CRONICA SERIIEURO A ATINS ASTĂZI UN NIVEL RECORD IN RAPORT CU LEUL

0
225

CRONICA SERII

1. Înda­to­ra­rea sta­tu­lui, cal­cu­la­tă ca pro­cen­taj din PIB, a cres­cut de cir­ca două ori și jumă­ta­te în ulti­mii 10 ani și se situ­ea­ză, con­form celor mai recen­te date ale Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor, la 35% din PIB, cel mai redus nivel de după 2011. Dacă din aceas­ta este scă­zu­tă suma păs­tra­tă în rezer­vă de valu­tă de Minis­te­rul Finan­țe­lor, sta­tul ajun­ge la un grad de înda­to­ra­re netă de cir­ca 32% din PIB. Comen­ta­riu Cro­nic: Dacă ne rapor­tăm la popu­la­ție, dato­ria per capi­ta a Româ­ni­ei este de apro­xi­ma­tiv $3.905. Com­pa­ra­tiv, Japo­nia are o dato­rie de $90.345 per capi­ta, Irlan­da – $62.687, Sta­te­le Uni­te – $61.539, Gre­cia – $49.630. (Profit.ro)

2. Defi­ci­tul comer­ci­al al Româ­ni­ei a cres­cut cu 18,2% în pri­me­le 11 luni ale anu­lui tre­cut, față de ace­eași peri­oa­dă a anu­lui 2017, până la 13,4 mili­ar­de euro, con­form date­lor publi­ca­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sta­tis­ti­că. (Profit.ro)

3. Ban­ca Mondi­a­lă a înră­u­tă­țit esti­mă­ri­le pri­vind evo­lu­ția eco­no­mi­că a Româ­ni­ei în 2019 și în 2020. Eco­no­mia Româ­ni­ei va înre­gis­tra un avans de 3,5% în 2019 și de 3,1% în 2020, în scă­de­re cu un punct pro­cen­tu­al față de prog­no­za din iunie 2018, con­form rapor­tu­lui semia­nu­al “Glo­bal Eco­no­mic Pros­pects”. (Profit.ro)

4. Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a res­pins pen­tru a doua oară pro­pu­ne­rea minis­tru­lui Jus­ti­ți­ei, Tudo­rel Toa­der, de numi­re a pro­cu­ro­ru­lui Adi­na Flo­rea la con­du­ce­rea Direc­ți­ei Națio­na­le Anti­co­rup­ție. Moti­vul invo­cat de șeful sta­tu­lui este că docu­men­ta­ția nu con­ți­ne dova­da că Adi­na Flo­rea nu a cola­bo­rat cu Secu­ri­ta­tea. (Hot­news)

5. Euro a ajuns astăzi la 4,6722 lei/euro, cea mai sla­bă cota­ție a leu­lui în raport cu mone­da euro­pea­nă. Indi­ce­le Robor la 3 luni a cobo­rât la 2,90%, cel mai mic nivel din ulti­me­le şap­te luni.

6. Două des­pre șomaj: 1. Rata medie a şoma­ju­lui în zona euro a scă­zut la 7,9% în Noiem­brie 2018, cel mai mic nivel din ulti­mii 10 ani, potri­vit date­lor publi­ca­te de Euros­tat (News.ro). 2. În Româ­nia, rata şoma­ju­lui în for­mă ajus­ta­tă sezo­ni­er a scă­zut în Noiem­brie 2018 la 3,9%. (News.ro)

7. Simo­na Halep, locul I WTA, a fost învin­să azi dimi­nea­ță cu sco­rul de 6–4, 6–4, de aus­tra­li­an­ca Ash­lei­gh Bar­ty, locul 15 WTA, în turul al doi­lea al Syd­ney Inter­națio­nal, tur­neu de cate­go­rie Pre­mi­er. Halep a fost accep­ta­tă direct în aceas­tă fază a com­pe­ti­ţi­ei, dis­pu­tând pri­mul meci după o pau­ză de pes­te trei luni, cau­za­tă de o acci­den­ta­re.

8. Depar­ta­men­tul de Stat al Sta­te­lor Uni­te a anga­jat com­pa­nia Transi­ris, con­du­să de roma­nul Sil­vian Cen­țiu pen­tru a crea stra­te­gia de ima­gi­ne a Sta­te­lor Uni­te în lume. Transi­ris are mai mult de jumă­ta­te din per­so­nal în Româ­nia. (Profit.ro)

9. Ara­bia Sau­di­tă a anun­țat că un audit inde­pen­dent a cer­ti­fi­cat fap­tul că rezer­ve­le sale de petrol și gaze natu­ra­le sunt mai mari decât se esti­ma­se ini­țial. Ast­fel sau­di­ții au 266.1 mili­ar­de barili de petrol, față de 264 mili­ar­de barili, și 324.4 tri­li­oa­ne de metri cubi de gaz, față de 307.2 tri­li­oa­ne metri cubi de gaze. (Link)

10. Gonen Segev, fost minis­trul al Ener­gi­ei în guver­nul isra­e­li­an, între 1995 și 1996, a recu­nos­cut că a spi­o­nat pen­tru Iran pen­tru a bene­fi­cia de o sen­tin­ță la 11 ani de închi­soa­re. (AlJa­ze­e­ra)

Numa­rul serii: 13.680 de km este dis­tan­ța din­tre Noua Gui­nee și Fran­ța, iar Poș­ta Rega­lă Bri­ta­ni­că a fost nevo­ită să retra­gă desig­nul unui tim­bru come­mo­ra­tiv care mar­ca ani­ver­sa­rea a 75 de ani de la Debar­ca­rea Ali­a­ți­lor din Nor­ma­dia, D‑Day, după ce s‑a des­co­pe­rit că folo­si­se o ima­gi­ne cu debar­ca­rea tru­pe­lor ame­ri­ca­ne în Noua Gui­nee. (BBC)

Foto­gra­fia serii – Plopi înghe­țați în deșer­tul Tak­la­ma­kan, Xin­ji­ang, Chi­na, Du Zongjun/Costfoto/Barcroft Ima­ges:

Mai mult, pe cronica.ro, 09.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele