O altă premieră la Mangalia, în domeniul taxelor şi impozitelor locale: Majorarea taxelor si impozitelor, simultan cu indexarea acestora cu rata inflaţiei! [OPINII]

1
2957

O altă pre­mie­ră la Man­ga­lia, în dome­ni­ul taxe­lor şi impo­zi­te­lor loca­le: Majo­ra­rea taxe­lor si impo­zi­te­lor, simul­tan cu inde­xa­rea aces­to­ra cu rata inflaţiei!

OPINIA SPECIALISTULUI: Prin H.C.L. nr.276 / 20.12.2018 pri­vind sta­bi­li­rea impo­zi­te­lor şi taxe­lor loca­le pe anul 2019, auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ti­vă loca­lă, prin votul a 11 con­si­li­eri locali în func­ție,  a dis­pus majo­ra­rea în mod dra­ma­tic a prin­ci­pa­le­lor taxe si impo­zi­te loca­le. Ast­fel, au fost majo­ra­te, taxa şi impo­zi­tul de tere­nu­ri­le  intra­vi­la­ne din cate­go­ria de folo­sinţa curți-con­struc­ții cu pro­cen­te intre 32% si 99%. 

Con­si­de­rând ca aces­te creș­teri de taxe si impo­zi­te nu sunt sufi­cien­te, prin art. 8 al ace­le­iași H.C.L. nr. 276/20.12.2018, s‑a sta­bi­lit ca aces­te taxe si impo­zi­te nou majo­ra­te,  să fie inde­xa­te la rân­dul lor cu rata infla­ți­ei, pen­tru anul fis­cal anterior.

Aces­tea fiind deci­se, con­tri­bu­a­bi­lii care s‑au pre­zen­tat în pri­ma lună a anu­lui la ghi­șe­e­le com­par­ti­men­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru pla­ta taxe­lor si impo­zi­te­lor afe­ren­te anu­lui 2019, au fost puși in situ­a­ția, — pre­mie­ră din nou pen­tru Roma­nia -, de a plăti taxe si impo­zi­te inde­xa­te cu 1,34% față de nive­lul sta­bi­lit prin H.C.L. nr. 276 din 20.12.2018, indi­fe­rent daca aces­te taxe si impo­zi­te au fost majo­ra­te sau nu faţă de nive­lul celor sta­bi­li­te pen­tru anul fis­cal ante­ri­or (anul 2018).

Supu­nem ana­li­zei dum­ne­a­voas­tră si aten­ți­ei con­du­ce­rii Direc­ți­ei de spe­cia­li­ta­te din cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­ve­de­ri­le art. 491, din Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul Fis­cal, care men­țio­nea­ză în mod expli­cit, care sunt con­di­ți­i­le si situ­a­ți­i­le in care se apli­că inde­xa­rea taxe­lor locale. 

Așa cum pro­ce­dea­ză toa­te pri­mă­ri­i­le din țară si așa cum este legal si firesc, inde­xa­rea cu rata infla­ți­ei afe­ren­tă anu­lui fis­cal ante­ri­or se apli­că numai în situ­a­ția și numai pen­tru taxe­le si impo­zi­te­le al căror nivel s‑a păs­trat nemo­di­fi­cat față de cel al anu­lui fis­cal ante­ri­or.

Nu este admi­si­bil si nici legal, să dis­pui majo­ra­rea nive­lu­lui taxe­lor si impo­zi­te­lor cu pro­cen­te de până la apro­xi­ma­tiv 100% si con­co­mi­tent să impui o altă majo­ra­re cu o cotă pro­cen­tu­a­lă echi­va­len­tă cu rata infla­ți­ei pe anul fis­cal anterior.

Vă rea­min­tim că la Man­ga­lia, înce­pând cu anul 2016, taxe­le si impo­zi­te­le loca­le au cunos­cut o creș­te­re spec­ta­cu­loa­să, feno­men nemaiîn­tâl­nit în altă loca­li­ta­te din România.

Pe lân­gă creș­te­ri­le men­țio­na­te mai sus, din 2016 până in 2019 au fost majo­ra­te taxe­le si impo­zi­te­le pe clă­di­ri­le nere­zi­den­ți­a­le deți­nu­te de per­soa­ne­le fizi­ce cu  500% (de 5 ori !!) — (de la 0,2 %, la 1 % din valoa­rea impo­za­bi­lă a clădirii). 

In ace­lași inter­val de timp (2016 — 2019) au fost majo­ra­te radi­cal si taxe­le si impo­zi­te­le dato­ra­te de per­soa­ne­le juri­di­ce: pe clă­di­ri­le rezi­den­ți­a­le, cu pes­te 250% (de la 0,08%, cat erau in 2016, la 0,3% în pre­zent) şi pe clă­di­ri­le nere­zi­den­ți­a­le, cu 50% (de la 1% in 2016, la 1,5 % în pre­zent din valoa­rea impo­za­bi­lă a clădirii).

Sur­se:

  • HCL nr. 220/21.12.2015 pri­vind sta­bi­li­rea taxe­lor si impo­zi­te­lor loca­le pe anul 2016,
  • HCL nr. 114/21.12.2016 pri­vind sta­bi­li­rea taxe­lor si impo­zi­te­lor loca­le pe anul 2017,
  • HCL nr. 166/20.12.2017 pri­vind sta­bi­li­rea taxe­lor si impo­zi­te­lor loca­le pe anul 2018,
  • HCL nr. 276/20.12.2018 pri­vind sta­bi­li­rea taxe­lor si impo­zi­te­lor loca­le pe anul 2019

Man­ga­lia News, 30.01.2019. (Sur­sa: J.D.).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ade­vă­rat. Este situ­a­ția mamei mele care a fost și amen­da­ta de pri­mă­rie cu 70 lei în ziua în care s‑a pre­zen­tat să-și plă­teas­că impo­zi­tul pe casa și mor­mân­tul tată­lui pe motiv ca a “refu­zat sa declare con­trac­tul de închi­ri­e­re” al unui teren închi­ri­at de la pri­mă­rie. Con­tract de închi­ri­e­re care se înno­ieș­te prin act adi­țio­nal oda­tă la 5 ani de cel puțin 40 de ani.! Cel mai impor­tant este fap­tul ca acest teren i‑a fost înca­drat la “curți con­struc­tii” în situ­a­ția în care are sti­pu­lat în con­trac­tul de închi­ri­e­re inter­dic­ția de a ampla­sa con­struc­ții per­ma­nen­te sau pro­vi­zo­rii nepu­tând să‑l folo­seas­că decât ca gra­di­na. Tere­nul nu are des­chi­de­re la stra­da, cana­li­za­re și nici acce­sul cu mași­na de sal­va­re sau pom­pieri nu este posi­bil, dar taxa i‑a fost majo­ra­ta de la 100 lei/5 ani (plăti­tă în 2013 pen­tru anii 2009–2013) la aproa­pe 2000 lei (pen­tru anii 2014–2018) pana anul aceas­ta nece­ran­du-i-se niciun leu pen­tru “taxa teren” în momen­tul plă­ții celor­lal­te obli­ga­ții fis­ca­le. În situ­a­ția aceas­ta sunt toți pro­pri­e­ta­rii de fos­te case națio­na­li­za­te care au cum­pă­rat case­le cu tere­nul afe­rent casei, mai puțin gră­di­ni­le (asa s‑au vân­dut) . Pro­ba­bil este o alta for­ma de “gara­ji­a­da” având în vede­re ca s‑au tre­zit cu sume­le aces­tea de ordi­nul a 2 sau mai mul­te pen­sii cu 2 luni îna­in­te de înno­irea con­trac­te­lor. Se urmă­reș­te “eli­be­ra­rea aces­tor tere­nuri” pen­tru cei care nu pot plăti.

Leave a Reply