Nu Vrem o Țară ca Afară!
  [OPINII]

  0
  361

     Nu Vrem o Țară ca Afa­ră!

     Cinci zile am ieșit din bula mea roz, de oră­șean, euro­pean, cor­po­ra­tist și visă­tor. Am ple­cat noap­tea pe DN1 spre Valea Pra­ho­vei toc­mai pen­tru a nu mă înghe­sui cu toți “șofe­rii de dumi­ni­că”. Am mers regu­la­men­tar, corect și “cumin­te”. Asta nu i‑a împie­di­cat pe cei­lalți să-mi dea fla­sh-uri de pe ban­da 1, să-mi bage o fază mare de pe con­tra sens, să fiu depă­șit la limi­ta acci­den­tu­lui sau să-mi iau cla­xoa­ne doar pen­tru că … am mers con­form legi­sla­ți­ei. Am tăcut și mi-am văzut de drum.
  -
  În patru zile de zăpa­dă mi-am “făcut” 6 locuri de par­ca­re. Eu cu mânu­țe­le mele și lopa­ta din dota­re. Cum ple­cam pe pâr­tie cum locul era ocu­pat. Dar nu nea­pă­rat de vreo mași­nă ci de alte surori lopeți, nave­te de bere sau coșuri de gunoi care țineau rezer­vat pen­tru alții. Am tăcut și am des­ză­pe­zit mai depar­te … doar nu‑s locu­ri­le lu’ Tata și nici “je” nu rupe șter­gă­to­re sau înțea­pă roți.
  -
  Chiar dacă mă pri­cep, pe pâr­tie o “ard” lejer, admir pei­sa­jul, mai fac o poză și nici­o­da­tă nu arăt ce pot face ca să mă dau mare. Cu cât știi mai mult cu atât devii mai rela­xat. Nu-mi las nici­o­da­tă schiurile‑n drum și întot­de­u­na dau “pri­o­ri­ta­te din spa­te”. Nu ace­lași lucru se întâm­plă cu cei­lalți ! De la “blu­gă­răi”, spe­ci­me­ne­le alea de schiează‑n blugi și “jea­kă” de pie­le, până la pro­fe­si­o­niști bine echi­pați, nimeni nu urmea­zâ decât pro­pria voin­ță : “sunt jme­cher c**e, dă-te” ! Res­pec­ta­rea ordi­nii și logi­cii la intra­rea și ieși­rea din gon­do­lă, a însem­ne­lor și indi­ca­ți­i­lor Jan­dar­mi­lor Montani, a ora­ru­lui de func­țio­na­re a insta­la­ți­i­lor, a par­că­rii în sta­țiu­ne, etc sunt de dome­ni­ul S.F.-ului. Am tăcut și am res­pec­tat în con­ti­nu­a­re.
  -
  50% + din cei aflați pe pâr­tie la Sina­ia, Cota 1400, Cota 2000 au ajuns aco­lo ca să bage în ei. La ‑13 gra­de, în “adi­dași” de pân­ză, “băje­ții”, și colanți cu p****a la vede­re, “fetili”. Toți fumând și bând o bere rece așa, ca la bir­tul din sat, după o zi de pră­șit. Găști întregi veni­te la pes­te 2000 de metri alti­tu­di­ne, ca să ia masa în fami­lie, într-un apres ski des­ti­nat nu cume­tri­i­lor, pome­ni­lor și paran­ghe­li­i­lor, ci celor care prac­ti­că spor­tu­ri­le pen­tru care au fost cre­a­te pâr­ti­i­le alea. Să nu poți să te pi#i, să bagi un dul­ce, un ceai sau să stai la căl­du­ră, pen­tru că e plin de “Tom Ford-iști” care nu înțe­leg că aco­lo nu se stă ca la res­ta­u­rant 5 ore, ocu­pând toa­te mese­le, este ceva ce “ca afa­ră” nu vezi. Părinți în pan­tofi, dân­du-se cu sania pe o pâr­tie roșie, împre­u­nă cu copii urlând de fri­că și frig, este ima­gi­nea ima­cu­la­tă a nive­lu­lui de înțe­le­ge­re pe care îl avem: ZERO !
  -
  Am tăcut și am schiat în con­ti­nu­a­re, până când, unu’ de-al nos­tru cu GoPro, s‑a băgat/înfipt, cu tupeu, în față la teles­ca­un, tre­când prin noi ca Vodă prin Lobo­dă. Ăla a fost mome­tul în care am rede­ve­nit român și m‑am întors la ori­gini. L‑am tras în spa­te, l‑am băgat ele­gant în ###$$ mamei dum­ne­a­lui și, având în vede­re gaba­ri­tul depă­șit pe care‑l dețin, lucru­ri­le s‑au cal­mat instant și după cla­si­cul: “Stai la coadă‑n mo##** m##**-tii !” … și a stat ! (Nu, nu m‑am sim­țit bine făcând asta).
  -
  La întoar­ce­re, pe DN1 coloa­nă de la Pre­de­al la Comar­nic! Un Mer­ce­des nou (seria S cred) cu nume­re roșii de Con­stan­ța și giro­far albastru‑n gri­la de la radi­a­tor (ulti­ma fiță în dome­ni­ul șme­che­ri­ei auto), depă­șeș­te pe con­tra sens cu fla­sh-uri și ava­rii. La nici 5 minu­te, o Alfa Romeo albă, cu nume­re de Tele­or­man, face ace­lași lucru și se duce. Nimeni nu zice nimic, nici măcar șofe­rul unui Cie­lo albas­tru de Ialo­mi­ța, cu un tupeu nemăr­gi­nit, depă­șind coloa­na prin … dreap­ta !!!! …
  -
  Am tăcut și am con­dus mai depar­te în lumea mea. O lume de proști ide­a­liști care spe­ră la civi­li­za­ție și evo­lu­ție.

     Nu, nu vrem o țară ca afa­ră! Vrem o țară unde să putem fi șme­cheri, să fen­tăm pe toa­tă lumea, să ară­tăm cine e jupâ­nu’, să furăm fără să fim prinși și să‑i umi­lim pe cei săraci și sla­bi! Asta vrea majo­ri­ta­tea, pen­tru că asta întâl­nești la tot pasul. Vă miră, vă șochea­ză, vă intri­gă și revol­tă ce se întâm­plă din punct de vede­re poli­tic? Ghi­nion!
  Fie­ca­re e cu lumea lui, numai că bula lor e mai mare decât a noas­tră!
  -
  Rezu­mat: “Decât să plân­gă Mama, mai bine plân­ge Mă-Ta, băh, săra­ku­le! Vezi că am făcut 2 cur­suri de Ike­ba­na și cunosc pe cine­va care cunoaș­te pe cine­va care o să te ardă, fra­ie­ri­kă!”

     Foto: Poia­na Bra­șov — zile­le aces­tea. (sur­sa: facebook.com/DinculescuL).


  UPDATE — Comen­ta­rii:

  Viori­ca Băl­tea­nu: Nesi­mţi­re cu top­ta­nul exis­tă pre­tu­tin­deni în lume, după cum reţe­ta coru­pţi­ei n‑a fost inven­ta­tă în Româ­nia. Un arti­col menit să edu­ce nu tre­bu­ie trans­for­mat în fra­ze pli­ne de venin, total deni­gra­toa­re la adre­sa Ţării noas­tre. Aceas­ta este opi­nia mea şi o sem­nez.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele