NEGOCIERI la Șantierul Naval DAMEN Mangalia, pentru contractul colectiv de muncă

0
1818

NEGOCIERI la Șan­ti­e­rul Naval DAMEN pen­tru con­trac­tul colec­tiv de mun­că.

Au înce­put nego­ci­e­ri­le pen­tru con­trac­tul colec­tiv de mun­că pen­tru 2019, între mem­brii Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul Man­ga­lia și repre­zen­tan­ții Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia. Prin­tre alte­le, sin­di­ca­liș­tii pro­pun o gri­lă de sala­ri­za­re cu mai mulți bani pen­tru sala­ri­ați, acor­da­rea unei recom­pen­se în cuan­tum a trei sala­rii pen­tru cei care ies la pen­sie după 20 de ani de mun­că în cadrul șan­ti­e­ru­lui, cât și un spor de 150% pen­tru cei care vor lucra în zile­le de săr­bă­toa­re lega­lă. Urmă­toa­rea ședin­ță de nego­ci­e­re va avea loc marți, 15 ianu­a­rie a.c.

Înce­pu­tul lui 2019 înseam­nă și dema­ra­rea nego­ci­e­ri­lor din­tre sin­di­ca­liș­tii de la Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul Man­ga­lia și repre­zen­tan­ții Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia pri­vind noul con­tract colec­tiv de mun­că. Pro­pu­ne­rea sin­di­ca­liș­ti­lor este ca res­pec­ti­vul con­tract colec­tiv de mun­că să intre în vigoa­re înce­pând cu 1 mar­tie a.c., și să fie vala­bil până la sfâr­și­tul lui febru­a­rie 2020.

O pri­mă întâl­ni­re între cele două păr­ți a avut loc luni, 7 ianu­a­rie a.c., urmă­toa­rea a fost pla­ni­fi­ca­tă pen­tru marți, 15 ianu­a­rie a.c.. Potri­vit sin­di­ca­liș­ti­lor, ședin­țe­le se vor des­fă­șu­ra săp­tămâ­nal, până când sin­di­ca­liș­tii și con­du­ce­rea șan­ti­e­ru­lui vor cădea de acord asu­pra punc­te­lor pre­vă­zu­te în con­trac­tul de mun­că.

Iar cum totul se redu­ce, până la urmă, la ce remu­ne­ra­ție și recom­pen­se finan­ci­a­re vor pri­mi sala­ri­a­ții Damen pen­tru mun­ca pres­ta­tă, aces­tea sunt prin­tre prin­ci­pa­le­le punc­te asu­pra căro­ra vor fi pur­ta­te dis­cu­ții.

Ast­fel, sin­di­ca­liș­tii pro­pun modi­fi­ca­rea gri­le­lor de sala­ri­za­re ast­fel încât dife­ren­ța din­tre gri­le să fie sem­ni­fi­ca­ti­vă și moti­van­tă, com­pa­ra­tiv cu sis­te­mul actu­al de gri­le, unde dife­ren­ța medie este de apro­xi­ma­tiv 20 de lei, o sumă prea mică pen­tru a moti­va sala­ri­a­ții. Sin­di­ca­liș­tii pro­pun ca dife­ren­ța între gri­le să fie cuprin­să între 150 și 180 de lei, dar și sta­bi­li­rea unei gri­le de sala­ri­za­re baza­te pe nive­le mini­me pen­tru fie­ca­re cate­go­rie de sala­ri­ați, uti­li­zând coe­fi­cienți minimi de ierar­hi­za­re, în raport cu sala­ri­ul minim pe eco­no­mie.

Tre­bu­ie să exis­te o dife­ren­ți­e­re între sala­ri­i­le mun­ci­to­ri­lor cali­fi­cați, com­pa­ra­tiv cu mun­ci­to­rii neca­li­fi­cați și de ase­me­nea, între mun­ci­to­rii cali­fi­cați și maiș­tri și per­so­nal cu func­ții de con­du­ce­re și între per­so­na­lul cu stu­dii medii și cel cu stu­dii supe­ri­oa­re”, ara­tă sin­di­ca­liș­tii.

De ase­me­nea, sin­di­ca­liș­tii pro­pun acor­da­rea unui spor de fide­li­ta­te pen­tru anga­ja­ții cu vechi­me. Spo­rul ar urma să se dea pen­tru vechi­me neîn­tre­rup­tă în soci­e­ta­te, la data de 31 decem­brie a.c., iar pro­pu­ne­rea este să fie în valoa­re de: 720 de lei pen­tru sala­ri­a­ții cu vechi­me între 2 și 4 ani, 1.440 lei pen­tru sala­ri­a­ții cu vechi­me între 5 și 10 ani și 2.880 lei pen­tur sala­ri­a­ții cu vechi­me de pes­te zece ani. De pre­ci­zat că sume­le sunt tri­pla­te față de anul tre­cut.

Pe de altă par­te, prin­tre pro­pu­ne­ri­le sin­di­ca­liș­ti­lor se numă­ră și acor­da­rea unei indem­ni­za­ții celor mutați sau deta­șați în inte­res de ser­vi­ciu. Iar pen­tru cei care ies la pen­sie, pro­pu­ne­rea este să pri­meas­că două sau trei sala­rii de bază bru­te, la data pen­sio­nă­rii.

Sala­ri­a­ții care se pen­sio­nea­ză vor pri­mi o recom­pen­să de sfâr­șit de carie­ră în cuan­tum de două sala­rii de bază bru­te, iar sala­ri­a­ții cu o vechi­me neîn­tre­rup­tă în soci­e­ta­te de minim 20 de ani vor prii o recom­pen­să de trei sala­rii de bază bru­te, avu­te la data pen­sio­nă­rii, cu con­di­ția infor­mă­rii anga­ja­to­ru­lui, în ter­men de maxim zece zile, cu pri­vi­re la deci­zia de pen­sio­na­re”, se ara­tă în pro­pu­ne­rea sin­di­ca­liș­ti­lor.

Cât pri­veș­te ore­le supli­men­ta­re, pro­pu­ne­rea sin­di­ca­liș­ti­lor este ca aces­tea să nu depă­șeas­că, anu­al, un total de 360 de ore. Iar pen­tru cei care lucrea­ză în tim­pul săr­bă­to­ri­lor lega­le, să pri­meas­că un spor de 150%.

Rămâ­ne de văzut, însă, câte din­tre pro­pu­ne­ri­le sin­di­ca­liș­ti­lor vor fi accep­ta­te de con­du­ce­rea Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, după cum am ară­tat, mai mul­te întru­niri urmând să aibă loc în peri­oa­da urmă­toa­re.

Flo­ren­ti­na BOZÎNTAN, replicaonline.ro, 14.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply