Se apropie termenul-limită pentru PFA și II care trebuie să își modifice obiectul de activitate

0
391

Se apro­pie ter­me­nul-limi­tă pen­tru PFA și II care tre­bu­ie să își modi­fi­ce obiec­tul de acti­vi­ta­te.

Mier­curi, 16 ianu­a­rie, este ulti­ma zi în care per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te (PFA) şi între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le (II) pot soli­ci­ta Ofi­ci­u­lui Națio­nal al Regis­tru­lui Comer­țu­lui înre­gis­tra­rea menţiu­ni­lor refe­ri­toa­re la obiec­tul de acti­vi­ta­te, ca urma­re a intră­rii în vigoa­re a Legii nr. 182/2016.

Potri­vit aces­tui act nor­ma­tiv, un PFA poa­te avea în obiec­tul de acti­vi­ta­te cel mult cinci cla­se de acti­vi­tă­ţi pre­vă­zu­te de codul CAEN, în timp ce o între­prin­de­re indi­vi­du­a­lă poa­te avea în obiec­tul de acti­vi­ta­te cel mult zece cla­se de acti­vi­tă­ţi pre­vă­zu­te de codul CAEN.

De ase­me­nea, un PFA poa­te des­fă­șu­ra acti­vi­tă­ți­le pen­tru care este auto­ri­za­tă, sin­gu­ră sau împre­u­nă cu cel mult trei per­soa­ne anga­ja­te cu con­trac­te indi­vi­du­a­le de mun­că, iar o între­prin­de­re indi­vi­du­a­lă poa­te avea cel mult opt sala­ri­ați, în ace­leași con­di­ții lega­le.

Legea nr. 182/2016 pen­tru apro­ba­rea Ordo­nanţei de urgenţă a Guver­nu­lui 44/2008 pri­vind desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce de către per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te, între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le şi între­prin­de­ri­le fami­li­a­le, a intrat în vigoa­re pe 17 ianu­a­rie 2017, cu un ter­men de doi ani pen­tru modi­fi­ca­rea men­țiu­ni­lor la ONRC.

În rea­li­za­rea obli­ga­ți­i­lor pre­vă­zu­te de lege, per­soa­na fizi­că auto­ri­za­tă sau între­prin­de­rea indi­vi­du­a­lă poa­te opta pen­tru modi­fi­ca­rea for­mei de orga­ni­za­re, în con­di­ți­i­le legii.

Modi­fi­ca­rea men­țiu­ni­lor refe­ri­toa­re la obiec­tul de acti­vi­ta­te și emi­te­rea noi­lor cer­ti­fi­ca­te de înre­gis­tra­re se rea­li­zea­ză, în baza cere­rii adre­sa­te ofi­ci­u­lui regis­tru­lui comer­țu­lui com­pe­tent, cu titlu gra­tu­it.

În ter­men de 60 de zile de la împli­ni­rea celor doi ani, res­pec­tiv înce­pând cu data de 19 mar­tie 2019, Ofi­ci­ul Regis­tru­lui Come­rţu­lui radi­a­ză, din ofi­ciu, per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te şi între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le al căror număr de acti­vi­tă­ţi inclu­se în obiec­tul de acti­vi­ta­te este mai mare decât cel impus de legi­sla­ţia în vigoa­re.

Lis­ta per­soa­ne­lor fizi­ce auto­ri­za­te şi a între­prin­de­ri­lor indi­vi­du­a­le care nu şi-au înde­pli­nit obli­ga­ţia de modi­fi­ca­re a obiec­tu­lui de acti­vi­ta­te este publi­ca­tă pe pagi­na de inter­net a Ofi­ci­u­lui Naţio­nal al Regis­tru­lui Come­rţu­lui — https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182‑2016


Man­ga­lia News, 08.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele