Prefectura Constanţa îi strică socotelile primarului Cristian Radu. Taxa specială de promovare a turismului în municipiul Mangalia, atacată (document)

0
407

Pre­fec­tu­ra Con­stanţa îi stri­că soco­te­li­le pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu. Taxa spe­cia­lă de pro­mo­va­re a turis­mu­lui

Pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa a cerut instanţei de con­ten­cios-admi­nis­tra­tiv anu­la­rea actu­lui admi­nis­tra­tiv HCL nr. 167/20.12.2017 (hotă­rârea inte­gra­lă o puteţi con­sul­ta în secţiu­nea „Docu­men­te”). Este vor­ba des­pre taxa spe­cia­lă de dezvol­ta­re şi pro­mo­va­re a turis­mu­lui în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, adop­ta­tă încă din decem­brie 2017 şi care a intrat în vigoa­re în luna ianu­a­rie a anu­lui tre­cut.

În hotă­rârea adop­ta­tă, se pre­ci­zea­ză că taxa spe­cia­lă este nece­sa­ră pen­tru ini­ţi­e­rea şi rea­li­za­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re şi pro­mo­va­re, pre­cum şi de dire­cţio­na­re a des­ti­na­ţi­ei turis­ti­ce către zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Taxa con­sti­tu­ie venit cu des­ti­na­ţie spe­cia­lă la buge­tul local, fiind insti­tu­i­tă din raţiuni de cre­ş­te­re a gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te şi, potri­vit hotă­rârii apro­ba­te de CL Man­ga­lia, este fun­damen­ta­tă pe nece­si­ta­tea ini­ţi­e­rii pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re şi pro­mo­va­re turis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi a sta­ţiu­ni­lor com­po­nen­te.

Taxa se înca­sea­ză de la toa­te per­soa­ne­le juri­di­ce, inclu­siv PFA, indi­fe­rent de for­ma de orga­ni­za­re, care desfă­şoa­ră mai mul­te cate­go­rii de acti­vi­tă­ţi. Taxa se apli­că per­soa­ne­lor juri­di­ce care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de caza­re turis­ti­că în struc­turi de pri­mi­re turis­ti­că cu fun­cţiuni de caza­re turis­ti­că (defi­ni­te con­form OG 58/21 august 1998 pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii de turism în Româ­nia).

Taxa spe­cia­lă este în cuan­tum de 15 lei/spaţiu de caza­re pen­tru struc­tu­ri­le de pri­mi­re turis­ti­că cu fun­cţiuni de caza­re, cu exce­pţia com­ple­xu­lui hote­li­er care dato­rea­ză o taxă de 25 de lei/spaţiu de caza­re, indi­fe­rent de cla­si­fi­ca­rea struc­tu­rii de caza­re turis­ti­că.

Taxa spe­cia­lă pen­tru dezvol­ta­rea pro­mo­va­rea turis­mu­lui se apli­că per­soa­ne­lor juri­di­ce care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de ali­men­ta­ţie publi­că în struc­turi de pri­mi­re turis­ti­că cu fun­cţiuni de ali­men­ta­ţie publi­că (defi­ni­te con­form OG 58/21 august 1998 pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii de turism în Româ­nia): res­ta­u­rant — 2.000 lei/unitate, bar — 1000 lei/unitate, bea­ch-bar — 1.000 de lei /unitate, cofe­tă­rii, pati­se­rii, uni­tă­ţi de fast food — 1.000 lei/unitate.

Taxa spe­cia­lă pen­tru dezvol­ta­rea şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui care se apli­că per­soa­ne­lor juri­di­ce ce desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de agre­ment (defi­ni­te con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re), ast­fel: acti­vi­ta­te de agre­ment — 1.500 lei / punct de lucru închi­ri­e­re şezIon­guri, umbre­le — 1.000 lei / punct de lucru.

Taxa spe­cia­lă pen­tru dezvol­ta­rea şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui care se apli­că per­soa­ne­lor juri­di­ce ce desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de trans­port per­soa­ne (defi­ni­te con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re) — acti­vi­tă­ţi de trans­port per­soa­ne, inclu­siv mini­car, taxa de 1.000 lei.

Juri­ş­tii insti­tu­ţi­ei repre­zen­tan­tu­lui Guver­nu­lui în teri­to­riu au înre­gis­trat dosa­rul 389/118/2019, în care pârâţi sunt Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia. Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, susţi­ne că sume­le colec­ta­te din aceas­tă taxă spe­cia­lă nu sunt sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru buge­tul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, pri­ma­rul de la Man­ga­lia afir­mă că Insti­tu­ţia Pre­fec­tu­lui nu ar avea de ce să ata­ce aceas­tă taxă, deo­a­re­ce, faţă de 2017, când s‑a încer­cat ace­la­şi lucru din par­tea repre­zen­tan­tu­lui Guver­nu­lui în teri­to­riu de la acel moment, acum, Pri­mă­ria are un com­par­ti­ment spe­cia­li­zat în colec­ta­rea şi ges­tio­na­rea aces­tei taxe. (Autor: Lavi­nia Sicli­ta­ru).

Mangalia-HCL-167-din-20–12-2017.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 23.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele