Moment istoric. Dezvelirea plăcii memoriale care marchează Centenarul UZPR

0
144

Moment istoric. Dezvelirea plăcii memoriale care marchează Centenarul UZPR.

Vineri, 11 ianu­a­rie 2019, Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia (UZPR) a scris o pagi­nă de isto­rie în exis­tenţa bre­slei jur­na­li­ş­ti­lor.

În urmă cu exact 100 de ani, la 11 ianu­a­rie 1919, a fost sem­nat la Bucu­reşti actul de con­sti­tu­i­re a pri­mei Uniuni a bre­slei gaze­ta­ri­lor pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia.

Uni­ţi de entu­zi­as­mul Marii Uniri de la 1 Decem­brie 1918 şi ani­ma­ţi în pre­fi­gu­ra­rea unui vii­tor stră­lu­cit ţării, zia­ri­ş­tii români au hotă­rât acum 100 de ani să se uneas­că şi împre­u­nă să dea lumii sem­na­lul că Româ­nia Mare a deve­nit o forţă în comu­ni­ca­re şi în susţi­ne­rea valo­ri­lor ade­vă­ra­te, cu oameni demni şi cura­joşi, talen­ta­ţi şi iubi­tori de ţară, afla­ţi în slu­j­ba cetă­ţea­nu­lui.

Uniu­nea a tra­ver­sat 100 de ani de isto­rie zbu­ci­u­ma­tă, cu situ­a­ţii dra­ma­ti­ce, eve­ni­me­te exce­pţio­na­le, cu sacri­fi­cii şi revi­go­rări sur­prin­ză­toa­re. Dato­ri­tă oame­ni­lor de mare cali­ta­te, dedi­ca­ţi, pasio­na­ţi, oneşti, vizio­nari, oameni cul­ti­va­ţi şi talen­ta­ţi pe care brea­sla aceas­ta i‑a avut şi îi are, UZPR a mar­cat astăzi un moment ce va rămâ­ne în memo­ria pre­sei din Româ­nia: Cen­te­na­rul Uniu­nii și impli­cit al bre­slei.

În semn de oma­giu pen­tru cei care atunci au pus pia­tra de teme­lie la con­stru­cţia soli­dă a Uniu­nii şi spre neu­i­ta­rea fap­tei lor, astăzi a fost dezve­li­tă pla­că memo­ri­a­lă dedi­ca­tă eve­ni­men­tu­lui, pe stra­da Con­stan­tin Mil­le, la nr. 4, pe clă­di­rea în care a fost sem­nat docu­men­tul de înfi­inţa­re a UZPR, la 11 ianu­a­rie 1919.

Dezve­li­rea plă­cii memo­ri­a­le a fost pre­ce­da­tă de o scur­tă isto­rie a Uniu­nii, pre­zen­ta­tă de Doru Dinu Glă­van, preşe­din­te­le UZPR, şi de cuvin­te­le adre­sa­te celor pes­te 100 de par­ti­ci­panţi la eve­ni­ment de Ser­giu Andon, pri­mul preşe­din­te al Uniu­nii de după 1990.
Apoi, împre­u­nă, cei doi au dezve­lit pla­că memo­ri­a­lă.

Sfinţi­tă de pre­ot, în luci­rea ochi­lor emoţio­na­ţi de sem­ni­fi­ca­ţia pro­fun­dă a momen­tu­lui ai tutu­ror celor de față, pla­ca memo­ri­a­lă va dăi­nui de azi, amin­tind de tre­cut şi cu un gând spre vii­tor.

Porum­bei albi s‑au înă­lţat dea­su­pra celor pre­zenţi: zia­ri­şti, repre­zen­tanţi ai mass-media, tre­că­tori. Un sim­bol ce fixea­ză încă mai pro­fund în memo­rie momen­tul.

Pe stra­da Con­stan­tin Mil­le, la difu­zor se cân­tă Imnul jur­na­li­ş­ti­lor, pe ver­su­ri­le lui Miron Mane­ga.

Înce­pând de vineri, 11 ianu­a­rie 2019, Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia păşeş­te cu opti­mism şi curaj în seco­lul al doi­lea al jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist.

Valen­ti­na Mareș / UZPR. foto: Gabriel Boholt.

A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 13.01.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele