Doina Păuleanu şi Aurelia Lăpuşan au primit titlul de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa“

0
299

Doi­na Pău­lea­nu, direc­toa­rea Muze­u­lui de Artă Con­stanţa, şi publi­cistul Aure­lia Lăpu­şan, au pri­mit dis­tin­cţia de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa“, în cadrul şedinţei de Con­si­liu Judeţean din data de 30 ianu­a­rie.

Doi­na Pău­lea­nu este sufle­tul Muze­u­lui de Artă din Con­stanţa, de pes­te patru dece­nii. Este absol­ven­tă a Insti­tu­tu­lui de Arte Plas­ti­ce „Nico­lae Gri­go­res­cu“ Bucu­reşti, secţia Isto­ria şi teo­ria artei, pro­moţia 1971. 

Cri­ti­cul de artă a publi­cat, de‑a lun­gul tim­pu­lui, mai mul­te lucrări de Isto­ria Artei şi des­pre prin­ci­pa­le­le atra­cţii ale ora­şu­lui Con­stanţa. Pen­tru acti­vi­ta­tea sa, a pri­mit pre­mi­ul Che­va­lie de L Ordes des Arts et des Let­tres, în 2008. 
 
Aure­lia Lăpu­şan este poe­tă, pro­za­toa­re, publi­cistă, cadru uni­ver­si­tar. A absol­vit Facul­ta­tea de Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra Româ­nă, Uni­ver­si­ta­tea Bucu­reşti. Are doc­to­rat în Tea­tro­lo­gie şi Fil­mo­lo­gie la Uni­ver­si­ta­tea ”I.L. Cara­gi­a­le” Bucu­reşti (1998). A fost bibli­o­graf, redac­tor, publi­cist comen­ta­tor, redac­tor şef, direc­tor publi­ci­ta­te, şef depar­ta­ment, direc­tor, mana­ger pre­să.

A debu­tat în revis­ta „Tomis”, în 1966, în revis­ta „Uni­ver­si­tas” a Facul­tă­ţii de Lite­re Bucu­reşti. A publi­cat la „Lucea­fă­rul”, „Stea­ua”, „Săp­tămâ­na”, Supli­men­tul lite­rar artis­tic al „Scân­te­ii tine­re­tu­lui”, „Tomis”, „Lito­ral”, „Cuget liber”, „Marea Noas­tră”, ”Ago­ra”. Este mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, Fili­a­la „Dobro­gea”, din 1997.

Mari­a­na Ian­cu, Ade­vă­rul de Con­stan­ța, 30.01.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply