ISU Dobrogea va construi un Centru de formare și antrenament al scafandrilor, în Mangalia

0
345

ISU Dobro­gea va con­strui un Cen­tru de for­ma­re și antre­na­ment al sca­fan­dri­lor, în Man­ga­lia. 

Replicaonline.ro: Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță “Dobro­gea” al jude­țu­lui Con­stan­ța inten­țio­nea­ză să con­stru­ias­că un bazin aco­pe­rit în loca­li­ta­tea Man­ga­lia, pe Sosea­ua Națio­na­lă Con­stan­ța — Man­ga­lia. Din acest motiv, a fost depus la Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui (APM), pro­iec­tul con­form docu­men­tu­lui ”Cen­trul pen­tru for­ma­re și antre­na­ment al sca­fan­dri­lor de inter­ven­ție”, în vede­rea obți­ne­rii avi­zu­lui de mediu.

Bene­fi­ci­a­rul inves­ti­ți­ei își jus­ti­fi­că nece­si­ta­tea pro­iec­tu­lui prin fap­tul că, Inspec­to­ra­tul Gene­ral pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, prin inspec­to­ra­te­le de urgenţă de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, care este abi­li­tat să inter­vi­nă în situ­a­ţii de urgenţă şi în medi­ul acva­tic (râuri, lacuri sau Marea Nea­gră), nu dis­pu­ne în acest moment de un spa­țiu de pre­gă­ti­re și instru­i­re adec­vat.

Mai mult decât atât, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne prin Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stanţa con­si­de­ră nece­sa­ră cre­a­rea unui ast­fel de cen­tru, în care să se desfă­şoa­re cur­suri la care să par­ti­ci­pe peri­o­dic atât sca­fan­drii din cadrul I.G.S.U., cât şi cei din alte struc­turi din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R.), dotat cu bazin de adân­ci­me, în care pot fi simu­la­te con­di­ţi­i­le din medi­ul real de inter­venţie (curent de apă cur­gă­toa­re din râu sau flu­viu, valuri din medi­ul marin) şi săli de cla­să, in vede­rea asi­gu­ră­rii unei instru­iri care să adu­că sca­fan­drii la o capa­ci­ta­te de inter­venţie opti­mă.

Ampla­sa­men­tul pe care se va rea­li­za inves­ti­ția se află în incin­ta Sec­ți­ei de pom­pieri Man­ga­lia, din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă “Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stanţa, aflat pe Şosea­ua Naţio­na­lă Con­stan­ța – Man­ga­lia, având o supra­fa­tă de apro­xi­ma­tiv 12.000 mp, din cei 23.910 mp ai subu­ni­tă­ții.

Bazi­nul va fi aco­pe­rit, având luci­ul de apă de 40 m x 20 m și adân­ci­me în trei trep­te, o înăl­ți­me tota­lă de 15 metri fiind dotat cu 2 bărci de câte 5 per­soa­ne, plu­te de înnot (30 bucăți), echi­pa­ment de scu­fun­da­re com­plet pen­tru cur­sanți (25 bucăți), sau­lă pen­tru poli­gon, bali­ză pen­tru mar­ca­re poli­gon (10 bucăți), ves­tă de sal­va­re (10 bucăți), mane­chin pen­tru antre­na­ment (4 bucăți), cara­bi­ni­e­re (20 bucăți), les­turi de 10 kilo­gra­me pen­tru for­ma­re poli­gon (10 bucăți).

De ase­me­nea se va ridi­ca un spa­țiu de caza­re cu regim de înăl­ți­me P+2E, pen­tru caza­rea a 50 de cur­sanți, câte 2 cur­sanți în fie­ca­re came­ră, având paturi sepa­ra­te, grup sani­tar, tele­fon, tv și aer con­di­țio­nat. Pe lân­gă aces­tea, obiec­ti­vul va fi com­ple­tat cu o sală de mese, bucă­tă­rie, o sală de ședin­țe pen­tru 70 de per­soa­ne, o sală de sport/ fit­ne­ss, pen­tru 25 de per­soa­ne, un cabi­net medi­cal, o sală de între­ți­ne­re echi­pa­men­te și de usca­re a aces­to­ra, dușuri îna­in­te de intra­re în bazin, o sală pen­tru com­pre­sor și ane­xa pen­tru bute­lii de oxi­gen.

Pro­iec­tul este inclus în pro­gra­mul de inves­ti­ții, iar pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei sunt alo­ca­te fon­duri din buge­tul de stat și fon­duri euro­pe­ne, iar peri­oa­da pro­pu­să pen­tru imple­men­ta­re este de 24 de luni, cu o valoa­re tota­lă de 35.735.990,30 lei cu TVA. (L.M. replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele