Sfaturi importante de la medic, în plin sezon de gripă: “Imunitatea EȘTI TU! N‑am ce-ți da!”

0
334

Medi­cul Oti­lia Tiga­nas, cunos­cut pen­tru pos­tă­ri­le sale pli­ne de infor­ma­ţii uti­le, atra­ge atenţia asu­pra unei pro­ble­ma­tici care împar­te ţara în două. Luăm sau nu anti­bi­o­ti­ce, încă de la pri­me­le sem­ne ale îmbol­nă­vi­rii?

”Cum se creș­te imu­ni­ta­tea? Hmm?? Te-am prins în cap­ca­nă? Ai fost curi­os să afli cum? Atunci, citeș­te bas­mul meu.

Vă fac un model cine­ma­to­gra­fic des­pre cum e cu imu­ni­ta­tea, imu­ni­ta­te însem­nând, de fapt, tota­li­ta­tea meto­de­lor prin care cor­pul tău, SINGUR, se apă­ră de duș­ma­nii – microbi.

Să com­pa­răm cor­pul tău cu pro­pia casă. Un apar­ta­ment, să zicem. Cum te ferești de spăr­gă­tori?

Întâi, cel mai sim­plu, punând o ușă la intra­re. Clar. Apoi, te asi­guri că func­țio­nea­ză bine clan­ța,  apoi mai pui o yală și încui cu che­ia. Unii, mai pre­ven­tivi, încu­ie chiar cu două chei! Ce mai faci ca să te aperi? Închizi gea­mu­ri­le, le pui pla­să con­tra insec­te­lor, montezi obloa­ne. DAR!! Cor­pul tău e mult mai deș­tept decât atât! Pe lân­gă apă­ra­rea prin uși și gea­muri (deci din gură, nas, urechi, puță etc), ține și niș­te poli­țiști de veghe zi și noap­te, ca să te ape­re la nevo­ie. Cor­pul tău are niș­te poli­țiști care se plim­bă non­stop din oda­ie în oda­ie și, dacă‑i bai, inter­vin ime­di­at (imu­ni­ta­tea umorală/celulară).

Așa cum des­criu eu mai sus, așa ne apă­răm, majo­ri­ta­tea, de boli infec­ți­oa­se!

Cu toa­te aces­tea, deși apă­rați la bunul simț, exis­tă hoți care să-țí spar­gă gea­mul sau ușa? Exis­tă!

Dar care să-ți mai și dea în cap, după ce fură? Exis­tă!

Exis­tă, dar mult, (MULT!!) mai rar, decât să nu te cal­ce niciun hoț!

De ce ajung infrac­to­rii să intre în casa ta? Din două moti­ve:

-Fie ai neso­co­tit apă­ra­rea de bază și ai lăsat ușa larg des­chi­să noap­tea (adi­că chiar te bagi cu cizma într-un focar infec­ți­os, fără să-ți pese!)

-Fie el, infrac­to­rul, e dia­bo­lic, par­șiv și mai bun decât tine+polițiștii tăi. (Adi­că se declan­șea­ză o boa­lă).

Oda­tă intrat hoțul în casă, încerci (tu+polițaii de ser­vi­ciu de prin came­re), să‑l prin­deți. Și‑l cam prin­deți. Fiind­că voi sun­teți mulți, lup­tați pe teren pro­priu, iar hoțul e sin­gur, între stră­ini. Dacă nu‑l prin­deți, ori­cum fuge el de fri­că. (Este faza de boa­lă vira­lă care, ușor aju­ta­tă, se înche­ie prin tine, nu prin medi­ca­men­te.)

Dacă, însă, deși‑l alergi pe hoț prin casă două- trei zile, iar el nici nu plea­că, nici nu se poto­leș­te, chemi mascații&autoritățile în aju­tor. Adi­că ești nevo­it să începi, totuși, cu doc­to­rii +/_ medi­ca­men­te­le.

Bazat pe acest model, află mai bine care‑i cea mai mare tâm­pe­nie pe care o poți face!

E cam așa: stai tu noaptea‑n pat insomn­iac, uși­le bine fere­ca­te, nevas­ta doar­me mol­com. Pe sub geam, pe tro­tu­ar, se mai aud pași de tre­că­tori, dar tu sesi­zezi un foș­net pe ale­ea din spa­te și-ți pare că cine­va încear­că clan­ța pe dina­fa­ră. Nu ciu­lești ure­chi­le, nu aștepți să vezi dacă zgo­mo­tul se repe­tă, nu te bazezi pe aju­toa­re­le din casă, nici pe 112, ci te îna­r­mezi cu un pis­tol mitra­li­eră de ulti­mă geneație/producție ame­ri­ca­nă și începi să tragi hao­tic în jur. Adi­că, începi cu un anti­bi­o­tic, de la pri­mul foș­net! 

În timp ce tragi hao­tic prin aer, îți împuști nevas­ta, fiind­că era lân­gă tine, ucizi toți poli­țiș­tii care te păzeau (imu­ni­ta­tea!) și lași gea­mu­ri­le fără sti­cle. Ușa ciu­ru­i­tă bas­cu­lea­ză în băta­ia vân­tu­lui. Ba mai omori și doi-trei tre­că­tori care se aflau întâm­plă­tor prin zonă, când tu mitra­li­ai.

EXACT aces­ta este mode­lul anti­bi­o­ti­cu­lui în viro­ze!! Când tu ucizi fără milă totul, spe­rând că, prin­tre cada­vre, se află și infrac­to­rul care PUTEA cân­d­va să te ata­ce. Nici măcar nu‑i sigur că te-ar fi ata­cat. În jurul tău zac leșuri, casa‑i ca după răz­boi, tu văduv de răz­boi, apoi te miri că intră la furat și un copi­laș de patru ani, într-atâ­ta ești de vul­ne­ra­bil! Și tu vei face cu ner­vii.

De ce dau chiar și unii medici anti­bi­o­tic, din pri­ma? De ce îți pun chiar ei mitraliera‑n mână?

-Pen­tru că POT! În Româ­nia, ai acces des­tul de ușor la „mitra­li­eră”, fără prea mul­te regle­men­tări. Aproa­pe te îmbie din vitri­nă!

-Pen­tru că unii sunt incom­pe­tenți. Exis­tă incom­pe­tenți, în ori­ce brea­slă! Chiar și la o cen­tra­lă ato­mi­că, alt­fel nu-mi explic cum pot explo­da.

-Pen­tru că se spa­lă pe mâini de tine. Ori­ce catas­tro­fă ar urma, el poa­te zice “Dar ți-am dat mitraliera‑n mână, dra­gu­le! Mai mul­te… chiar n‑aveam ce să fac!”,  în timp ce de toa­te dez­as­tre­le post împuș­că­tu­ri, vei fi păgu­bit doar tu, nu el.

Ce catas­tro­fe pot urma? Impre­vi­zi­bi­lul sau rari­si­mul din medi­ci­nă.  Ace­leași ca‑n via­ța rea­lă. Te poa­te căl­ca TIR-ul pe un tro­tu­ar? Poa­te. Dar care‑i șan­sa?

La final, aduc în dis­cu­ție cere­rea mul­tor pacienți: – Dați-mi ceva pen­tru imu­ni­ta­te!

Vă rog să relu­ați men­tal mode­lul de mai sus.

Imu­ni­ta­tea EȘTI TU! N‑am ce-ți da. Îți pot lua, even­tu­al, banii. Pen­tru imu­ni­ta­te, dacă vreau să te ajut, mai bine te învăț ce SĂ NU faci, adi­că acest arti­col!!

Dar dacă tu nu și nu, dacă tu, Bat­man Bat­man, după ce-mi scuip plămâ­nii (tas­ta­tu­ra) poves­tind, atunci ok. Te ajut să-ți chel­tui eco­no­mi­i­le…, sau te las să mitra­li­ezi sin­gur.  Nu mă bag în băta­ia puș­tii tale, ca să te sal­vez!”

(Sur­se: cugetliber.ro și otiliatiganas.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele