Mangalia mea, pe care am lăsat‑o în urmă acum 14 ani, nu arăta cum arată astăzi… [OPINII]

0
567

”Am ple­cat din ora­șul natal Man­ga­lia, în urmă cu 14 ani… N‑am ple­cat depar­te, ci la o arun­că­tu­ră de băț, la Con­stan­ța, un oraș infect, con­dus de oameni inca­pa­bili. Man­ga­lia mea, pe care am lăsat‑o în urmă acum 14 ani, nu ară­ta cum ara­tă astăzi… Vin des la casa părin­teas­că, vin des și-mi este impo­si­bil să nu observ în ce sta­diu de degra­da­re se află micuțul meu oraș…

Îmi amin­tesc cu nos­tal­gie vechea fale­ză cu aerul ei boem, îmi amin­tesc că iar­ba era tun­să; îmi amin­tesc că, deși ceta­tea Cal­la­tis nu era îngră­di­tă, nu ară­ta ca acum, o ade­vă­ra­tă ghe­nă și coci­nă la un loc; îmi amin­tesc par­cul Dia­na, căci aco­lo mi-am petre­cut mult timp, eu locu­ind în apro­pi­e­re, azi ara­tă ca un loc pără­sit în care nu a mai pășit picior de om fix de când am ple­cat…; îmi amin­tesc că mer­geam sea­ra pe fale­ză și era lumi­na­tă, da, exis­tau stâlpi de ilu­mi­nat cu becuri func­țio­na­le; îmi amin­tesc că mer­geam prin cen­tru și nu vedeam pic de iar­bă cres­cu­tă prin­tre pave­le; îmi amin­tesc că mer­geam cu role­le și chiar nu mă deran­jau gro­pi­le, pen­tru că erau aproa­pe ine­xis­ten­te.

Azi, vin cu mași­na în vizi­tă la părin­ții mei și când intru pe stra­da lor (situ­a­tă în zona A a ora­șu­lui) înce­pe aven­tu­ra: înca­lec gro­pi­le adânci din asfalt, mai ceva ca la off-road… Să nu mai zic de Saturn, acea mică sta­țiu­ne care ne‑a găz­du­it pe toți în ale ei dis­trac­ții, nu cred că este cetă­țean al aces­tui oraș să nu aibă amin­tiri din vechiul Saturn… Când plec de la părin­ții mei, obiș­nu­iesc une­ori să o iau pe dru­mul din sta­țiuni… Vă spun sin­cer că mă sen­si­bi­li­zea­ză până la lacri­mi să văd cum nepă­sa­rea uno­ra a dis­trus o par­te din locu­ri­le amin­ti­ri­lor mele, ale noas­tre.

Sunt con­ști­en­tă că mulți au ple­cat din oraș, s‑au sta­bi­lit în alte păr­ți…, dar voi cei care ați rămas, chiar nu aveți pute­rea ca, împre­u­nă, să luați ati­tu­di­ne și să schim­bați ceva? De‑a drep­tul trist…”

Sem­nea­ză: Sil­via Teo­do­ra Benea.


Man­ga­lia News, 27.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele