Descoperire unică într‑o biserică din Suceava, ctitorită de Ştefan cel Mare

0
518

Ce au în comun cre­dinţa în Dum­ne­zeu şi şti­inţa? Prea puţi­ne, ar spu­ne mulţi. Nu şi un pre­ot din Buco­vi­na, care i‑a uimit astăzi pe cer­ce­tă­tori cu des­co­pe­ri­rea sa. De 15 ani, parohul bise­ri­cii Pătră­u­ţi din Buco­vi­na stu­di­a­ză de unul sin­gur modul în care raze­le soa­re­lui se pro­iec­tea­ză prin feres­tre­le lăca­şu­lui de cult, cti­to­rit de Şte­fan cel Mare. Con­clu­zi­i­le la care a ajuns i‑au impre­sio­nat pe oame­nii de şti­inţă. A ascul­tat cu uimi­re argu­men­te­le lui chiar şi minis­trul Cer­ce­tă­rii.

Soa­re­le ajun­ge să apu­nă în uşa bise­ri­cii şi să tri­mi­tă lumi­na sa prin trei rân­duri de uşi, până pe Sfân­ta Masă. O ase­me­nea pro­iec­ție exis­tă astăzi în tem­plul de la Abu Sim­bel, în sudul Egip­tu­lui.

La Insti­tu­tul de Fizi­că Ato­mi­că din Capi­ta­lă, pre­o­tul Gabriel Herea pre­zin­tă o des­co­pe­ri­re uni­că pen­tru Româ­nia. Raze­le soa­re­lui care se pro­iec­tea­ză pe zidu­ri­le bise­ri­cii Pătră­u­ţi des­crie mai mul­te poveşti în fun­cţie de icoa­ne­le pe care le lumi­nea­ză.

Dis­cu­tăm de o pro­ie­cţie sola­ră la sols­ti­ţi­ul de iar­nă, de Cră­ciun. Iar stea­ua pe care o par­cur­ge acum, e stea­ua întru­pă­rii lui Hris­tos. Lumi­na soa­re­lui vine pe stea. Lumi­nea­ză în altar şi ara­tă gro­ta Betle­e­mu­lui.

Fizi­cieni, chi­mi­şti şi mate­ma­ti­cieni afla­ţi în public — toţi sunt impre­sio­na­ţi de des­co­pe­ri­rea pre­o­tu­lui. Stu­di­ul său ara­tă de fapt că Şte­fan cel Mare a cti­to­rit bise­ri­ca la 1487, urmând tipa­re com­pli­ca­te din geo­me­trie şi astro­no­mie.

Bise­ri­ca ascun­de secre­te vechi

Este de mira­re cum, în lip­sa unor sis­te­me de pro­iec­ta­re, de simu­la­re com­pu­te­re, cum avem acum la dis­po­zi­ție, cei care au con­stru­it bise­ri­ca să rea­li­ze­ze ace­le feres­tre ast­fel încât lumi­na să se depla­se­ze în anu­mi­te zone, trans­mițând anu­mi­te sim­bo­luri — minis­trul Cer­ce­tă­rii, Nico­lae Hurduc​.

Bise­ri­ca Pătră­u­ţi ascun­de şi alte secre­te vechi de jumă­ta­te de mile­niu, dez­vă­lu­i­te în pre­mie­ră de Obser­va­tor, vara tre­cu­tă, în cadrul cam­pa­niei “Avem o ţară fru­moa­să, cum ajun­gem la ea?

Obiect de cer­ce­ta­re pen­tru oame­nii de şti­inţă, bise­ri­ca este însă igno­ra­tă total chiar de auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Sucea­va. Nu exis­tă niciun plan de pro­mo­va­re turis­ti­că pen­tru lăca­şul de cult. Iar aici opresc anu­al doar câte­va auto­ca­re cu vizi­ta­tori.

Pen­tru turis­mul în masă, Pătră­u­ţi­ul este mai puţin cunos­cut, aco­lo turu­ri­le care se fac de agenţii care nu ajung la Pătră­u­ţi —  Cla­u­diu Bră­dă­ţean, coor­do­na­tor CNIPT Sucea­va.

Sin­gu­rul lucru care s‑a schim­bat în ulti­me­le 6 luni este dru­mul de acces către bise­ri­că, asfal­tat de auto­ri­tă­ţi, chiar după sem­na­lul de alar­mă tras de Obser­va­tor. Prea puţin însă pen­tru un obiec­tiv turis­tic cu un potenţi­al uri­aş. (sur­sa: observator.tv).


Man­ga­lia News, 19.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele