David Croitor — Retrospectivă artistică 2018. Galerie de tablouri superbe!

0
956

David Cro­i­tor — Retros­pec­ti­vă artis­ti­că 2018. Gale­rie de tablo­uri super­be!

   ”Mă tre­zi­sem cu gân­dul să pic­tez niș­te flori. Așa visa­sem, sau poa­te din cau­za gri­pei, nu știu. Am avut noap­tea tre­cu­tă o sui­tă de vede­nii cu pei­sa­je luxu­ri­an­te, verzi, poto­pi­te până la sufo­ca­re de tot felul de flori agă­ță­toa­re, urcă­toa­re pe tera­să și până spre vâr­ful casei.

   Cobo­ram și urcam pe lujeri cât copa­cii de groși, lujeri care se înăl­țau până din­co­lo de nori, ajun­gând cu vâr­fu­ri­le până în veci­nă­ta­tea Ceru­lui, iar când înflo­reau, flo­ri­le și peta­lele desfă­cu­te Îl gâdi­lau pe Bunul Cre­a­tor pe tal­pa picio­ru­lui. Dum­ne­zeu Însuși sim­țea mân­ga­âi­e­rea și se bucu­ra, iar când m‑a zărit prin­tre frun­ze­le boga­te, cu mâna întin­să spre poa­le­le hai­nei Lui, mi‑a zâm­bit dul­ce și m‑a prins în palma‑I cât Uni­ver­sul.

   Nu mai avem fri­că de căde­re, pen­tru că nu mai aveam de unde și unde cădea, maă aflam în cen­trul, în punc­tul zero al for­ței de atrac­ție al Iubi­rii, iar for­ța Iubi­rii e mai tare decât ori­ce for­mă de gra­vi­ta­ție. De ace­ea, când dra­gos­tea lui Dum­ne­zeu mă atra­ge către El, nu mai pot cădea, nu mai exis­tă nicio for­ță care să mă scoa­tă din ini­ma Lui și să mă arun­ce cine știe pe ce orbi­tă.

   Deci, așa am visat, că ajun­se­sem lân­gă Dum­ne­zeu, la kilo­me­trul zero al Dra­gos­tei abso­lu­te și eram în cul­mea feri­ci­rii. Și sunt și acum, deși m‑am tre­zit, am gri­pă, iar afa­ră nin­ge, poto­pind zări­le. Din ceruri, necon­te­nit zăpa­da se cer­ne, tim­pul se scur­ge, vea­cul se topeș­te și ochii lui Dum­ne­zeu încă plâng pen­tru oameni, pen­tru că‑i vrea lân­gă ini­ma lui.

   O, dacă m‑aș putea opri o cli­pă, ca să pot pri­ce­pe tre­ce­rea ire­ver­si­bi­lă și, mai ales, dacă m‑aș putea vedea cât de mic sunt, atunci, da chiar atunci, cât de mare aș putea creș­te în ochii Celui care mă iubeș­te pes­te înțe­le­ge­rea mea! Și par­că numai pe mine mă iubeș­te? Ne iubeș­te pe toți.

   Ce bine ar fi dacă ne-am lepă­da de noi înși­ne și ne-am lăsa iubiți! Între mine și Iubi­rea divi­nă stă un zid, iar acel zid sunt chiar eu. Un zid atât de greu de dărâ­mat. Dar nu impo­si­bil. Măcar o fereas­tră dacă aș putea săpa în acest zid, și atunci cum s‑ar mai revar­sa Lumi­na înlă­un­trul meu, de mi-ar pătrun­de până la suflet, învăluindu‑l și mântuindu‑l pe veci!” 

Cele­lal­te epi­soa­de din seri­a­lul dedi­cat pic­to­ru­lui David Cro­i­tor pot fi vizio­na­te aici.

Pagi­na sa de Face­bo­ok, aici: facebook.com/croitor.david


Man­ga­lia News, 13.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply