Cum a ajuns Mangalia orașul cu cele mai mari taxe și impozite din România? OPINII

0
1872

O între­ba­re pen­tru con­si­li­e­rii locali si pen­tru pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Mangalia:

Cum a ajuns Man­ga­lia ora­șul cu cele mai mari taxe și impo­zi­te din Româ­nia? Care sunt cri­te­ri­i­le si con­si­de­ren­te­le care au con­dus la o situ­a­ție uni­că și dez­as­tru­oa­să pen­tru contribuabili?

Va pre­zen­tam mai jos o situ­a­tie com­pa­ra­ti­va a taxe­lor si impo­zi­te­lor pen­tru tere­nu­ri­le din intra­vi­lan dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce in anul 2019 pen­tru prin­ci­pa­le­le muni­ci­pii rese­din­ta de judet din Roma­nia si pen­tru muni­ci­pi­ul Mangalia. 

Va pro­vo­cam sa gasi­ti si sa publi­cati un sin­gur muni­ci­piu de rang II din Roma­nia cu impo­zi­te mai mari ca la Mangalia. 

Aten­tie! In zone­le de impo­zi­ta­re C si D, unde locu­iesc majo­ri­ta­tea ceta­te­ni­lor, taxe­le sunt mai mult decat dub­le față de alte localități!

Date­le res­pec­ti­ve sunt infor­ma­tii publi­ce din medi­ul onli­ne (hota­ra­rii de con­si­liu local pri­vind taxe­le si impo­zi­te­le pe anul 2019 si/sau pro­iec­te de hota­rari care s‑au aflat in dez­ba­te­re publi­ca), cen­tra­li­za­te de repre­zen­tan­tul soci­e­ta­tii noas­tre si ne asu­mam ras­pun­de­rea pen­tru date­le transmise.

Inten­tia noas­tra a fost sa colec­tam date­le de la toa­te muni­ci­pi­i­le de rang 1  din tara — 11 la numar si de rang 2  — 87 in total, dar din paca­te nu am reu­sit sa iden­ti­fi­cam date pen­tru toa­te loca­li­ta­ti­le (pana in acest moment).

Veri­di­ci­ta­te date­lor poa­te fi con­tro­la­ta prin acce­sa­rea pro­iec­te­lor sau hota­ra­ri­lor de con­si­lii loca­le dupa ter­me­nii de cau­ta­re “loca­li­ta­te HCL taxe si impo­zi­te 2019” sau dupa cri­te­rii similare.

Din nefe­ri­ci­re pen­tru ceta­te­nii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, taxe­le si impo­zi­te­le pe tere­nu­ri­le din intra­vi­lan (si nu numai), au cres­cut in mod con­stant si total nejus­ti­fi­cat, ince­pand cu anul 2016, astfel:

- pen­tru zona A, de la 7553 lei/ha in 2016, la 8500 lei/ha in 2017 si la 10000 lei/ha in 2019, cres­te­re de 32,3%;

- pen­tru zona B, de la 5269 lei/ha in 2016, la 6500 lei/ha in 2017 si la 8000 lei/ha in 2019, cres­te­re de 51,83%;

- pen­tru zona C, de la 3335 lei/ha in 2016, la 4500 lei/ha in 2017 si la 6000 lei/ha in 2019, cres­te­re de 79,91%;

pen­tru zona D, de la 1763 lei/ha in 2016, la 2500 lei/ha in 2017 si la 3500 lei/ha in 2019, cres­te­re de 98,52%.

De ce o cres­te­re dife­ren­ti­a­ta asa de mult (intre 32% si 100%), in func­tie de zona?

De ce zone­le mai sara­ce (zona C si zona D) “bene­fi­ci­a­za” de o cres­te­re mai mare? 

Cre­dem ca nici auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ti­va nu poa­te jus­ti­fi­ca aceas­ta ati­tu­di­ne, sau cel puțin, prin docu­men­ta­tia care a stat la baza ela­bo­ra­rii pro­iec­tu­lui de hota­ra­re de con­si­li­ul local pri­vind taxe­le si impo­zi­te­le pe anul 2019, nu se aduc niciun fel de argu­men­te in sen­sul moti­va­rii aces­tei decizii.

O cres­te­re a taxe­lor si impo­zi­te­lor de doua ori (vezi zona D), intr-un inter­val de 3 ani de zile nu este nici jus­ti­fi­ca­bi­la, nici lega­la. Auto­ri­ta­tea admi­nis­tra­ti­va loca­la, pro­ce­dand la modul des­cris mai sus, incal­ca mul­te din prin­ci­pi­i­le care stau la baza adop­ta­rii taxe­lor si impo­zi­te­lor (pre­dic­ti­bi­li­ta­te, echi­ta­te etc…). 

In opi­nia noas­tra, o ase­me­nea supra­ta­xa­re este si cau­za prin­ci­pa­la a gra­du­lui sca­zut de colec­ta­re a taxe­lor si impo­zi­te­lor loca­le. (J.L).


Man­ga­lia News, 22 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply