CRONICA DIMINEȚII – CREȘTERI MARI PE BURSA AMERICANĂ ȘI PE CEA DE LA BUCUREȘTI

  0
  285

  CRONICA DIMINEȚII – CREȘTERI MARI PE BURSA AMERICANĂ ȘI PE CEA DE LA BUCUREȘTI

  1. Bur­sa ame­ri­ca­nă a închis în creș­te­re puter­ni­că săp­tămâ­na, toți cei trei indici având plu­suri de pes­te 3% (WSJ). Și Bur­sa de la Bucu­rești a cres­cut, pri­me­le două sesiuni de tranzac­țio­na­re din 2019 fiind pozi­ti­ve, cu o creș­te­re de 4% (Profit.ro)

  2. Nomi­na­li­za­rea lui Adri­an Zuc­ker­man pen­tru pos­tul de amba­sa­dor al SUA în Româ­nia a fost retur­na­tă, din raţiuni pro­ce­du­ra­le, preşe­din­te­lui Don­ad Trump, de către Comi­te­tul pen­tru Rela­ţii Exter­ne al Sena­tu­lui ame­ri­can. Potri­vit pre­ve­de­rii invo­ca­te, nomi­na­li­ză­ri­le care nu au fost nici con­fir­ma­te, nici res­pin­se în sesiu­nea în care au fost îna­in­ta­te nu pot fi dis­cu­ta­te într‑o altă sesiu­ne decât dacă sunt retrans­mi­se de către preşe­din­te. (News.ro)

  3. Cel mai per­for­mant robot folo­sit în chi­rur­gia spi­na­lă şi neu­ro­chi­rur­gie a intrat în dota­rea Spi­ta­lu­lui de Neu­ro­chi­rur­gie Prof. dr. Nico­lae Oblu din Iaşi, valoa­rea aces­tu­ia fiind de 1,2 mili­oa­ne de euro. Potri­vit mana­ge­ru­lui spi­ta­lu­lui, medi­cul Lucian Eva, înce­pând de ieri uni­ta­tea medi­ca­lă este sin­gu­ra din ţară care deţi­ne o ast­fel de teh­no­lo­gie de ulti­mă gene­ra­ţie. Robo­tul are două com­po­nen­te, una din­tre aces­tea fiind un braţ care se ata­şea­ză în sala de ope­ra­ţie şi o con­so­lă de coman­dă, iar ope­ra­ți­i­le se fac vir­tu­al. (Digi24)

  4. Star­tup­Ca­fe a făcut o sele­cţie de 10 star­tup-uri româ­neşti care au expe­rienţa în pia­ţă sau abia s‑au lan­sat, dar care au atras atenţia în 2018 şi meri­tă urmă­ri­te în acest an. (Link)

  5. Un dosar penal în rem (se urmă­reș­te fap­ta, nu per­soa­ne­le) a fost des­chis de par­che­tul ICCJ după ce în spa­ţi­ul public au apă­rut înre­gis­trări ale unor dis­cu­ţii de la DNA Ora­dea, în care pro­cu­ro­rii ar fi vor­bit des­pre “lini­ş­ti­rea” unor jude­că­tori. Avo­ca­tul Răzvan Doșea­nu a făcut publi­că o înre­gis­tra­re de la o şedinţă DNA Ora­dea, din ianu­a­rie 2018, pri­mi­tă de la o sur­să ano­ni­mă. “Dacă e rea­lă, apar deta­lii incre­di­bi­le des­pre com­ple­te­le favo­ra­bi­le DNA Ora­dea şi cele nefa­vo­ra­bi­le, des­pre acţiuni de inti­mi­da­re a jude­că­to­ri­lor prin tri­mi­te­rea a 2 jude­că­tori în jude­ca­tă. Dacă nu e auten­ti­că, tre­bu­ie să vedem ce spe­cia­list a putut folo­si voci­le a 5 pro­cu­rori. Cine e auto­rul înre­gis­tră­rii şi care e sco­pul aces­te­ia rămâ­ne de sta­bi­lit”, a scris avo­ca­tul pe Face­bo­ok. (News.ro)

  6. Șeful comi­si­ei fis­ca­le al pri­mă­ri­ei din Chi­ca­go și‑a dat demi­sia după ce a fost acu­zat de corup­ție. El ar fi făcut pre­siuni asu­pra mana­ge­ri­lor unui lanț de res­ta­u­ran­te fast food pen­tru a achi­zi­țio­na ser­vi­cii con­ta­bi­le de la fir­ma sa. (AP)

  7. Doar două com­pa­nii aerie­ne din Euro­pa, Air Bal­tic din Leto­nia și olan­de­zii de la KLM, au intrat în top 10 cele mai punc­tu­a­le din lume. Leto­nii sunt pe pozi­ția a doua, iar KLM pe 10, într-un top con­dus de o com­pa­nie aeri­a­nă din Pana­ma. Ame­ri­ca Cen­tra­lă și de Sud și Asia au câte trei repre­zen­tan­te în top, iar Sta­te­le Uni­te și Aus­tra­lia câte una. (Blo­om­berg)

  8. Pro­cu­ro­rii din Los Ange­les au tri­mis în jude­ca­tă cele două com­pa­nii care ope­rea­ză apli­ca­ția “The Wea­ther Chan­nel” și pe deți­nă­to­rul ei, IBM, deo­a­re­ce au vân­dut date­le per­so­na­le ale uti­li­za­to­ri­lor în sco­pul tar­ge­tă­rii cu publi­ci­ta­te. Ei cer opri­rea aces­tor prac­tici și com­pen­sa­ții de $2500 pen­tru fie­ca­re vân­za­re. Deci­zia, daca va fi favo­ra­bi­la, se va apli­ca doar pen­tru uti­li­za­to­rii din Cali­for­nia. The Wea­ther Chan­nel se pro­mo­vea­ză ca fiind cea mai down­loa­da­tă apli­ca­ție pen­tru sta­rea vre­mii, cu 45 de mili­oa­ne de uti­li­za­tori lunari. (AP)

  9. La CES Las Vegas, eve­ni­men­tul de teh­no­lo­gie care va înce­pe zile­le aces­tea, va fi pre­zen­ta­tă o toa­le­tă inte­li­gen­tă care are func­ție per­so­na­li­za­tă de cură­ța­re și usca­re, sca­un încă­l­zit, boxe inte­gra­te și un sis­tem ambien­tal de lumini. Totul va putea fi con­tro­lat printr‑o apli­ca­ție și prin comenzi voca­le inte­gra­te în sis­te­mul Ale­xa, dezvol­tat de Ama­zon. (Geek)

  10. Ști­rea pozi­ti­vă din 2018: o cafe­nea ope­ra­tă doar de roboți a fost des­chi­să la Tokio, de test, pen­tru două săp­tămâni. Robo­ții erau toți operați/controlați de per­soa­ne para­li­za­te. (Link)

  Foto­gra­fia dimi­ne­ții: cio­cul unei lebe­de a înghe­țat în Bozhou, Xin­ji­ang, Chi­na, după ce tem­pe­ra­tu­ra a scă­zut la minus 20 gra­de Cel­si­us. Cost­fo­to / Bar­croft Media, via Get­ty:

  Mai mult, în CRONICA.RO, 5 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele