Primul Ordin de protecție provizoriu emis de polițiștii constănțeni față de un bărbat care și‑a agresat fizic soția

0
259

Pri­mul Ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu emis de poli­țiș­tii con­stăn­țeni față de un băr­bat care și‑a agre­sat fizic soția.

La data de 7 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 15.00, poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 4 Poli­ție Con­stan­ța au fost sesi­zați prin SNUAU 112 de către o feme­ie, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal în fami­lie la domi­ci­liu. Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au sta­bi­lit fap­tul că un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, pe fon­dul con­su­mu­lui de bău­turi alco­o­li­ce și-ar fi agre­sat fizic soția.

Având în vede­re situ­a­ția, în baza Legii 217/2003 și a dis­po­zi­ți­ei OMAI 146/2018, poli­țiș­tii aflați în exer­ci­ta­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu au con­sta­tat că în cazul expus exis­tă un risc imi­nent ca via­ța, inte­gri­ta­tea fizi­că ori liber­ta­tea vic­ti­mei să fie pusă în peri­col prin­tr-un act de vio­len­ță domes­ti­că. Ast­fel, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au  emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu față de băr­ba­tul în cau­ză, aces­ta fiind eva­cu­at din locu­in­ță. De la intra­rea în vigoa­re a legii, este pri­mul ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu emis de poli­țiș­tii con­stăn­țeni.

Tot­o­da­tă, a fost întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de vio­len­ță în fami­lie.

Pre­ci­zăm fap­tul că, înce­pând cu data de 28 decem­brie 2018, poli­ţi­ş­tii care inter­vin la  cazuri de vio­len­ță domes­ti­că pot emi­te, după ana­li­za­rea situ­a­ți­ei pe baza unui for­mu­lar de eva­lu­a­re a ris­cu­lui, un ordin de pro­te­cţie pro­vi­zo­riu, vala­bil 5 zile, ast­fel încât vic­ti­ma nu va mai fi nevo­ită să aştep­te unul încu­vi­inţat de jude­că­tor.

Pen­tru a veni în  spri­ji­nul vic­ti­me­lor, legi­sla­ția pri­vind vio­len­ța domes­ti­că a fost modi­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind regle­men­ta­tă moda­li­ta­tea de inter­ven­ție a poli­țiș­ti­lor în cazu­ri­le de vio­len­ță domes­ti­că și emi­te­rea ordi­nu­lui de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu de către aceștia. Ast­fel, la sfâr­și­tul anu­lui tre­cut, a fost apro­bat și publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al Ordi­nul minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne și al minis­tru­lui mun­cii și jus­ti­ți­ei soci­a­le nr. 146/2578/2018 pri­vind moda­li­ta­tea de ges­tio­na­re a cazu­ri­lor de vio­len­ță domes­ti­că de către poli­țiști.

Ordi­nul de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu se emi­te de către poli­țiș­tii care, în exer­ci­ta­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu, con­sta­tă că exis­tă un risc imi­nent ca via­ța, inte­gri­ta­tea fizi­că ori liber­ta­tea unei per­soa­ne să fie pusă în peri­col prin­tr-un act de vio­len­ță domes­ti­că, în sco­pul dimi­nu­ă­rii aces­tui risc.

Ordi­nul pre­ve­de și modul în care poli­țiș­tii tre­bu­ie să acțio­ne­ze în situ­a­ții spe­ci­a­le, spre exem­plu în cazul eva­cuă­rii agre­so­ru­lui din imo­bil.

Cu oca­zia inter­venţi­ei, în vede­rea sta­bi­li­rii exis­tenţei unui risc imi­nent ca via­ţa, inte­gri­ta­tea fizi­că ori liber­ta­tea per­soa­ne­lor să fie pusă în peri­col prin­tr-un act de vio­lenţă domes­ti­că, poli­ţi­ş­tii eva­lu­ea­ză situ­a­ţia de fapt pe baza for­mu­la­ru­lui de eva­lu­a­re a ris­cu­lui ce cuprin­de 21 de între­bări. Pe baza răs­pun­su­ri­lor, se sta­bi­leș­te dacă exis­tă real­men­te ris­cul ca via­ţa sau inte­gri­ta­tea fizi­că a vic­ti­mei să fie pusă în peri­col.

În cadrul inter­ven­ți­i­lor, poli­țiș­tii pot lua măsuri pen­tru sepa­ra­rea vic­ti­mei de agre­sor și pot rea­li­za ori­ce alte demer­suri nece­sa­re eli­mi­nă­rii ris­cu­ri­lor ime­di­a­te.


Man­ga­lia News, 09.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele