MApN a suspendat procedura de achiziție a corvetelor. A fost sesizat Parchetul Militar

0
301

MApN a sus­pen­dat pro­ce­du­ra de achi­zi­ție a cor­ve­te­lor. A fost sesi­zat Par­che­tul Mili­tar.

   Vineri, 11 ianu­a­rie 2019, secre­ta­rul de stat pen­tru Arma­men­te, Andrei Ignat, res­pon­sa­bil cu deru­la­rea pro­ce­du­rii de achi­zi­ţie afe­ren­tă Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”, a pre­zen­tat minis­tru­lui apă­ră­rii naţio­na­le un raport de infor­ma­re cu pri­vi­re la acest subiect.

   Ast­fel, secre­ta­rul de stat a adus la cunoş­tinţă fap­tul că Depar­ta­men­tul pen­tru Arma­men­te, prin sem­nă­tu­ra sa, a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar de pe lân­gă Cur­tea Mili­ta­ră de Apel, în teme­iul unor sus­pi­ciuni rezo­na­bi­le pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a pro­ce­du­rii, de natu­ră să afec­te­ze rea­li­za­rea inte­re­su­lui naţio­nal de secu­ri­ta­te în ceea ce pri­veş­te Pro­gra­mul de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”.

   Având în vede­re acest aspect, pre­cum şi fap­tul că, la aceas­tă dată exis­tă un liti­giu pe rolul Curţii de Apel Con­stanţa, prin care Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa S.A., ca par­te la „Aso­ci­e­rea din­tre Naval Grup Franţa şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa S.A.”, soli­ci­tă „anu­la­rea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act nor­ma­tiv care fun­damen­tea­ză deru­la­rea pro­ce­du­rii mai sus amin­ti­te, secre­ta­rul de stat pen­tru Arma­men­te, Andrei Ignat a infor­mat cu pri­vi­re la sus­pen­da­rea pro­ce­du­rii de achi­zi­ţie, până la cla­ri­fi­ca­rea aspec­te­lor sem­na­la­te.

   Autor: Cuget Liber Onli­ne, 11.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele