Proiectul transatlantic “Eminescu — Poe” a fost lansat. [Revista presei]

0
584

Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic “Emi­ne­scu — Poe” a fost lan­sat mier­curi de prof. dr. Ioan Iacob, ini­ţi­a­to­rul aces­tui demers cul­tu­ral, în sala Audi­to­ri­um a Bibli­o­te­cii Metro­po­li­ta­ne “Miha­il Sado­vea­nu” din Bucu­reşti.

Pro­fe­so­rul Ioan Iacob, preşe­din­te al Fun­da­ţi­ei Cul­tu­ra­le “Hes­pe­rus”, a decla­rat că ide­ea pro­iec­tu­lui a ple­cat de la un con­cept al prof. univ. dr. Geor­ge Mun­tea­nu, care vor­bea de o “tri­a­dă pre­cur­soa­re Poe-Bau­de­lai­re-Emi­ne­scu”.

Pre­gă­tind teza de doc­to­rat ‘Arc poet tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe’, care a fost publi­ca­tă în cole­cţia emi­ne­sci­a­nă a Edi­tu­rii Juni­mea, am întâl­nit refe­riri şi la Poe şi Nova­lis, în min­tea mea s‑a năs­cut aceas­tă idee, por­nind de la acel con­cept al pro­fe­so­ru­lui Geor­ge Mun­tea­nu, şi anu­me să se nas­că un pro­iect tran­sa­tlan­tic ‘Emi­ne­scu-Poe’ de la aceşti mari pre­cur­sori ai liri­cii moder­ne: Poe, Bau­de­lai­re, Nova­lis, Emi­ne­scu”, a măr­tu­ri­sit prof. dr. Ioan Iacob.

Schimb de expe­rien­ță pe trei dome­nii

El a pre­ci­zat că pro­iec­tul îşi pro­pu­ne un schimb tran­sa­tlan­tic de expe­rienţă pe trei dome­nii: poe­zie — cul­tu­ră, lite­ra­tu­ră, muzi­că, artă plas­ti­că; media — foto­gra­fii, fil­me, înre­gis­trări audio, rea­li­zări mul­ti­me­dia; şi suport pen­tru copi­ii cu diza­bi­li­tă­ţi şi pen­tru copi­ii talen­ta­ţi.

Potri­vit ini­ţi­a­to­ru­lui, pro­iec­tul pre­ve­de, pe lân­gă mani­fes­tă­ri­le spe­ci­fi­ce din pri­me­le două dome­nii, şi orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te cari­ta­bi­le, pen­tru strân­ge­rea de fon­duri des­ti­na­te copi­i­lor cu diza­bi­li­tă­ţi şi a celor talen­ta­ţi, dar care nu dis­pun de mij­loa­ce finan­ci­a­re.

Ioan Iacob a adă­u­gat că se intenţio­nea­ză rea­li­za­rea în timp a unor “Cen­tre de cer­ce­ta­re şi exce­lenţă”, care se vor numi ‘Emi­ne­scu, în Româ­nia’, ‘Bau­de­lai­re, în Franţa’, ‘Nova­lis, în Ger­ma­nia’ şi ‘Poe, în Sta­te­le Uni­te’, fie­ca­re urmând să aibă şi cen­tre dedi­ca­te celor­la­lţi mari pre­cur­sori.

În ce țări va mai avea loc lan­sa­rea pro­iec­tu­lui

Potri­vit aces­tu­ia, lan­sa­rea pro­iec­tu­lui are loc în Româ­nia şi va con­ti­nua “în Franţa şi Ger­ma­nia, dato­ri­tă lui Bau­de­li­a­re şi Nova­lis, şi se va fina­li­za în Sta­te­le Uni­te, dato­ri­tă lui Poe. Dar, după ace­ea, va reve­ni în Româ­nia, dato­ri­tă lui Emi­ne­scu”.

Sea­ra s‑a înche­iat cu un reci­tal Maia Mor­gen­stern, care a reci­tat poe­zii din Mihai Emi­ne­scu şi Edgar Allan Poe.

Pro­iec­tul este rea­li­zat de Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă “Hes­pe­rus”, în cola­bo­ra­re cu MCP Press din Ger­ma­nia, “Man­ga­lia News” şi cana­lul de tele­vi­ziu­ne “Arca TV” din Hous­ton, Texas, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

La eve­ni­ment au fost pre­zenţi Miha­il Geor­ge­vici (MCP Press), dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc (direc­tor gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa), prof. univ. dr. Dorin Popes­cu (preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei “Casa Mării Negre” Con­stanţa), dr. Rusa­lin Işfă­noni, dr. Ilea­na Tipu­ri­ţă.

Citiți și: Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic “Emi­ne­scu — Poe” a fost lan­sat (DC NEWS).


Man­ga­lia News, 18.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply