Povestea coroanei de oțel care, de la 1 ianuarie, va fi pe stema României

  0
  1226

  Poves­tea coroa­nei de oțel care, de la 1 ianu­a­rie, va fi pe ste­ma Româ­ni­ei.

  Pe 11 iulie 2016 era pro­mul­ga­tă legea 146/2016 care modi­fi­ca legea 102 din 1992 prin care se sta­bi­leau sim­bo­lu­ri­le heral­di­ce ale Româ­ni­ei: ” Scu­tul mare, pe albas­tru, are o acvi­lă de aur cu capul spre dreap­ta înco­ro­na­tă, cu cio­cul şi ghea­re­le roşii, cu ari­pi­le des­chi­se, ţinând în cioc o cru­ce orto­do­xă din aur, în ghea­ra dreap­tă o sabie, iar în ghea­ra stân­gă un buz­du­gan”. Dife­ren­ța față de vechea legea este cuvân­tul înco­ro­na­tă. Până la 31 decem­brie 2018, ambe­le ste­me (cu sau fără coroa­nă) puteau fi uti­li­za­te. Înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2019 se se folo­seș­te doar acvi­la înco­ro­na­tă. Care este ori­gi­nea aces­tui obiect?

  Pe 10 mai 1881, a avut loc înco­ro­na­rea suve­ra­ni­lor Româ­ni­ei, Carol și Eli­sa­be­ta. Eve­ni­men­tul fuse­se pro­gra­mat pen­tru luna mar­tie, când prin lege Româ­nia fuse­se pro­cla­ma­tă regat. Asa­si­na­rea țaru­lui Ale­k­san­dru al II-lea a făcut ca fru­moa­sa cere­mo­n­ie să fie amâ­na­tă. Noua dată a fost alea­să 10 mai, pen­tru a coin­ci­de cu depu­ne­rea jurămân­tu­lui din 1866 și inde­pen­den­ța din 1877. În dimi­nea­ța lui 10 mai, cere­mo­n­ia a fost anun­ța­tă prin 21 de sal­ve de tun. La ora 10:15, rege­le și regi­na au ple­cat de la pala­tul Cotro­ceni la Gara de Nord, unde înce­pea cor­te­gi­ul înco­ro­nă­rii. De aici, rege­le căla­re și regi­na într‑o tră­su­ră tra­să de opt cai au por­nit în frun­tea coloa­nei alcă­tu­i­tă din jan­darmi, mili­tari, per­soa­ne ofi­ci­a­le. Suve­ra­nii au fost întâm­pi­nați la mitro­po­lie de șeful bise­ri­cii și de alte fețe bise­ri­cești. Pe dea­lul Mitro­po­li­ei se aflau dele­ga­ții jude­țe­lor, cir­ca 6000. Rege­le și regi­na s‑au închi­nat la icoa­ne­le din bise­ri­că, după care au luat loc la tri­bu­na ame­na­ja­tă în aer liber. A urmat ofi­ci­e­rea ser­vi­ci­u­lui divin. Patru gene­rali au adus coroa­ne­le rega­le, iar mitro­po­li­tul pri­mat și mitro­po­li­tul Mol­do­vei au dat bine­cu­vân­ta­rea solem­nă: 101 de focuri de tun au anun­țat eve­ni­men­tul.

  Coroa­na rege­lui era făcu­tă din oțe­lul tunu­ri­lor tur­cești cap­tu­ra­te la Plev­na. Rege­le a ales oțe­lul și nu aurul, pen­tru a sim­bo­li­za vite­jia osta­și­lor în Răz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ță. Coroa­na de oțel a fost fău­ri­tă de către ele­vii și sol­da­ții mese­ri­ași ai Arse­na­lu­lui Arma­tei din Bucu­rești. S‑au făcut trei mode­le aproa­pe iden­ti­ce. Unul din­tre ele a rămas la Muze­ul Arse­na­lu­lui, nefi­ind ter­mi­nat, cer­cul fron­tal dife­rind de ace­la al celor­lal­te două mode­le. Al doi­lea, modi­fi­cat, a fost așe­zat pe glo­bul pur­tat de acvi­la din vâr­ful unei coloa­ne de pia­tră din Bule­var­dul Carol, Pia­ța C.A. Rosetti. Al tre­i­lea model este cel pri­mit de Rege­le Carol I și se com­pu­ne din­tr-un cerc fron­tal cu opt fle­u­roa­ne și tot atâ­tea măr­gă­ri­ta­re, împo­do­bit cu mode­le de pie­tre pre­ți­oa­se, toa­te sti­li­za­te din oțel. Cele opt fle­u­roa­ne sunt uni­te, în vâr­ful coroa­nei, de Cru­cea Tre­ce­rea Dună­rii. Coroa­na cân­tă­reș­te 1.115 gra­me și este rea­li­za­tă din zbu­ră­tu­ra unui tun (par­tea din față a țevii) de cali­bru 90 mm, fabri­cat la ate­li­e­re­le F. Wöh­lert din Ber­lin.

  În cadrul cere­mo­n­i­ei, Rege­le decla­ra: ”Cu mân­drie pri­mesc aceas­tă Coroa­nă, care a fost făcu­tă din meta­lul unui tun stro­pit cu sân­ge­le ero­i­lor noş­tri şi care a fost sfinţi­tă de Bise­ri­că. O pri­mesc ca sim­bol al inde­pen­denţii şi pute­rii Româ­ni­ei”.

  De atunci, Coroa­na de Oțel, care astăzi e păs­tra­tă la Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei a fost pur­ta­tă de Rege­le Fer­di­nand I, în momen­te­le Marii Uniri de la Alba Iulia, dar și de către Rege­le Mihai, la a doua sa înco­ro­na­re, pe 6 sep­tem­brie 1940. În decem­brie 2017, sim­bo­lul Coroa­nei i‑a stat ală­tu­ri ulti­mu­lui Rege al Româ­ni­ei pe întreg par­cur­sul cere­mo­n­i­i­lor fune­ra­re. (sur­sa: istorie-pe-scurt.ro, 31.12.2018.).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele