le atri­bu­i­rea unei supra­feţe de teren, în vede­rea con­stru­i­rii unei locu­inţe pro­prii. Ulte­ri­or, tere­nul este acor­dat pen­tru folo­sinţă gra­tu­i­tă, atât timp cât exis­tă casa pe el. Tere­nul poa­te fi cum­pă­rat ulte­ri­or de la stat.

Pre­zen­ta lege regle­men­tea­ză regi­mul atri­bu­i­rii, la cere­re, tine­ri­lor cu vâr­sta cuprin­să între 18 şi 35 de ani a unei supra­feţe de teren, din tere­nu­ri­le afla­te în dome­ni­ul pri­vat al uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, pen­tru con­stru­i­rea unei locu­inţe pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă. Atri­bu­i­rea tere­nu­lui se face în folo­sinţă gra­tu­i­tă pe dura­ta exis­tenţei locu­inţei pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă, în limi­ta supra­feţe­lor dis­po­ni­bi­le, prin hotă­râre a con­si­li­u­lui local al comu­nei, ora­şu­lui, muni­ci­pi­u­lui sau sec­to­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti în care este situ­at tere­nul”, pre­ve­de actul nor­ma­tiv, cu pre­ci­zarea că atri­bu­i­rea tere­nu­ri­lor este făcu­tă într‑o anu­mi­tă ordi­ne de pri­o­ri­ta­te, în fun­cţie de cri­te­ri­i­le apro­ba­te de fie­ca­re con­si­liu local.

Teren gra­tu­it pen­tru tineri 2019. Supra­fe­țe tere­nuri

Supra­feţe­le tere­nu­ri­lor soli­ci­ta­te sunt acor­da­te în func­ție de loca­li­ta­te. Pen­tru muni­ci­pii şi sec­toa­re­le Bucu­reş­ti­u­lui, supra­fa­ţa mini­mă este de 150 de metri pătra­ţi, iar cea maxi­mă — de 300 de metri pătra­ţi. În cazul ora­şe­lor, supra­feţe­le vari­a­ză între 250 şi 400 mp, în timp ce în comu­ne şi în sate supra­feţe­le vari­a­ză între 250 şi 1.000 mp.

Fie­ca­re loca­li­ta­te tre­bu­ie să inven­ta­ri­e­ze tere­nu­ri­le ce pot fi atri­bu­i­te tine­ri­lor și să le vali­de­ze prin hotă­râre a con­si­li­u­lui local.

Con­ti­nu­a­rea, aici. 08.01.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele