CONSILIUL CETĂȚENESC AD-HOC: Potențiali viitori candidați la Primăria Mangalia. FORUM DE DISCUȚII

0
362

CONSILIUL CETĂȚENESC AD-HOC:

Poten­ți­ali vii­tori can­di­dați la Pri­mă­ria Man­ga­lia. FORUM DE DISCUȚII.

   Sub acest gene­ric, astăzi, la mai bine de doi ani de la ale­ge­ri­le loca­le din iunie 2016, lan­săm un FORUM DE DISCUȚII, în vede­rea vii­toa­re­lor ale­geri loca­le din anul 2020. 

   Ar fi fost nor­mal ca cei aleși să con­du­că des­ti­ne­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, oraș euro­pean cu șase sta­țiuni de inte­res națio­nal, să pre­zin­te, con­form legii, Rapoar­te anu­a­le de acti­vi­ta­te. Doar câți­va și-au făcut publi­ce acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te în cali­ta­te de con­si­li­eri muni­ci­pali.

   Până acum, cei mai pre­zenți con­si­li­eri locali, pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re și prin­tre cetă­țeni, sunt: Mena­bit Ozghiun, Leo­nard Tăna­se, Nico­lae Moro­ia­nu și Dra­goș Bociog. 

   Dacă exis­tau rapoar­te­le de acti­vi­ta­te ale tutu­ror con­si­li­e­ri­lor locali, vice­pri­ma­ru­lui și pri­ma­ru­lui, aveam acum o bază de dis­cu­ție, puteam să eva­luăm dacă și-au înfăp­tu­it sau nu, pro­mi­siu­ni­le elec­to­ra­le.

   Nea­vând (încă) aces­te rapoar­te și luând act de opi­ni­i­le expri­ma­te de dum­ne­a­voas­tră de‑a lun­gul tim­pu­lui, vă invi­tăm, sti­mați citi­tori, să încer­căm ca, împre­u­nă, să cre­io­năm PROFILUL CANDIDATULUI IDEAL pen­tru func­ți­i­le amin­ti­te mai sus, ști­ind că muni­ci­pi­ul Man­ga­lia are un poten­ți­al enorm, atât pe plan eco­no­mic, naval, turis­tic (inclu­siv turism bal­near), cât și agri­col, soci­al, cul­tu­ral, spor­tiv…

   Este foar­te mul­tă trea­bă de făcut în Man­ga­lia și în sta­țiu­ni­le afe­ren­te, e nevo­ie de oameni gos­po­dari, tră­i­tori în Man­ga­lia, care știu cum se admi­nis­trea­ză un oraș și pot dove­di acest lucru prin fap­te­le lor de până acum și prin expe­rien­ța pe care o au

   Toc­mai de ace­ea, vă invi­tăm să veniți cu pro­pu­neri / auto­pro­pu­neri de vii­toa­re posi­bi­le can­di­da­turi și să pre­zen­tați pro­iec­te pro­prii, idei și solu­ții feza­bi­le, pen­tru o mai bună  admi­nis­tra­re a mun­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

   Scri­eți-ne și spu­neți ce cre­deți că tre­bu­ie făcut în Man­ga­lia pen­tru a mer­ge lucru­ri­le mai bine în:

  • ECONOMIE,
  • TURISM
  • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
  • SĂNĂTATE,
  • SPORT,
  • CULTURĂ,
  • EDUCAȚIE — ÎNVĂȚĂMÂNT,
  • ORDINE PUBLICĂ etc.

   Hai­deți să con­sti­tu­im noi acel Con­si­liu Cetă­țe­nesc Con­sul­ta­tiv, des­pre care s‑a vor­bit acum câți­va ani și au rămas doar niș­te vor­be scri­se pe o buca­tă de hâr­tie, fără să se facă nimic con­cret în acest sens!

   Veniți ală­tu­ri de noi și, împre­u­nă, să dăm dova­dă de SPIRIT CIVIC și să alcă­tu­im un CONSILIU CETĂȚENESC AD-HOC, pen­tru înce­put onli­ne, ca să ne cunoaș­tem mai bine, cei care dorim bine­le ora­șu­lui în care ne ducem tra­i­ul de zi cu zi!

   Invi­tăm ală­tu­ri de noi spe­cia­liș­tii din dome­ni­i­le men­țio­na­te mai sus, dar și din alte dome­nii de acti­vi­ta­te, să ne expu­nă opi­ni­i­le lor baza­te pe exper­ti­za pe care o au, pen­tru buna admi­nis­tra­re a unui oraș euro­pean.

   Ne-am bucu­ra să ni se ală­tu­re pri­e­te­ni de pes­te hota­re, ori­gi­nari din Man­ga­lia, dar nu numai de aici, pe care‑i rugăm să ne pre­zin­te solu­ții, pro­pu­neri con­cre­te la pro­ble­me­le admi­nis­tra­ți­ei loca­le, de prin țări­le pe unde i‑a dus via­ța.

   Vă mul­țu­mim. Scri­eți-ne aici: [email protected]

   Redac­ția Man­ga­lia News, 05.11.2018.


UPDATE, 10 ianu­a­rie 2019 — Comen­ta­rii:

Gra­by Gra­by: Bai, fra­ti­lor!! Inte­le­geti oda­ta ca ori­ci­ne ar veni pri­mar nu poa­te face el ce vrea ori­cit de mult ar vrea si ori­cit de gos­po­dar ar f!! Si asta pen­tru ca exis­ta Par­ti­du!! Caru­ia tre­bu­ie sa ii coti­ze­ze zil­nic, sap­ta­mi­nal, lunar, anu­al!! Ar fi o dova­da de nai­vi­ta­te crun­ta sa cre­deti ca cei care sint “ale­si” sint pusi aco­lo sa faca ceva pen­tru bine­le ora­șu­lui! Nu! Ei sint aco­lo pen­tru a adu­ce bani la par­tid!!! Si daca mai rami­ne ceva sa isi bage si in buzu­na­re­le per­so­na­le!! Voi nu va uitați la Las fier­bin­ti!?? Aco­lo este rea­li­ta­tea cru­da!! Pre­fec­tul cere, par­ti­du cere, pri­ma­ru vrea și el .…. Deci cu ce sa faci trea­ba?? Intreb si eu, cu ce??

Man­ga­lia News Punct Ro: Între­bați cine să facă trea­bă, sti­ma­te dom­nu­le Gra­by? NOI, CETĂȚENII! Con­si­li­ul Cetă­țe­nesc Ad-hoc, deo­cam­da­tă vir­tu­al, este al Cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia care vor să se impli­ce în via­ța Cetă­ții, nu să aștep­te ”să le facă alt­ci­ne­va” trea­ba de Cetă­țeni! Dorim să reîn­vi­em Spi­ri­tul Civic! La asta se refe­ră Ape­lul nos­tru. Chiar nu vrem să învă­țăm nimic din expe­rien­ța altor COMUNITĂȚI LOCALE, de pe alte meri­dia­ne ale glo­bu­lui, în pri­vin­ța modu­lui public de admi­nis­tra­re al loca­li­tă­ți­lor?

Gra­by Gra­by: Daca pri­mă­ria nu asfal­tea­za dru­mu­ri­le, ce inten­tio­nati sa faceti, sti­ma­te Con­si­liu?? Sa nu mai ale­geți pri­ma­ru? Sanchi, de cele mai mul­te ori nu mai can­di­dea­za… Sau daca can­di­dea­za doi e unu mai rau ca altu. Si mai ales tine min­te ca nu alegi tu!! Se aleg sin­guri!!! Deci???

Man­ga­lia News Punct Ro — Mai întâi, hai­deți să ne Rese­tăm, (că tot e la modă ter­me­nul). Să învă­țăm ce Drep­turi și ce Obli­ga­ții avem, ca Cetă­țeni. Așa cre­dem că ar tre­bui să înce­pem.

Man­ga­lia News Punct Ro: Zile­le urmă­toa­re vom lan­sa pe Man­ga­lia News și un blog spe­cial, des­ti­nat aces­tui subiect de inte­res public.

Man­ga­lia News Punct Ro: În pri­mul rând, prin tot ceea ce facem pe por­ta­lul www.mangalianews.ro, de aproa­pe 7 ani de zile și nopți de mun­că. Pen­tru mai mul­te deta­lii, suges­tii, pro­pu­neri, adre­sa noas­tră de e‑mail vă stă per­ma­nent la dis­po­zi­ție: [email protected]

Man­ga­lia News Punct Ro: Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul de lan­sa­re și să vă expri­mați opi­ni­i­le și în mate­ri­a­le pe care să le publi­căm, spre infor­ma­rea tutu­ror citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, care sunt în număr de pes­te 1.500.000. 

Eugen Flo­reaAta­ta timp cat con­si­li­e­rii accep­ta comu­ni­ca­re doar cu per­soa­ne­le care le aduc osa­na­le, ora­sul va ara­ta mai rau sau la fel. Daca in con­si­li­ul asta apar mem­brii ai psd, cre­di­bi­li­ta­tea pla­nu­ri­lor devi­ne 0. Daca nu ma cre­deti, sa spu­na cine­va un obiec­tiv pas­to­rit de un psd-ist care ara­ta mai bine de la pre­lu­a­re. Nu o bagati pe asta cu Radu Cris­ti­an e pnl-ist si tot nimic nu a facut, ca a fost de con­junc­tu­ra, de va fi nevo­ie se va colo­ra in rosu! Asa ca acest con­si­liu va tre­bui sa fie con­sti­tu­it din per­soa­ne care nu au lega­tu­ra cu par­ti­de­le tra­di­tio­na­le si care sa aiba timp sa “se tina de admi­nis­tra­tia loca­la”, si nu in ulti­mul rand sa iden­ti­fi­ce din ran­du­ri­le lor, o pre­soa­na capa­bi­la si dis­pu­sa sa pre­ia pri­ma­ria ora­su­lui. Cam­pa­nia elec­to­ra­la nu va fi foar­te grea, daca per­soa­na res­pec­ti­va este una cu rea­li­zari pe plan local.


Man­ga­lia News, Repu­bli­ca­re, 10 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele