Spectacolele acestui weekend, la Teatrul de Stat din Constanța

0
444

Vineri, 25 ianu­a­rie, de la ora 19.00, este pro­gra­ma­tă come­dia „CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE”. Având titlul ori­gi­nal „Madame este trop bel­le”, pie­sa scri­să de Eugè­ne Labi­che a fost pusă în sce­nă la TSC, pen­tru pri­ma dată în Româ­nia, de Mihai Con­stan­tin Ranin, direc­to­rul Tea­tru­lui „Tony Bulan­dra” din Târ­go­viș­te. Îi apar­țin atât regia, cât și sce­no­gra­fia și ilus­tra­ția muzicală.

Este o come­die de situ­a­ție din lumea bur­ghe­zi­ei pari­zie­ne, în care intri­ga se țese în jurul unei prea­fru­moa­se femei, cur­ta­te de toți băr­ba­ții din jurul ei.

Eugè­ne Labi­che (1815 — 1888) era con­si­de­rat de admi­ra­to­rii săi ega­lul lui Moli­e­re, come­di­i­le lui fiind mai com­ple­xe și mai puțin gro­si­e­re decât mul­te alte pro­duc­ții de ace­lași gen. „Din­tre toa­te per­so­na­je­le care mi-au ieșit în cale și pe care via­ța mi le‑a ofe­rit, am selec­tat bur­ghe­zul. Prin exce­len­ță medi­o­cru, atât în vici­i­le cât și în vir­tu­ți­le sale, el se află la jumă­ta­tea dru­mu­lui din­tre erou și tică­los, din­tre sfânt și desfrâ­nat”, spu­nea dra­ma­tur­gul, refe­rin­du-se la ope­ra sa.

În dis­tri­bu­ție sunt Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Liviu Mano­la­che, Nico­dim Ungu­rea­nu, Andrei Can­ta­ra­giu, Remus Archip, Andu Axen­te, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Adri­an Dumi­tres­cu, Theo­dor Mar­cu, Lau­ra Cră­ciun, Dia­na Vie­riu, Cos­min Miha­le și Gelu Ciobanu.

Sâm­bă­tă, 26 ianu­a­rie, de la ora 19.00, spec­ta­to­rii con­stăn­țeni vor avea oca­zia să îi apla­u­de pe Nina Udres­cu și pe Liviu Mano­la­che, doi din­tre cei mai expe­ri­men­tați, talen­tați și apre­ciați actori ai Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, în spec­ta­co­lul „Gin Rum­my”.

Tex­tul dra­ma­tur­gu­lui ame­ri­can David Cobu­rn este para­do­xal prin comi­cul pe care îl extra­ge dintr‑o situ­a­ție real­men­te dra­ma­ti­că. Doi pen­sio­nari inter­nați într-un sana­to­riu se anga­jea­ză într-un pasio­nant joc de cărți, situ­a­ție care gene­rea­ză, pe de o par­te, umo­rul, dar scoa­te la ive­a­lă și dra­me­le celor doi oameni singuri.

Jocul de cărți este mij­lo­cul prin care ei se cunosc și for­mea­ză un fel de cuplu, este legă­tu­ra ce se con­stru­ieș­te între ei, este com­bus­ti­bi­lul care îi face să mear­gă mai depar­te, extră­gân­du-și din via­ță ulti­me­le satis­fac­ții, dăru­in­du-și unul altu­ia rațiu­nea de a exista.

Regia spec­ta­co­lu­lui este rea­li­za­tă de Liviu Mano­la­che, la fel și ilus­tra­ția muzi­ca­lă, iar sce­no­gra­fia poar­tă sem­nă­tu­ra Euge­ni­ei Tără­șes­cu Jianu.

Dumi­ni­că, 27 ianu­a­rie, de la ora 19.00, vă invi­tăm la „PALIATIV”, un spec­ta­col din dra­ma­tur­gia con­tem­po­ra­nă româ­neas­că, nere­co­man­dat publi­cu­lui sub 16 ani.

Pe sce­nă sunt doc­tori, oameni ca noi, care, prin­tre mul­te­le ope­ra­ții efec­tu­a­te pe tru­pu­ri­le alto­ra, au sufe­rit și ei defor­mări ale cre­ie­re­lor și sufle­te­lor. Unii pri­vesc oame­nii de pe masa de ope­ra­ție ca pe niș­te obiec­te, părân­du-li-se nor­ma­lă și salu­ta­ră per­cep­ția. La fel de nor­mal este să „cuce­rești” feme­ia care ți‑a căzut cu tronc, prin accep­tul de a efec­tua o pro­ce­du­ră chi­rur­gi­ca­lă asu­pra tată­lui ei, mai ales când ea găseș­te nor­mal să folo­seas­că sexul ca mone­dă de schimb pen­tru că nu‑i ajung banii. Iar aceștia sunt oame­nii buni, în care corup­ția nu a săpat până la psihoză.

În alții pute­rea de via­ță și de moar­te asu­pra oame­ni­lor a declan­șat nebu­nia de a se cre­de Dum­ne­zei. Ei mode­lea­ză sis­te­mul după chi­pul și ase­mă­na­rea lor și îl fac să func­țio­ne­ze mai depar­te, neclin­tit în fața ori­că­rei tra­ge­dii. Ei repre­zin­tă mode­le­le de suc­ces și lec­tu­ri­le obli­ga­to­rii pen­tru gene­ra­ți­i­le urmă­toa­re, făcând din ide­ea de schim­ba­re un ide­al și o utopie.

Tână­rul dra­ma­turg Radu Popes­cu înfă­ți­șea­ză o lume pe care o cunoaș­te din inte­ri­or, pen­tru că el însuși a fost medic chi­rurg îna­in­te de a se dedi­ca teatrului.

Regia este sem­na­tă de Cris­ti­an Ghe­or­ghe, iar sce­no­gra­fia, de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu. În dis­tri­bu­ție, Adri­an Dumi­tres­cu, Ali­na Man­țu, Cos­mi­na Soa­re, Andrei Can­ta­ra­giu, Răzvan Baciu, Cos­min Miha­le, Ana-Maria Ştefan.

Sen­su­ri­le din dic­țio­nar ale cuvân­tu­lui PALIATIV sunt urmă­toa­re­le: 1. Medi­ca­ment sau tra­ta­ment care ame­li­o­rea­ză sau înlă­tu­ră simp­to­me­le unei boli pen­tru un timp scurt, fără a‑i supri­ma cau­za. 2. Figu­rat: Solu­ție sau măsu­ră care rezol­vă tem­po­rar sau apa­rent o situ­a­ție dificilă.


Man­ga­lia News, 25.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply