Şantierul naval de la Galaţi ”joacă” în ”Liga Campionilor”. În 2019, ”flotă” de 19 nave în construcţie

  0
  957

  Şan­ti­e­rul naval de la Gala­ţi ”joa­că” în ”Liga Cam­pi­o­ni­lor”. În 2019, ”flo­tă” de 19 nave în con­stru­cţie.

  Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi a intrat în 2019 cu o “flo­tă” de 19 nave, afla­te în dife­ri­te sta­dii de exe­cu­ţie. Mai mult decât atât, nava­li­ş­tii gălă­ţeni dove­desc o ver­sa­ti­li­ta­te remar­ca­bi­lă în abor­da­rea pro­iec­te­lor, chiar dacă e vor­ba de comenzi din­tre cele mai com­ple­xe: nave off-sho­re pen­tru plat­for­me­le mari­ne sau cen­tra­le­le eoli­e­ne, iah­turi de lux, remorche­re mul­ti­fun­cţio­na­le, nave şti­inţi­fi­ce şi de cer­ce­ta­re şi, nu în ulti­mul rând, nave mili­ta­re.

  Aceas­tă ver­sa­ti­li­ta­te în abor­da­rea pro­iec­te­lor face din şan­ti­e­rul naval nu numai cel mai per­for­mant şan­ti­er al Gru­pu­lui Damen, dar şi unul din­tre cele mai per­for­man­te din Euro­pa. Dacă este să facem o para­le­lă cu com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve, SN Damen Gala­ţi joa­că în Liga Cam­pi­o­ni­lor indus­tri­ei nava­le!”, a decla­rat, în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să, direc­to­rul gene­ral al şan­ti­e­ru­lui naval gălă­ţean, Rino Bru­gge.

  Demn de remar­cat este că ver­sa­ti­li­ta­tea în abor­da­rea pro­iec­te­lor com­ple­xe, axa­tă pe nave spe­ci­a­le, s‑a acce­le­rat mai ales după… cri­za eco­no­mi­că, declanşa­tă în urmă cu zece ani.

  Indus­tria nava­lă este o pia­ţă glo­ba­lă. Noi ne-am axat, pen­tru a rezis­ta, pe nave spe­ci­a­le, nave ce înglo­bea­ză un know-how deo­se­bit, pe care nu le poa­te face ori­ci­ne. În acest demers ne‑a aju­tat şi tra­di­ţia pe care indus­tria nava­lă o are la Gala­ţi. De alt­fel, în 2018, şan­ti­e­rul a împli­nit 125 ani de exis­tenţă! Ştiu fami­lii de nava­li­şti din tată‑n fiu, avem şi un cen­tru uni­ver­si­tar puter­nic, avem aici inclu­siv, tot ca par­te a Damen, com­pa­nia Mari­ne Engi­ne­e­ring Gala­ţi (MEGA), afla­tă în cen­trul tutu­ror pro­iec­te­lor mili­ta­re rea­li­za­te la nivel de grup”, a expli­cat Rino Bru­gge.

  Nave­le spe­ci­a­le, secre­tul suc­ce­su­lui

  În total, din 1999, de când şan­ti­e­rul a fost intrat în gru­pul Damen, la Gala­ţi s‑au rea­li­zat pes­te 400 de nave, adi­că, în medie, în jur de 20 de nave pe an.

  Dar, desi­gur, fap­tul că putem abor­da pro­iec­te tot mai com­ple­xe, pre­cum, iată, “Maer­sk Con­nec­tor”, ce a fost decla­ra­tă, în 2017, cea mai bună navă off-sho­re din lume, JSS “Karel Door­man” — cea mai mare navă a Mari­nei Mili­ta­re Olan­de­ze sau spăr­gă­to­rul de ghea­ţă “Nuyi­na” des­ti­nat Divi­zi­ei Antarc­ti­ce a Aus­tra­li­ei — nave cu ade­vă­rat remar­ca­bi­le, uni­ce, sunt rea­le moti­ve de mân­drie pen­tru nava­li­ş­tii gălă­ţeni”, a ară­tat direc­to­rul gene­ral al SN Damen Gala­ţi.

  Sus­pans în con­trac­tul cor­ve­te­lor

  Unul din­te momen­te­le cele mai aştep­ta­te din indus­tria nava­lă este, desi­gur, desem­na­rea unui con­struc­tor pen­tru cele patru cor­ve­te des­ti­na­te Forţe­lor Nava­le Româ­ne, pro­iect esti­mat la 1,6 mili­ar­de de euro. SN Damen Gala­ţi este unul din­tre prin­ci­pa­lii com­pe­ti­tori, mai ales că por­to­fo­li­ul său în dome­ni­ul mili­tar este unul impre­sio­nant. Şan­ti­e­rul gălă­ţean este sin­gu­rul din ţară care în ulti­me­le dece­nii a con­stru­it nave mili­ta­re — 29 de nave mili­ta­re pen­tru dife­ri­te ţări ale lumii. Prin­tre bene­fi­ci­ari s‑au numă­rat, de exem­plu, Mari­na Rega­lă Olan­de­ză, Paza de Coas­tă din Sue­dia, Ger­ma­nia, Forţe­le Nava­le din Indo­ne­zia, Tuni­sia, Emi­ra­te­le Ara­be, Afri­ca de Sud etc.

  Mode­lul de cor­ve­tă pro­pus de Damen — SIGMA — a fost deja rea­li­zat, în dife­ri­te vari­an­te, de 11 ori, iar dacă Damen va câş­ti­ga acest con­tract, cor­ve­te­le pen­tru Forţe­le Nava­le Româ­ne tot la Gala­ţi se vor rea­li­za.

  În momen­tul de faţă, sun­tem încă în peri­oa­da de ana­li­ză şi sun­tem siguri că Guver­nul Româ­ni­ei pri­veş­te cu atenţie toa­te ofer­te­le pe care le‑a pri­mit. Fireş­te, noi sun­tem opti­mi­şti, dat fiind fap­tul că pro­pu­ne­rea noas­tră cred că este una din­tre cele mai potri­vi­te pen­tru nece­si­tă­ţi­le avu­te în vede­re. Dar, desi­gur, deci­zia fina­lă le apa­rţi­ne auto­ri­tă­ţi­lor româ­ne, dat fiind fap­tul că este în joc şi o valoa­re des­tul de mare a con­trac­tu­lui, dar mai ales pen­tru că este vor­ba de capa­ci­ta­tea de apă­ra­re a Româ­ni­ei, a Euro­pei şi a NATO, a expli­cat direc­to­rul gene­ral Rino Bru­gge.

  Dacă cele patru cor­ve­te pen­tru Româ­nia vor fi con­stru­i­te la Gala­ţi, rămâ­ne să aflăm în peri­oa­da urmă­toa­re. Cert este că, până în pre­zent, în vre­me ce alte şan­ti­e­re se bazea­ză mai mult pe pro­mi­siuni şi decla­ra­ţii de intenţie, SN Damen Gala­ţi este sin­gu­rul din ţară care a demon­strat, la modul con­cret, că poa­te con­strui nave mili­ta­re.

  Mai mult, în

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply