CRONICA DIMINEȚII – AMAZON A DEVENIT CEA MAI VALOROASĂ COMPANIE A LUMII

0
193

CRONICA DIMINEȚII – AMAZON A DEVENIT CEA MAI VALOROASĂ COMPANIE A LUMII

1. Con­form Coper­ni­cus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce, pro­gram finan­tat de UE Ear­th, anul 2018 a fost al patru­lea cel mai cald an al Pla­ne­tei din ulti­mii 138 de ani, de când au înce­put măsu­ră­to­ri­le ofi­ci­a­le. Tem­pe­ra­tu­ra a fost cu 0,4 gra­de Cel­si­us mai mare decât media ani­lor 19981–2010. Ulti­mii 4 ani au fost cei mai calzi ani ai Pămân­tu­lui, 2016 fiind anul record. (Link)

2. Lide­rul nord core­ean, Kim Jong-un, a ajuns la Bei­jing, într‑o vizi­tă sur­pri­ză, la invi­ta­ția pre­șe­din­te­lui chi­nez Hi Jian­ping. Este a patra vizi­tă pe care Jong-un o face în Chi­na, în ulti­mul an, și vine într‑o peri­oa­dă în care media a rela­tat des­pre nego­ci­e­ri­le pen­tru o a doua întâl­ni­re cu pre­șe­din­te­le Trump, după cea de anul tre­cut. (BBC)

3. Ama­zon a deve­nit cea mai valo­roa­să com­pa­nie din lume, după capi­ta­li­za­rea pe bur­să, depă­șind Micro­soft. Com­pa­nia con­du­să de Jeff Bez­os este eva­lu­a­tă la $797 mili­ar­de, în timp ce gigan­tul softwa­re din Seat­tle are o eva­lu­a­re de $784 mili­ar­de. Ambe­le sunt depar­te de vâr­ful înre­gis­trat de Apple în Octom­brie, $1100+ mili­ar­de. (AP)

4. Com­pa­nia ame­ri­ca­nă DXC Tech­no­lo­gy, cel mai mare fur­ni­zor inde­pen­dent de solu­ții IT end-to-end, a ajuns la un acord de cum­pă­ra­re a dezvol­ta­to­ru­lui de soft Luxoft, des­prins în 2013 din gru­pul rus IBS, pen­tru $2 mili­ar­de. Luxoft are apro­xi­ma­tiv 1700 de anga­jați în biro­ul din Româ­nia. (Pro­fit)

5. Ata­cul sonic acu­zat de diplo­ma­ții ame­ri­cani din Cuba, în Noiem­brie 2016, ar putea fi de fapt sune­te pro­du­se de o spe­cie de gre­ie­re afla­tă în peri­oa­da de împe­re­che­re con­form a doi cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea Cali­for­nia și de la Uni­ver­si­ta­tea Lin­coln din Anglia. (NYTi­mes)

6. Cine a cum­pă­rat acțiuni la Ban­ca Transil­va­nia sau OMV Petrom când bur­sa a scă­zut, după anun­țul minis­tru­lui de Finan­țe pri­vind noi­le taxe impu­se, are un câștig de două cifre. Acțiu­ni­le celor două com­pa­nii nu au recu­pe­rat încă toa­tă scă­de­rea din ace­le zile dar au cres­cut cu minim 10% de la acel moment. (Eco­no­mi­ca)

7. SoftBank a renun­țat la pla­nul de a inves­ti $16 mili­ar­de în rețea­ua de hub-uri WeWork în urma tur­bu­len­te­lor de pe pie­țe și a opo­zi­ți­ei din par­tea inves­ti­to­ri­lor săi. Japo­ne­zii vor inves­ti totuși $2 mili­ar­de, la o eva­lu­a­re de $36 mili­ar­de, iar jumă­ta­te din sumă va fi casho­ut, pen­tru a cum­pă­ra acțiuni de la actu­a­lii acțio­nari WeWork. (WSJ)

8. Coin­ba­se, exchan­ge-ul de cryp­to­mo­ne­de, a anun­țat că a oprit ori­ce fel de tranzac­ție cu Ethe­re­um Cla­s­sic, inclu­siv retra­ge­ri­le și depu­ne­ri­le, după un atac asu­pra aces­te­ia. (Link)

9. Un scri­i­tor popu­lar fran­cez, pre­zen­ta­tor de tele­vi­ziu­ne, a declan­șat un val de pro­tes­te după ce a decla­rat, într-un inter­viu pen­tru Marie Clai­re, că feme­i­le pes­te 50 de ani nu exis­tă pen­tru el, fiind prea în vâr­stă. Yann Moix a decla­rat că pre­fe­ră cor­pul feme­i­lor de 50 de ani, în spe­cial al celor din Asia, japo­ne­ze, core­e­ne sau chi­ne­ze. În repli­că, Colom­be Sch­ne­ck, o jur­na­lis­tă și scri­i­toa­re care are 52 de ani, a publi­cat pe Insta­gram o foto­gra­fie cu fun­dul său nud: “Uite, așa ara­tă un fund de feme­ie la 52 de ani, imbe­ci­lu­le, nu știi ce pierzi, tu și cre­ie­rul tău mic și bur­tos”. Moix are 50 de ani. (The­Gu­ar­dian)

10. Ști­rea pozi­ti­vă din 2018: 97 de țări din 167, adi­că 58%, sunt Demo­cra­ții, un record pen­tru peri­oa­da de după cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al. (Link).

Mai mul­te infor­ma­ții, pe cronica.ro, 08.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele