Mihai Eminescu, întreaga operă“ – aplicație gratuită pentru telefoanele inteligente

0
466

Mihai Emi­ne­scu, întrea­ga ope­ră“ – apli­ca­ție gra­tu­i­tă pen­tru tele­foa­ne­le inte­li­gen­te.

Aca­de­mia Româ­nă lansea­ză de Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, marți, 15 ianu­a­rie 2019, la Ate­ne­ul Român, apli­ca­ția digi­ta­lă „Mihai Emi­ne­scu, întrea­ga ope­ră“.

Ope­ra emi­ne­sci­a­nă va fi dis­po­ni­bi­lă, în regim gra­tu­it și într-un for­mat com­pa­ti­bil cu tele­foa­ne­le inte­li­gen­te, în maga­zi­ne­le App Sto­re și Goo­gle Play.

Apli­ca­ția „Mihai Emi­ne­scu, întrea­ga ope­ră“ a fost rea­li­za­tă pe par­cur­sul a doi ani de o echi­pă inter­dis­ci­pli­na­ră alcă­tu­i­tă din cer­ce­tă­tori de la Cen­trul Euro­pean de Stu­dii în Pro­ble­me etni­ce al Aca­de­mi­ei Româ­ne, mem­bri ai Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Geo­po­li­ti­că, Geo­e­co­no­mie și Geo­cul­tu­ră și tineri infor­ma­ti­cieni, cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Aso­ci­a­ți­ei Nea­mU­nit.

Aca­de­mia Româ­nă și‑a asu­mat urgen­ța refa­ce­rii pun­ți­lor din­tre marii înte­me­ie­tori ai cul­tu­rii româ­ne moder­ne și soci­e­ta­te, idee asu­ma­tă de către echi­pa de pro­iect. Ast­fel, apli­ca­ția „Mihai Emi­ne­scu, întrea­ga ope­ră” pen­tru tele­foa­ne­le inte­li­gen­te repre­zin­tă a doua mare relan­sa­re a Ope­rei emi­ne­scie­ne, după seria tipă­ri­tă de‑a lun­gul ulti­mu­lui secol de către Aca­de­mia Româ­nă.

În Româ­nia, în momen­tul de față, pes­te jumă­ta­te din­tre locu­i­tori uti­li­zea­ză ter­mi­na­le tele­fo­ni­ce inte­li­gen­te, marea majo­ri­ta­te a aces­to­ra fiind tineri. Apli­ca­ția „Mihai Emi­ne­scu, întrea­ga ope­ră“ pen­tru tele­foa­ne­le cu sis­te­me de ope­ra­re Andro­id și iOS are ca scop apro­pi­e­rea tine­re­tu­lui de „omul deplin al cul­tu­rii româ­ne“ prin inter­me­di­ul teh­ni­ci­lor de comu­ni­ca­re moder­ne.

În ace­lași timp, ope­ra este uti­lă și per­soa­ne­lor de spe­cia­li­ta­te, punând la dis­po­zi­ția aces­to­ra un bogat instru­men­tar bio-bibli­o­gra­fic.


Man­ga­lia News, Luni, 14 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply