Procesul corvetelor a debutat cu o amânare. 20 februarie, noul termen

0
287

 

Digi24 Con­stan­ta: Pro­ce­sul cor­ve­te­lor a debu­tat cu o amâ­na­re. 20 febru­a­rie, noul ter­men.

Pro­ce­sul în care Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa a cerut anu­la­rea lici­ta­ţi­ei pen­tru cor­ve­te­le mul­ti­fun­cţio­na­le a debu­tat cu o amâ­na­re. Soci­e­ta­tea a cerut instanţei să fixeze un alt ter­men deo­a­re­ce nu a avut timp să anga­je­ze un avo­cat. Ast­fel, urmă­toa­rea înfă­ţi­şa­re a fost sta­bi­li­tă pen­tru 20 febru­a­rie.

La şedinţa de jude­ca­tă au fost pre­zenţi şi avo­ca­ţii Gru­pu­lui olan­dez Damen, care au depus o cere­re de susţi­ne­re a Guver­nu­lui Româ­ni­ei. Damen este com­pe­ti­to­rul prin­ci­pal al fran­ce­zi­lor de la Naval Gro­up, care cola­bo­rea­ză cu Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa. Al tre­i­lea ofer­tant pen­tru con­stru­cţia cor­ve­te­lor este fir­ma ita­li­a­nă Fin­can­ti­eri.

Minis­trul Apă­ră­rii a sus­pen­dat vineri pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie a nave­lor şi a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar de pe lân­gă Cur­tea Mili­ta­ră de Apel, pe motiv că exis­tă sus­pi­ciuni pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a pro­ce­du­rii.


Man­ga­lia News, 16.01.2019. (sur­sa: Digi24 Con­stan­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele