ELEV ROMÂN, CAMPION MONDIAL LA MICROSOFT OFFICE SPECIALIST! [VIDEO]

0
393

ELEV ROMÂN, CAMPION MONDIAL LA MICROSOFT OFFICE SPECIALIST!

Un elev român a deve­nit cam­pi­on mondi­al la Micro­soft Offi­ce Spe­cia­list. Tibe­riu Dan­ciu, în vâr­stă de 18 ani, de la Cole­gi­u­lui Națio­nal “Gri­go­re Moi­sil” din Bucu­rești, a câști­gat meda­lia de aur la com­pe­ti­ția orga­ni­za­tă în Cali­for­nia, după ce a stat doar 20 de minu­te în sală, reu­șind să iden­ti­fi­ce cele mai mul­te “cap­ca­ne” din subiec­te­le date de repre­zen­ta­ții Micro­soft. 

La edi­ția din acest an, a 15‑a din isto­rie, au par­ti­ci­pat pes­te 560.000 de con­cu­renți, iar în fina­lă s‑au cali­fi­cat apro­xi­ma­tiv 160 de tineri, din 49 de țări.

Pe lân­gă meda­lia de aur, ele­vul a câști­gat un pre­miu în valoa­re de 7.000 de dolari și un Xbox One, din par­tea Micro­soft.

Eu încă cred în Româ­nia!” — O spu­ne un cam­pi­on mondi­al, pre­mi­at de Micro­soft. Tibe­riu Dan­ciu are 18 ani, iar anul tre­cut a fost desem­nat cel mai bun uti­li­za­tor din lume al apli­ca­ți­ei Micro­soft Offi­ce Word 2013.

Elev la Cole­gi­ul Națio­nal „Gri­go­re Moi­sil”, din Bucu­rești, Tibe­riu a decis să mear­gă împo­tri­va curen­tu­lui actu­al și să rămâ­nă în țară, pen­tru a stu­dia inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca, potri­vit Ager­pres. (sur­sa: digi-fm.ro, 30.01.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply