David Croitor — Vocația picturii [Galerie FOTO]

0
779

David Cro­i­tor - Epi­so­dul II: Voca­ția pic­tu­rii.

Croitor_David_Artindex_01DAVID CROITOR — Note bio­gra­fi­ce:

S‑a năs­cut în Sucea­va, la 27 mar­tie 1958.
A absol­vit Facul­ta­tea de Geo­lo­gie din  cadrul Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­res­ti, în 1988.
A urmat cur­suri libe­re de pic­tu­ră și desen cu Dimi­trie Loghin, la  Sucea­va, în 1978 și cu Aurel Ani­ței, la Bucu­res­ti, în 1981.
Locu­ieș­te în Vatra Dor­nei și lucrea­ză exclu­siv ca pic­tor inde­pen­dent.
Croitor_David_Artindex_02Expo­zi­tii per­so­na­le:

Debu­tea­za in 1986, in cadrul Facul­ta­tii de  Geo­lo­gie din Bucu­res­ti.
1987–1988 — des­chi­de alte  doua  expo­zi­tii de pic­tu­ra  in cadrul ace­le­ia­si facul­tati;
1992 — expu­ne in cadrul unei expo­zi­tii per­so­na­le de pic­tu­ra, la Hore­zu — Val­cea;
1993 — expu­ne din nou la Hore­zu-Val­cea;
1999 — Orga­ni­zea­za impre­u­na cu Fun­da­tia Cul­tu­ra­la a Buco­vi­nei pri­ma expo­zi­tie per­so­na­la   la Sucea­va;
2004, 2005, 2006, 2008 — expo­zi­tii per­so­na­le de pic­tu­ra in Vatra  Dor­nei, la ”Salo­nul Alb”;
2006 — des­chi­de o expo­zi­tie per­so­na­la la Gale­ri­i­le Casa Car­tii din Iasi;
2008 — expu­ne la Iba­ne­s­ti — Mures;
2008 — expo­zi­tie per­so­na­la de pic­tu­ra la Sucea­va;
2009 — expo­zi­tie de pic­tu­ra la Sucea­va;
2009 — expo­zi­tie per­so­na­la de pic­tu­ra la  Bis­tri­ta Nasa­ud, la ArtGa­le­ria;
2009 — expo­zi­tie de pic­tu­ra la Gale­ri­i­le Casa Car­tii din Iasi;
2010 — expu­ne din nou la ”Salo­nul Alb” din Vatra Dor­nei;
2011 — orga­ni­zea­za o expo­zi­tie de pic­tu­ra la Sucea­va;
2012 — des­chi­de o expo­zi­tie per­so­na­la in Dane­mar­ca — 28 iulie — 30 august;
2013 — iunie, ver­ni­sea­za o expo­zi­tie per­so­na­la la Gale­ri­i­le UAPR Ora­dea (Gale­ria de Arte  Vizu­a­le);
2013 — august-expo­zi­tie per­so­na­la la SALONUL ALB Vatra  Dor­nei;
2013 — expu­ne in Luxem­bo­urg, in octom­brie, in cadrul  mani­fes­ta­ri­lor artis­ti­ce  orga­ni­za­te sub gene­ri­cul ”L’automne rou­main”;
2015 — febru­a­rie – expo­zi­tie per­so­na­la ”Arhi­tec­tu­ri­le sufle­tu­lui, des­chi­sa la Eli­te Art Gal­le­ry, Bucu­res­ti;
Croitor_David_Artindex_03Expo­zi­tii de  grup:

Din 2004 si pana in pre­zent, par­ti­ci­pa  la  mai  mul­te expo­zi­tii de grup orga­ni­za­te de Aso­ci­a­tia Artis­ti­lor si Scri­i­to­ri­lor din Tara Dor­ne­lor, la Vatra Dor­nei, Sucea­va si Cer­nauti.
Par­ti­ci­pa de ase­me­nea la expo­zi­tii de grup orga­ni­za­te la Vatra Dor­nei, Sucea­va, de catre Aso­ci­a­tia de arta ”Nico­lae Tonit­za ‑TAG” din Sucea­va;
In 2008, par­ti­ci­pa cu  5 lucrari la o expo­zi­tie de grup in  Bucu­res­ti;
Par­ti­ci­pa, in 2011, cu 3 lucrari la expo­zi­tia ”Cala­to­rind prin lume” , orga­ni­za­ta de Gale­ria  Eli­te Prof Art din Bucu­res­ti;
2012 — par­ti­ci­pa cu 2 lucrari la Salo­nul Natio­nal de Arta   de la  Alba Iulia
2013 — SALONUL DE IARNA, expo­zi­tie des­chi­sa  la  Gale­ri­i­le de arta Ste­fan Luchian din Boto­sani;
2014 —  par­ti­ci­pa cu 12 lucrari la expo­zi­tia ARTISTI ROMANI LA SOZOPOL, EDITIA III, des­chi­sa la Muze­ul muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, pe dura­ta lunii mar­tie.
Croitor_David_Artindex_04
Tabe­re de pic­tu­ra:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 — par­ti­ci­pa la tabe­re­le de pic­tu­ra de la Vatra Dor­nei, orga­ni­za­te de Aso­ci­a­tia de arta ”Nico­lae Tonit­za-TAG” din Sucea­va;
2009, 2011 — tabe­re­le de pic­tu­ra ”Pic­tori buco­vi­neni la Bal­cic”,  orga­ni­za­te   de Aso­ci­a­tia de arta ”Nico­lae Tonit­za-TAG” din Sucea­va;
2013- par­ti­ci­pa, impre­u­na cu alti sase artisti din tara, la taba­ra de pic­tu­ra de la Sozo­pol, Bul­ga­ria, edi­tia a –III‑a;
2013-august- Taba­ra natio­na­la de pic­tu­ra de la Albac;
2013-sep­tem­brie – Taba­ra inter­na­tio­na­la de pic­tu­ra de la Monea­sa;
2013-octom­brie — taba­ra de pic­tu­ra de la Kote­gyan, Unga­ria;
2013-oct –nov — taba­ra de pic­tu­ra in ple­in – air de la Bel­me­gyer, Unga­ria;
2014-august — taba­ra de pic­tu­ra de la Bal­cic;
2014-sep­tem­brie, taba­ra inter­na­tio­na­la de pic­tu­ra de la Chi­ril, jude­tul Sucea­va;
2014-sep­tem­brie, taba­ra de pic­tu­ra de la Sal­ci­ua, Mun­tii Apu­seni.
Croitor_David_Artindex_05

Pre­mii

2008-Pre­mi­ul pen­tru arta ofe­rit de Aso­ci­a­tia Artis­ti­lor si Scri­i­to­ri­lor din Tara Dor­ne­lor;
2008-Pre­mi­ul pen­tru pic­tu­ra al Fun­da­ti­ei cul­tu­ra­le a Buco­vi­nei;
2012-Pre­mi­ul ”Pic­to­rul Anu­lui”, ofe­rit de Con­si­li­ul Jude­tean Sucea­va.

Refe­rin­te cri­ti­ce:

Din 1992 apa­re  men­tio­nat  in pre­sa  scri­sa, in  dife­ri­te revis­te, zia­re etc. Rele­vant este     volu­mul ”Exer­ci­tii de  fide­li­ta­te”, apa­rut la Iasi in 2007, la edi­tu­ra ART XXI, autor Valen­tin Ciu­ca [pag 576–578].

In 2010 apa­re men­tio­nat in  volu­mul ”Efi­gii in fili­gran”, apa­rut la edi­tu­ra ”Musa­ti­nii”, la  pag. 83–87, autor Tibe­riu Coso­van.

De ase­me­nea, in 2011, este inclus in ”Dic­tio­na­rul ilus­trat arte­lor fru­moa­se din Mol­do­va, 1800–2010”, la pag. 161–162, apa­rut in 2011 la edi­tu­ra ART XXI, autor Valen­tin Ciu­ca.

Figu­rea­ză cu lucrări in colec­tii par­ti­cu­la­re din țară, cele mai  mul­te in  Bucu­res­ti, dar si in strai­na­ta­te: Anglia, Aus­tria, Bel­gia, Fran­ta, Ger­ma­nia, Gre­cia, Olan­da, Sue­dia, Can­a­da, SUA, Dane­mar­ca, Ita­lia, Croa­tia, Luxem­bo­urg, Sco­tia, Repu­bli­ca Mol­do­va.Croitor_David_Artindex_08Croitor_David_Artindex_09Croitor_David_Artindex_10Croitor_David_Artindex_11Croitor_David_Artindex_12Croitor_David_Artindex_13Croitor_David_Artindex_14Croitor_David_Artindex_15Croitor_David_Artindex_16Croitor_David_Artindex_17Croitor_David_Artindex_18Croitor_David_Artindex_19Croitor_David_Artindex_20Croitor_David_Artindex_21Croitor_David_Artindex_22Croitor_David_Artindex_23

Citi­ti si “David Cro­i­tor – voca­ţia pic­tu­rii, sen­ti­men­tul valo­rii”


Man­ga­lia News, 7 ianu­a­rie 2019. Sur­sa: artindex.ro. David Cro­i­tor, epi­so­dul I, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele