PRIORITĂȚILE ORAȘULUI TĂU — Cel mai mare proiect de consultare publică din România

2
294
Booking.com

PRIORITĂȚILE ORAȘULUI TĂU — Cel mai mare pro­iect de con­sul­ta­re publi­că din Româ­nia. Locu­i­to­rii reşe­dinţe­lor de judeţ sunt invi­ta­ţi să deci­dă pri­o­ri­tă­ţi­le ora­şu­lui în care tră­iesc.

Ban­ca Mondi­a­lă şi Urba­ni­ze­Hub Roma­nia, în par­te­ne­ri­at cu Fede­ra­ţia Zone­lor Metro­po­li­ta­ne şi Aglo­me­ră­ri­lor Urba­ne din Româ­nia şi cu spri­ji­nul auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce loca­le, au iden­ti­fi­cat o serie de pro­iec­te cu impact metro­po­li­tan pen­tru Bucu­reşti şi cele 40 de reşe­dinţe de judeţ din Româ­nia.

În peri­oa­da 22 Ianu­a­rie – 22 Mar­tie, cetă­ţe­nii şi acto­rii locali sunt invi­ta­ţi să ierar­hi­ze­ze pro­iec­te­le din ora­şe­le lor, în fun­cţie de impor­tanţa aces­to­ra pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă.

Pro­iec­tul se numeş­te “EU POT: Pri­o­ri­tă­ţi­le ora­şu­lui tău”, iar cei care doresc pot intra pe situl cre­at pen­tru acest pro­iect şi, după ce îşi aleg ora­şul, pot indi­ca ordi­nea în care pro­iec­te­le ar tre­bui rea­li­za­te.

Cites­te mai mult: adev.ro/plu7om


piese-auto-mangalia.ro

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele