MANGALIA — PRIORITĂȚILE ORAȘULUI MEU. CONSULTARE PUBLICĂ

0
882

MANGALIA — Pri­o­ri­tă­ți­le ora­șu­lui meu. CONSULTARE PUBLICĂ. 

Prin acest demers, încer­căm să com­ple­tăm cel mai mare pro­iect de con­sul­ta­re publi­că din Româ­nia, dema­rat recent de Urba­ni­ze­Hub Roma­nia, care se adre­sea­ză, din păca­te, doar locu­i­to­ri­lor din cele 40 de muni­ci­pii reșe­din­țe de județ.

Con­ti­nu­ăm ast­fel seri­a­lul pe teme civi­ce, inti­tu­lat Con­si­li­ul Cetă­țe­nesc Man­ga­lia, pen­tru care am des­chis un blog spe­cial, în noua for­mu­lă a por­ta­lu­lui Man­ga­lia News. Vă con­sul­tăm și vă invi­tăm, dragi citi­tori, să vă orien­tați și după obiec­ti­ve­le altor ora­șe din Româ­nia, pe care le puteți vedea aici și să votați / pro­pu­neți ceea ce cre­deți că este urgent, pri­o­ri­tar, pen­tru renaș­te­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și a sta­țiu­ni­lor aferente.

Așa­dar, care cre­deți că sunt dome­ni­i­le / obiec­ti­ve­le / pro­iec­te­le pri­o­ri­ta­re pen­tru muni­ci­pi­ul Mangalia? 

MANGALIACONSULTARE PUBLICĂ: PRIORITĂȚILE ORAȘULUI MEU

 • Asfal­ta­rea stră­zi­lor și refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor; (10%, 151 Votes)
 • Sănă­ta­tea: Spi­ta­lul muni­ci­pal, Poli­cli­ni­ca, Medi­ci­na de fami­lie; (10%, 143 Votes)
 • Cură­țe­nie gene­ra­lă, con­form nor­me­lor de mediu, după demo­la­rea gara­je­lor din oraș; (10%, 140 Votes)
 • Sigu­ran­ța cetă­țea­nu­lui; (9%, 127 Votes)
 • Lip­sa locu­ri­lor de mun­că; (8%, 113 Votes)
 • Casa de Cul­tu­ră, Casa Tine­re­tu­lui, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Cine­ma Pes­că­ruș, Gră­di­ni­le de vară; (7%, 109 Votes)
 • Par­cu­ri­le din Man­ga­lia și sta­țiuni; (7%, 106 Votes)
 • Șan­ti­e­re­le nava­le; (7%, 104 Votes)
 • Sta­țiu­ni­le afe­ren­te, cu pro­ble­me­le lor; (7%, 98 Votes)
 • Șco­li­le – a se vedea situ­a­tia Șco­lii ”Gala Galac­tion”; (6%, 84 Votes)
 • Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal pro­mis, Bazi­nul de înot, alte pro­iec­te spor­ti­ve; (5%, 79 Votes)
 • Locuri de joa­că pen­tru copii; (5%, 77 Votes)
 • Locu­in­țe / tere­nuri de case pen­tru tineri; (4%, 66 Votes)
 • Ser­vi­ci­i­le din turism — cali­ta­tea aces­to­ra; (4%, 66 Votes)
 • Alte pro­pu­neri și solu­ții, pe [email protected] (0%, 4 Votes)

Total Voters: 191

Loading ... Loading …

Puteți ale­ge 10 (zece) din cele 15 opțiuni de vot, iar peri­oa­da de vota­re în acest son­daj se înche­ie Marți, 5 febru­a­rie 2019, ora 24:00. Ca de obi­cei, ne puteți scrie pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]

Spe­răm ca cei aleși să con­du­că des­ti­ne­le Man­ga­li­ei să țină cont de rea­le­le pri­o­ri­tăți ale muni­ci­pi­u­lui și să le aibă în vede­re, în ordi­nea sta­bi­li­tă în acest son­daj, prin votul cetă­țe­ni­lor

CITIȚI, VOTAȚI ȘI DAȚI MAI DEPARTE!


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 26 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply