Dr. Dorin Popescu — Mesaj pentru Mangalia News, despre festivitatea de lansare a “Proiectului transatlantic Eminescu – Poe”

0
394

Dr. Dorin Popes­cu — Mesaj pen­tru Man­ga­lia News, des­pre fes­ti­vi­ta­tea de lan­sa­re a “Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”.

    ”Am fost ono­rat să par­ti­cip, ieri, la Bucu­rești, la reco­man­da­rea dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu, direc­to­rul coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, ală­tu­ri de pri­e­te­nul Sorin Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, la fes­ti­vi­ta­tea de lan­sa­re a “Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe”, orga­ni­zat de către Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă ”HESPERUS” (pre­șe­din­te pro­fe­sor dr. Ioan IACOB) și par­te­ne­rii aces­te­ia.

    Pro­iec­tul vizea­ză con­so­li­da­rea cunoaș­te­rii reci­pro­ce a ope­rei celor doi scri­i­tori prin schimb de expe­rien­ță literară/culturală și, prin exten­sie, con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor cul­tu­ra­le și spi­ri­tu­a­le din­tre România/Europa și SUA.

    Con­cep­tul pro­iec­tu­lui inclu­de des­fă­șu­ra­rea de acti­vi­tăți și eve­ni­men­te cul­tu­ra­le în Româ­nia, Ger­ma­nia, Fran­ța și SUA, pe baza tra­se­u­lui ini­ția­tic Emi­ne­scu – Bau­de­lai­re – Nova­lis – Poe, tra­seu sin­te­tic văzut de către une­le cer­curi exe­ge­ti­ce ca linie pre­cur­soa­re a liri­cii moder­ne euro­pe­ne și inter­națio­na­le.

    Cu acest pri­lej, am evi­den­ți­at urmă­toa­re­le dimen­siuni de valoa­re-adă­u­ga­tă ale pro­iec­tu­lui: pro­iec­tul poa­te con­so­li­da cunoaș­te­rea cul­tu­ra­lă reci­pro­că din­tre Euro­pa și SUA într-un moment fra­gil al rela­ți­ei tran­sa­tlan­ti­ce din punct de vede­re geo­po­li­tic, poli­tic, ide­o­lo­gic și cul­tu­ral; aces­ta poa­te con­so­li­da pro­mo­va­rea și cunoaș­te­rea ope­rei lui Mihai Emi­ne­scu și a pro­fi­lu­lui său cul­tu­ral în afa­ra Româ­ni­ei, aco­lo unde Emi­ne­scu este în con­ti­nu­a­re o mică „ter­ra incog­ni­ta”, în pofi­da efor­tu­ri­lor con­si­de­ra­bi­le ale comu­ni­tă­ții cul­tu­ra­le româ­nești de a‑l reven­di­ca și expri­ma în plan extern ca pe o valoa­re tote­mi­că a cul­tu­rii națio­na­le; pro­iec­tul bene­fi­ci­a­ză de culoa­rul favo­ra­bil gene­rat de fap­tul că Emi­ne­scu este mai cunos­cut, mai pre­țu­it, mai valo­ri­zat și mai “pri­zat” în / de către comu­ni­tă­ți­le româ­nești din afa­ra Țării decât în / de către româ­nii din Româ­nia; în fine, auten­ti­ci­ta­tea tră­i­rii celor doi scri­i­tori face posi­bi­lă apro­pi­e­rea și „poza de fami­lie cul­tu­ra­lă” pe care mizea­ză acest pro­iect, din­co­lo de simi­li­tu­di­ni­le ope­rei lor și ale tipa­re­lor lite­ra­re și cul­tu­ra­le pe care aceas­ta le expri­mă.

    Voi par­ti­ci­pa cu drag la acti­vi­tă­ți­le și eve­ni­men­te­le pro­iec­tu­lui, aco­lo unde ar fi nevo­ie de exper­ti­za mea și urez deplin suc­ces aces­tu­ia!”

    Dr. Dorin Popes­cu, 17 ianu­a­rie 2019, Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, Joi, 17.01.2019. (foto: dr. Ilea­na Tipu­ri­ță).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply