CRONICA DIMINEȚII – PREȘEDINTELE TRUMP A FOST ÎNTREBAT ÎN DIRECT DACĂ LUCREAZĂ PENTRU RUSIA

0
311

CRONICA DIMINEȚII – PREȘEDINTELE TRUMP A FOST ÎNTREBAT ÎN DIRECT DACĂ LUCREAZĂ PENTRU RUSIA.

1. Scur­te: Pre­șe­din­te­le Trump a fost între­bat, în direct, la Fox­News, dacă lucrea­ză pen­tru Rusia; a înce­put Aus­tra­li­an Open și Sora­na Cîr­stea a fost eli­mi­na­tă în turul 1; a fost găsi­tă cutia nea­gră care a înre­gis­trat voci­le din cabi­na avio­nu­lui pră­bu­șit în Octom­brie, în Indo­ne­zia; astăzi reîn­ce­pe școa­la; Hous­ton este al doi­lea aero­port care își închi­de un ter­mi­nal din cau­za lip­sei anga­ja­ți­lor care asi­gu­ră ser­vi­ci­i­le de secu­ri­ta­te, iar guver­nul ame­ri­can va intra în ziua 24 de închi­de­re parțială.

2. Uniu­nea Euro­pea­nă se pre­gă­teș­te să amâ­ne ieși­rea Marii Bri­ta­nii până în Iulie, pre­lun­gind ter­me­nul care expi­ră la 29 Mar­tie. Mâi­ne Par­la­men­tul bri­ta­nic va vota acor­dul cabi­ne­tu­lui May pen­tru Bre­xit, esti­mă­ri­le fiind că aces­ta va fi res­pins. (The­Gu­ar­dian)

3. Par­ti­dul de extre­mă dreap­tă, Alter­na­ti­vă pen­tru Ger­ma­nia, a decis să sus­ți­nă o cam­pa­nie de ieși­re a Ger­ma­nie din Uniu­nea Euro­pea­nă dacă blo­cul comu­ni­tar nu accep­tă să se refor­meze. Este pen­tru pri­ma oară când un par­tid ger­man are o ast­fel de ini­ția­ti­vă. (The­Gu­ar­dian)

4. Pre­șe­din­te­le Trump a aver­ti­zat Tur­cia să nu ata­ce for­țe­le kur­de din Siria, după retra­ge­rea tru­pe­lor ame­ri­ca­ne, ame­nin­țând că‑i va “devas­ta” cu sanc­țiuni eco­no­mi­ce. (Blo­om­berg)

5. Inves­ti­ți­i­le direc­te chi­ne­ze în Euro­pa și Ame­ri­ca de Nord au scă­zut anul tre­cut cu 73%. (CNBC)

6. Donald Trump l‑a ata­cat pe Jeff Bez­os, numindu‑l Jeff Bozo, decla­rând că spe­ra ca Washin­gton Post, deți­nut de CEO-ul Ama­zon, să fie pre­lu­at în curând cine­va mai bun și mai res­pon­sa­bil. Ata­cul vine după ce WaPo a scris des­pre lip­sa transcri­e­ri­lor de la dis­cu­ți­i­le din­tre Trump și Putin, pre­cum și că pre­șe­din­te­le Trump i‑a luat notițe­le transla­to­ru­lui după cel puțin una din întâl­niri. (Link)

7. Chi­na a anun­țat că balan­ța comer­ci­a­lă a avut anul tre­cut un sur­plus de $351,76 mili­ar­de, cel mai redus nivel din 2013 , deși expor­tu­ri­le au atins un nivel record, in ciu­da tari­fe­lor supli­men­ta­re impu­se de SUA. (CNBC)

8. HBO a anun­țat că ulti­mul sezon din Games of Thro­nes va înce­pe în 14 Apri­lie. (ArsTe­ch­ni­ca)

9. O foto­gra­fie cu un ou a deve­nit cea mai popu­la­ră de pe Insta­gram, cu aproa­pe 21 mili­oa­ne de like-uri la momen­tul în care am scris acest mate­ri­al. (Link)

10. Ști­rea pozi­ti­vă din 2018: Ame­ri­ca­nii reîn­cep să aibă încre­de­re în pre­să, 2018 fiind al doi­lea an con­se­cu­tiv în care pro­cen­tul creș­te. (Link)

Foto­gra­fia dimi­ne­tii – cea mai popu­la­ra foto pe Instagram:

Mai mult în cronica.ro, 14.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply