DOLIU, LA POLIȚIA DIN NEPTUN.
  ”A fost un profesionist și un bun coleg…”

  0
  1467

  DOLIU, LA POLIȚIA DIN NEPTUN. A înce­tat din via­ță GABRIEL ȚURCANU, agent șef prin­ci­pal de poli­ție.

  Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa a anu­nţat, astăzi după ami­a­ză, că agen­tul şef prin­ci­pal de poli­ţie Gabriel Ţur­ca­nu a înce­tat din via­ţă.

  Cu pro­fun­dă tris­te­țe anun­țăm ple­ca­rea tim­pu­rie din­tre noi a cole­gu­lui și pri­e­te­nu­lui nos­tru, agent șef prin­ci­pal de poli­ție Țur­ca­nu Gabriel, în vâr­stă de 47 de ani care, la data de 7 ianu­a­rie a.c., a înce­tat din via­ță.

  Agen­tul de poli­ție își des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea în cadrul Com­par­ti­men­tu­lui de Ordi­ne și Sigu­ran­ță Publi­că al Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un. Pre­ci­zăm fap­tul că și‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea în struc­tu­ri­le de poli­ție con­stăn­țe­ne, înce­pând cu data de 1 apri­lie 2006, ante­ri­or acti­vând în cadrul jan­dar­me­ri­ei.

  Poli­țis­tul a fost un pro­fe­si­o­nist și un bun coleg iar tre­ce­rea pre­ma­tu­ră în nefi­in­ță a lăsat în sufle­te­le noas­tre sen­ti­men­te de mare tris­teţe și regret.

  Colec­ti­vul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța trans­mi­te sin­ce­re con­do­leanţe şi întrea­ga com­pa­siu­ne fami­li­ei.

  Dum­ne­zeu să te odih­neas­că în pace, Gabi!”


  Man­ga­lia News, 7 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply