Mangalia, azi. Un oraș în căutarea unui bun administrator. OPINII CIVICE

0
429

Man­ga­lia, azi. Un oraș în cău­ta­rea unui bun admi­nis­tra­tor. OPINII CIVICE.

   De ani buni, ora­șul nos­tru cau­tă un ade­vă­rat mana­ger care să îi admi­nis­tre­ze bunu­ri­le și, în zadar. Igno­rat din cau­za inte­re­se­lor per­so­na­le și de par­tid, își pier­de, încet-încet, culoa­rea, devi­ne tot mai palid, tine­rii îl aban­do­nea­ză ca pe o hai­nă demo­da­tă, pen­tru că nu mai are nimic de ofe­rit. Man­ga­lia se trans­for­mă într-un oraș în care vii în vizi­tă la bunici.

   Toți ne dorim schim­ba­rea, dar pri­ma­rii care s‑au perin­dat, fie și-au văzut de inte­re­se­le pro­prii, fie de inte­re­se­le par­ti­du­lui, fie nu au avut niciun fel de viziu­ne.

   Cum ar ară­ta por­tre­tul robot al unui pri­mar — bun gos­po­dar?

   Evit cuvân­tul ide­al, pen­tru că sun­tem rea­liști și cre­dem că se poa­te în Româ­nia de azi ca un oraș, o țară, să aibă con­du­că­tori com­pe­tenți. Nu sunt de acord cu cli­șe­ul că tre­bu­ie ales răul cel mai mic. Nor­ma­li­ta­tea pe care o dorim cu toții nu va fi posi­bi­lă decât dacă vom fi și noi, ale­gă­to­rii, mai atenți la cine aspi­ră la aceas­tă func­ție și dacă vom mer­ge la vot.

   Aces­tea sunt cri­te­ri­i­le mele, iar citi­to­rii pot adă­u­ga alte­le, nefi­ind bătu­te în cuie:

1. Să fie lider al comu­ni­tă­ții pe care o repre­zin­tă. Să facă par­te din aceas­tă comu­ni­ta­te, să înțe­lea­gă par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le ei, să se con­frun­te cu ace­leași pro­ble­me.

2. Să fie pro­fe­si­o­nist. Să aibă în spa­te o rea­li­za­re care să nu impli­ce afa­ceri cu sta­tul, sau func­ții îna­l­te la stat. Să se dove­deas­că un bun gos­po­dar cu bunu­ri­le sale, apoi să la admi­nis­tre­ze pe ale comu­ni­tă­ții.

3. Să sta­bi­leas­că dia­log cu con­du­ce­rea sta­tu­lui, indi­fe­rent de culoa­rea poli­ti­că, pen­tru ca ora­șul să nu aibă de sufe­rit.

4. Să atra­gă fon­duri euro­pe­ne. Un oraș nu se poa­te dezvol­ta numai din resur­se­le pro­prii și vedem cum alte ora­șe și-au schim­bat aspec­tul, valo­ri­fi­când toa­te resur­se­le de care dis­pu­ne, sau pe care le atra­ge.

5. Să fie res­pon­sa­bil cu banul public. Pro­iec­te­le euro­pe­ne să fie res­pec­ta­te întoc­mai, pen­tru a nu fi pier­du­te, iar pro­iec­te­le loca­le să fie de inte­res larg și în spri­ji­nul cetă­țe­ni­lor.

6. Să fie capa­bil să își for­meze o echi­pă teh­no­cra­tă, de spe­cia­liști.

7. Alcă­tu­i­rea și chel­tu­i­rea buge­tu­lui local să fie trans­pa­ren­tă.

8. Să fie sin­cer, auten­tic, să fie mai puțin poli­ti­cian și mai mult admi­nis­tra­tor. Un bun admi­nis­tra­tor.

Sem­nat: Kon­tes­to, 16 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply