CRONICA SERII – ȘEF NOU LA ANAF. MIHAELA TRICULESCU, ÎN LOCUL LUI IONUȚ MIȘA

  0
  244

  CRONICA SERII – ȘEF NOU LA ANAF. MIHAELA TRICULESCU, ÎN LOCUL LUI IONUȚ MIȘA.

  1. Ionuț Mișa a fost revo­cat de la con­du­ce­rea Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF). Mișa con­du­cea ANAF din luna Mar­tie, după ce ante­ri­or a fost minis­tru de Finan­țe. Revo­ca­rea a fost argu­men­ta­tă de minis­trul Finan­țe­lor, Eugen Teo­do­ro­vici, prin fap­tul că 2019 este un an cu foar­te mul­te pro­vo­cări, iar Fis­cul tre­bu­ie să își schim­be radi­cal men­ta­li­ta­tea, prin­tr-un tra­ta­ment corect față de con­tri­bu­a­bili, dar și să efi­cien­ti­ze­ze colec­ta­rea, în spe­cial a TVAMiha­e­la Tri­cu­les­cu, lichi­da­tor judi­ci­ar spe­cia­list în insol­ven­ță, fost direc­tor adjunct în Cen­trul Regio­nal pen­tru For­ma­rea Pro­fe­sio­na­lă a Adul­ți­lor Dolj, a fost numi­tă în locul lui Mișa la șefia ANAF. (Profit.ro)

  2. Indi­ce­le Robor la 3 luni a scă­zut la 2,99%, cel mai mic nivel din ulti­me­le şase luni şi jumă­ta­te (News.ro), iar rezer­ve­le valu­ta­re ale BNR au urcat în Decem­brie cu 1,64%, la 33,065 mili­ar­de de euro, com­pa­ra­tiv cu nive­lul con­sem­nat la fina­lul lunii Noiem­brie. Rezer­va de aur s‑a men­ți­nut la 103,7 tone, eva­lu­a­te la 3,735 mili­ar­de de euro (Profit.ro).

  3. Chi­na a reu­şit, pen­tru pri­ma dată în isto­rie, ase­le­ni­za­rea pe par­tea ascun­să a Lunii. Admi­nis­tra­ţia Spa­ţi­a­lă Naţio­na­lă din Chi­na a trans­mis că son­da Chang’e 4 a ase­le­ni­zat în aceas­tă dimi­nea­ță, la ora Chi­nei 10.26, în zona pre­vă­zu­tă, bazi­nul Aitken, la polul Sud al sate­li­tu­lui natu­ral al Pămân­tu­lui. (News.ro)

  4. Con­form unui stu­diu publi­cat recent, pen­tru a‑și dez­ac­ti­va con­tul de Face­bo­ok, pen­tru o peri­oa­dă de un an, unii uti­li­za­tori au cerut, în cadrul unor lici­ta­ții, $1000. În acest moment, împăr­țind valoa­rea pe bur­să a com­pa­niei la cei 2,2 mili­ar­de de uti­li­za­tori, am putea spu­ne că un user este eva­lu­at la $175. (ArsTe­ch­ni­ca)

  5. Numă­rul apli­ca­ți­i­lor chi­ne­ze în top 100 Goo­gle Play din India a cres­cut de la 17, cât era în Decem­brie 2017, la 44, luna tre­cu­tă. 5 apli­ca­ții pro­du­se de chi­nezi se află în top 10, în timp ce acum un an erau doar două. (Link)

  6. Vol­k­swa­gen a făcut “wri­te off” unei inves­ti­ții de $300 mili­oa­ne în com­pa­nia isra­e­li­a­nă de ride sha­ring, Gett. Gru­pul ger­man, care a inves­tit în Gett, în 2016, la o eva­lu­a­re de $2 mili­ar­de, își ajus­ta­se deja valoa­rea inves­ti­ți­ei, în con­ta­bi­li­ta­te, la $16 mili­oa­ne. Gett nu a reu­șit să câști­ge cota de pia­ță împo­tri­va com­pe­ti­to­ri­lor Ubet, Lyft sau Didi. (Link)

  7. Ave­rea lui Jeff Bez­os, CEO-ul Ama­zon, a cres­cut anul tre­cut cu $24 mili­ar­de, până la 123 mili­ar­de, în timp ce ave­rea lui Mark Zuc­ker­berg, CEO-ul Face­bo­ok, a scă­zut cu aproa­pe $20 mili­ar­de. Alte evo­lu­ții ale ave­ri­lor le găsiți pe Blo­om­berg.

  8. Cel puțin 20 de apli­ca­ții popu­la­re pen­tru Andro­id, prin­tre care Skys­can­ner, Tri­pA­d­vi­sor și MyFi­t­ne­ss­Pal, trans­mit date­le uti­li­za­to­ri­lor către Face­bo­ok fără apro­ba­rea aces­to­ra, ceea ce ar putea încăl­ca regu­la­men­tul GDPR. (FT)

  9. Popu­la­ția Chi­nei a scă­zut anul tre­cut pen­tru pri­ma oară în ulti­mii cel puțin 70 de ani, potri­vit exper­ți­lor, în ciu­da aban­do­nă­rii poli­ti­cii copi­lu­lui unic. Cifre­le ofi­ci­a­le vor fi anun­ța­te în aceas­tă lună, dar spe­cia­lis­tul Yi Fuxian, cer­ce­tă­tor la Uni­ver­si­ta­tea Wiscon­sin-Madi­son, esti­mea­ză că popu­la­ția Chi­nei a scă­zut anul tre­cut cu 1,27 mili­oa­ne de per­soa­ne. Este pen­tru pri­ma oară isto­ria Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze, fon­da­tă în 1949, când popu­la­ția sca­de. (Hot­news)

  10. Un bri­ta­nic care se pre­gă­tea să zbo­a­re în Polo­nia, unde se întâl­nea pen­tru pri­ma oară cu o feme­ie pe care a cunoscut‑o onli­ne, a sunat la Minis­te­rul de Exter­ne Bri­ta­nic pen­tru a între­ba dacă sunt vam­piri în țara res­pec­ti­vă, dupa ce par­te­ne­ra lui l‑a între­bat ce gru­pa de sân­ge are. (BBC)

  Cifra serii: 635 mili­oa­ne de kg de brân­ze­turi se afla în depo­zi­te­le din Sta­te­le Uni­te, cea mai mare can­ti­ta­te înre­gis­tra­tă în ulti­ma sută de ani. Pre­țul brân­zii che­d­dar a scă­zut cu 25%, com­pa­ra­tiv cu 2014. (WSJ)

  Sti­rea 2Performant Influ­en­cer Mar­ke­ting: Tyler Ble­vins, aka Nin­ja, 27 de ani, unul din­tre cei mai buni jucă­tori de For­t­ni­te, a câști­gat anul tre­cut $10 mili­oa­ne din care ~ 70% au fost gene­rați de mate­ri­a­le­le video urca­te pe You­Tu­be și Twit­ch. Ble­vins deți­ne și un record al numă­ru­lui simul­tani de uti­li­za­tori care s‑au uitat la un stream de-al lui, 628.000. (CNN)

  Mai mul­te Știri, pe cronica.ro, 3 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele