MANGALIA, O EXPRESIE A NEPUTINȚEI. [OPINII]

0
741

Man­ga­lia, o expre­sie a nepu­tin­ței.

    Man­ga­lia, unul din­tre cele mai impor­tan­te ora­șe de la malul Mării Negre, se zba­te în acest moment în pro­pria nepu­tin­ță. Cli­ma, cadrul natu­ral, pozi­țio­na­rea geo­gra­fi­că, tra­di­ția sau diver­si­ta­tea de care se bucu­ră Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia repre­zin­tă ele­men­te care pot asi­gu­ra și cata­li­za dezvol­ta­rea aces­tu­ia.

   Cu toa­te aces­tea, în ulti­mii 12 ani, am asis­tat la un pro­ces de degra­da­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a cali­tă­ții vie­ții comu­ni­tă­ții din Man­ga­lia, pro­ces care a adus atin­ge­re, atât locu­i­to­ri­lor cât și turiș­ti­lor care vizi­tea­ză sau tranzi­tea­ză ora­șul.

    Pre­o­cu­pa­rea pen­tru o dezvol­ta­re corec­tă, inte­li­gen­tă și în ace­lași timp dura­bi­lă, a lip­sit de pe agen­da auto­ri­tă­ți­lor loca­le, indi­fe­rent de par­ti­dul poli­tic care a con­dus ora­șul.

     De alt­fel, într-un oraș în care Casa Tine­re­tu­lui nu mai este a tine­re­tu­lui, în care nu exis­tă un Cine­ma func­țio­nal, în care Casa de Cul­tu­ră nu repre­zin­tă alt­ce­va decât o infras­truc­tu­ră aproa­pe deloc uti­li­za­tă, iar Incu­ba­to­rul de afa­ceri de care a bene­fi­ci­at ora­șul este foar­te puțin uti­li­zat, nu poți avea pre­ten­ții la o via­ță cali­ta­tiv supe­ri­oa­ră.

    Este neper­mis și, în ace­lași timp iri­tant, ca tine­rii din Man­ga­lia să mear­gă 40 de kilo­me­tri până la Con­stan­ța, pen­tru a se bucu­ra de un film, în con­di­ți­i­le în care infras­truc­tu­ra de spec­ta­co­le de care s‑a bucu­rat cân­d­va ora­șul a fost lăsa­tă în para­gi­nă.

    Rudi­men­ta­ris­mul mana­ge­ri­al de care bene­fi­ci­a­ză Man­ga­lia se vede în situ­a­ția sta­țiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui. În mod cert, aces­tea au pier­dut com­pe­ti­ția cu alte sta­țiuni, nici nu aveau cum să per­for­meze, în con­di­ți­i­le în care sin­gu­re­le ele­men­te nota­bi­le rea­li­za­te în ulti­mii 4 ani au fost dărâ­ma­rea unor gara­je și monta­rea a  două sema­fo­a­re.

    Admi­nis­tra­ția din Man­ga­lia nu gene­rea­ză dezvol­ta­re, pen­tru că nu vrea, sau pen­tru că nu știe, în schimb aceas­ta supra­vie­țu­ieș­te de la un man­dat la altul, pre­gă­tin­du-se teme­i­nic pen­tru urmă­toa­re­le ale­geri. Con­se­cin­țe­le aces­tei nepu­tin­țe le vedem și sim­țim cu toții.

    Inca­pa­ci­ta­tea admi­nis­tra­ți­ei în a înde­plini ceea ce își asu­mă din 4 în 4 ani, res­pec­tiv în a gene­ra un pro­ces de dezvol­ta­re pen­tru Man­ga­lia, se vede în numă­rul de per­soa­ne, în spe­cial tine­re, care pără­sesc ora­șul.

    Nu obser­văm un motiv de îngri­jo­ra­re din par­tea admi­nis­tra­ți­ei, atunci când plea­că tine­rii pe șan­ti­e­re din Nor­ve­gia sau în alte ora­șe, pen­tru că nu își pot clă­di un vii­tor în ora­șul lor.

    De alt­fel, atunci când vii­to­rul șan­ti­e­ru­lui a fost în peri­col și oame­nii pro­tes­tau, reac­ția admi­nis­tra­ți­ei loca­le a fost ane­mi­că, anco­ra­tă mai degra­bă în cadrul inte­re­su­lui de par­tid și nu înspre bine­le cetă­țe­ni­lor pe care îi repre­zin­tă admi­nis­tra­ția loca­lă.

    Într-un pei­saj sum­bru, Man­ga­lia a deve­nit o comu­ni­ta­te închi­să, orga­ni­za­tă mai degra­bă pe cas­te, în care numai câti­va se bucu­ră de avan­ta­je­le ofe­ri­te de poten­ți­a­lul ora­șu­lui, sub cor­do­na­rea nepu­tin­cioa­să a actu­a­lei admi­nis­tra­ții.  

    Man­ga­lia are vii­tor, și încă unul fru­mos, totul e să vrem să–l con­struim și să ne impli­căm în a‑l con­strui. Man­ga­lia este o comu­ni­ta­te mun­ci­toa­re și corec­tă, sute­le de ore supli­men­ta­re rea­li­za­te în șan­ti­er sau ture­le de minim 12 ore rea­li­za­te vara, pe la dife­ri­te tera­se sau hote­luri, sunt o dova­dă mai mult decât rele­van­tă. Aceștia sunt oame­nii care duc în spa­te vii­to­rul Man­ga­li­ei, în tăce­re și în corec­ti­tu­di­ne.

    Vii­to­rul Man­ga­li­ei tre­bu­ie să se baze­ze pe aces­te cali­tă­ții ale comu­ni­tă­ții din ora­șul nos­tru și nu pe pri­mari impor­tați din Bucu­rești sau Con­stan­ța, al căror prin­ci­pal scop în via­ță este inte­re­sul de par­tid.

    În vii­to­rul apro­pi­at, avem dato­ria, cel puțin mora­lă, să cerem mai mult de la con­du­că­to­rii noș­tri, să ne impli­căm mai mult în via­ța eco­no­mi­că și soci­a­lă a comu­ni­tă­ții, să des­co­pe­rim și să spri­ji­nim ace­le per­soa­ne care pot con­tri­bui one­st și corect la vii­to­rul comu­ni­tă­ții noas­tre.

    Marin Flo­ri­an, 11 ianu­a­rie 2019.

   MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat o serie de arti­co­le sem­na­te de dom­nul Marin Flo­ri­an, expert fon­duri euro­pe­ne şi mem­bru al Blo­cu­lui Naţio­nal Sin­di­cal (BNS), arti­co­le pe care vă invi­tăm să le vizio­nați aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele