STAGIU DE ARBITRAJ ÎN KUNG-FU, LA MANGALIA

0
217
https://www.mangalianews.ro/

STAGIU DE ARBITRAJ ÎN KUNG-FU, LA MANGALIA.

Dumi­ni­că, 20.01.2019, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, se va desfă­şu­ra un curs de arbi­traj în Kung-Fu şi exa­men de arbi­tru.

La curs pot să par­ti­ci­pe spor­tivi cu vîr­sta mini­mă 17 ani, instruc­tori, antre­nori şi arbi­tri.

Cur­sul este obli­ga­to­riu pen­tru arbi­trii care doresc să par­ti­ci­pe la arbi­tra­je în acest an.

Pro­gram:

Dumi­ni­că, 20.01.2019:
‑08.30–09.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.
‑09.00–13.00: Curs teo­re­tic.
‑13.00–14.30: Pau­za de masă.
‑14.30–16.00: Curs prac­tic.
‑16.00–17.00: Exa­men de arbi­tru naţio­nal.
‑17.00: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re, înche­ie­rea cur­su­lui.

Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:

Spor­tiv, instruc­tor, antre­nor şi arbi­tru mem­bru al unui club afi­li­at la Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu şi la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact.
2. Ţinu­ta este obli­ga­to­rie. Cos­tum de arbi­tru: pan­ta­lon lung, căma­şă albă, cra­va­tă albas­tră, pan­tofi negri.

3. Ter­men de înscri­e­re: 17.01.2019.

Flo­rin Ior­dă­chi­oa­ia, Pre­șe­din­te al Euro­pean Kung-Fu Fede­ra­tion.


Man­ga­lia News, 09.01.2019. Repu­bli­ca­re: 19.01.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele